logosrpacthrvdeacbosdeac

Унутрашњи дуг

Унутрашњи дуг

 Основни појмови у складу са Законом


У складу са Законом о задуживању дугу  и гаранцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 52/05) унутрашњи дуг  је подијељен на два дијела и то :

-  Директни унутрашњи државни дуг
-  Индиректни унутрашњи државни дуг

Директни унутрашњи државни дуг је унутрашњи државни дуг настао директно у име Босне и Херцеговине. Задуживање по основу директног унутрашњег државног дуга могуће је за:

а) финансирање државног буџетског дефицита произашлог из готовинског тока;
б) финансирање државног буџетског дефицита у случајевима када Министарство процијени да одобрени расходи прелазе или ће прећи износ државних прихода;
ц) рефинансирање неизмиреног директног унутрашњег и вањског државног дуга;
д) плаћање државних гаранција, у цијелости или дјелимично, у случају да зајмопримац не испуни своје финансијске обавезе;
е) плаћање трошкова сервисирања државног дуга, укључујући и повезане трошкове као што су: емисија вриједносних папира, одржавање рачуна, амортизација, фискални агенцијски трошкови;
ф) финансирање капиталних инвестиција; и/или
г) финансирање фонда буџетских резерви и резерви државе.

Ограничења износа директног унутрашњег државног дуга одређују се Законом о извршењу
буџета.

Индиректни унутрашњи државни дуг је унутрашњи државни дуг настао на захтјев и у име дужника, а враћа га држава искључиво из средстава која тај дужник уплати за свој релевантни унутрашњи дуг.

Стварање обавеза по основу индиректног унутрашњег државног дуга је могуће за финансирање релевантног унутрашњег дуга једног или више дужника.

Индиректни унутрашњи државни дуг не подлијеже ограничењима у оквиру  Закона о извршењу буџета.


Активности  Одсјека за унутрашњи дуг , између осталог, укључују:

- Прогнозирање трајања , износа и структуре унутрашњег дуга;
- Учешће у припреми стратегије за управљање дугом (одрживост дуга, структура тржишта, нови инструменти, гаранције);
- Формулисање програма задуживања ;
- Анализа утицаја унутарњег дуга на буџет и макроекономску стабилност;
- Иницирање емисије вриједносних папира на име измирења унутарњег дуга;
- Одређивање количине појединачног емитовања вриједносних папира;
- Сарадња с финансијским институцијама државе и ентитета;
- Кординација уплате средстава за измирење обавеза по основу емисије вриједносних папира;
- Годишње планирање отплате унтрашњег дуга у сврху израде буџета у дијелу отплате унутрашњег дуга;
- Иницирање, односно учешће у припреми закона, других прописа и општих аката из области унутрашњерг задужења и отплате унутрашњег дуга Босне и Херцеговине;
- Припремање информативних, аналитичких и других материјала и израда годишњих, кварталних и мјесечних планова и извјештаја.

Закони:
Закон о задуживању дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине                  (Службени гласник бр. 52/05)
Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње          (Службени гласник бр. 28/06)
Закон о измјенама и допунама закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње (Службени гласник бр. 76/06, 72/07)

Одлуке:
Одлуку о поступку издавања и начину поступања с обвезницама Босне и Херцеговине (објављена у „Службеном гласнику БИХ“ бр. 28/08 - 07.04.2008.год.)
 
Одлуку о Распореду по годинама доспијећа обвезница Босне и Херцеговине (објављена у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 29/08 – 08.04.2008.год.)

Информације о унутрашњем дугу:

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за I квартал 2021. године (доступно на босанском језику)

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за III квартал 2020. године (доступно на босанском језику)

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за II квартал 2020. године (доступно на босанском језику)

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за I квартал 2020. године (доступно на босанском језику)

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за IV квартал 2019. године (доступно на босанском језику)

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за III квартал 2019. године (доступно на босанском језику)

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за II квартал 2019. године (доступно на босанском језику)
Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дана 31.12.2007.год.

Извјештај о унутрашњем дугу БиХ за 1. квартал 2019. године (доступно на босанском језику)