logosrpacthrvdeacbosdeac

Јединствени рачун

Јединствени рачун

 

Законом о трезору институција Босне и Херцеговине („Слузбени гласник БиХ“, бр.27/00) успостављен је Јединствени рачун трезора (ЈРТ) у институцијама БиХ. Јединственим рацчуном трезора обухваћени су сви рачуни отворени код Централне банке БиХ као и пословних банака  преко којих се извршавају плаћања и држе новчана средства Буџета институција БиХ као и буџетских корисника.

У току 2002.године у сарадњи Министарства финансија и трезора,  УСАИД-а и Орацле-а извршена је имплементација Информационог система финансијског управљања (ИСФУ) у Министарству финансија и трезора и код корисника Буџета институција БиХ, чиме је обезбиједјена савремена информацијска подршка функционисању Јединственог рачуна трезора.

Јединствени рачун трезора је инструмент који је базиран на принципима свеобухватности, јединствености, азурности. У складу са важеЋим законима (Закон о финсирању институција БиХ, Закон о трезору институција БиХ, Закон о Буџету институција БиХ и други законски прописи), Јединственим рацуном трезора обухваћена су и сва донаторска средства намијењена финансирању институција БиХ.

Корисници Буџета институција БиХ, у складу са законским прописима, имају аутономно право располагања одобреним буџетским средствима. Путем аутоматизираног система, Министарство финансија и трезора у име  корисника буџета а у складу са принципом ажурности и усвојеним процедурама, врши сва плаћања обавеза буџетских корисника као и ускладјивање стварних и књиговодствених стања на банковним рачунима. 

Успостављањем Јединственог рачуна трезора у институцијама БиХ остварена је рационализација у управљању новчаним средствима Буџета институција БиХ, обезбиједјено је дневно управљање ликвидносћу буџета институција БиХ и остварена је могућност пласирања одредјеног износа новчаних средстава који није потребан за извршавање обавеза институција БиХ.

Наредба о измјенама и допунама наредби о уплатним рачунима за административне таксе/“Службени гласник БиХ“  број 20/10