logosrpacthrvdeacbosdeac

Одлуке

Одлуке

2021. годинa

2020. годинa 

2019. годинa

 

2018. годинa 

 

2017. годинa 

 

 

2016. годинa

 

 

2015. годинa

 

 

2014. годинa 

 

2013. годинa

 

2012. годинa

 

2011. годинa

Oдлукa о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ  за период  октобар-децембар 2011. године

Oдлукa  о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јули - септембар 2011. године  

Одлука  о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период април - јуни 2011. године

Одлуку о оперативним мјерама за провођење Одлуке о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за  период  јануар - март 2011. године 

Oдлукa  о привременом финансирању институција БиХ  и међународних обавеза БиХ  за период јануар - март 2011. године  

2010. годинa 

Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини годишњих стопа  отписа сталне имовине код буџетских корисника

Одлука  о начину и поступку остваривања права појединих изабраних и именованих лица у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја  („Службени гласник БиХ, број 10/10)

МЕТОДОЛОГИЈA за разврставање радних мјеста средње стручне спреме у платне разреде утврђене Законом о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговинe           образац

ОДЛУКA о оквирним критеријумима за додјелу новчане награде запосленим у институцијама Босне и Херцеговине

 

2009. годинa

 

ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У УПРАВНИМ ОДБОРИМА, НАДЗОРНИМ И ДРУГИМ ОДБОРИМА И ДРУГИМ РАДНИМ ТИЈЕЛИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Одлука о прихватању задужења према ММФ-у по III станд-бy аранжману (СБА) и распореду прве транше III СБА(„Službeni glasnik“77/09)

Одлука о издавању promissory note ММФ-у за валутно поравнање за фискалну 2008. годину(„Službeni glasnik“77/09)

ОДЛУКА О ВИСИНИ ГОДИШЊИХ СТОПА ОТПИСА СТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ

ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДОДАТКА НА ПЛАТУ НА ОСНОВУ ОБАВЉАЊА СЛОЖЕНИХ ИНФОРМАТИЧКО-АПЛИКАТИВНИХ ПОСЛОВА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ПРЕКОБРОЈНОСТ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ У СЛУЧАЈУ ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНОГ, ТЕШКЕ БОЛЕСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ЊЕГОВЕ УЖЕ ПОРОДИЦЕ И СМРТИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ ЗАПОСЛЕНОГ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О ВИСИНИ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМ У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

ОДЛУКА О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ ЗА ИСХРАНУ ТОКОМ РАДА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И ПРЕВОЗ СА ПОСЛА У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР И ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ПО ОСНОВИ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОТПРЕМНИНУ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДРУГОГ РАДНОГ МЈЕСТА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА БОЛОВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ВРИЈЕМЕ ПРОДУЖЕНОГ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА И ИМЕНОВАНИХ СЛУЖБЕНИКА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

2008. година

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ ПО ГОДИНАМА ДОСПИЈЕЋА ОБВЕЗНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИЗДАЈУ РАДИ ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ РАЧУНА СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ ЗА ФЕДЕРАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА С ОБВЕЗНИЦАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИЗДАЈУ РАДИ ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ РАЧУНА СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ 

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ПРВОЗ НА ПОСАО И ПРЕВОЗ СА ПОСЛА У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАНЈА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД, РАД У  НЕРАДНЕ ДАНЕ,НОЋНИ РАД И РАД У ДАНЕ  ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА У ИНСТИТУЦИЈАМА  БиХ

2007. година

ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2008. ГОДИНЕ