logosrbdeachrvactbosdeac

Servisiranje

 

Servisiranje vanjskog duga

 

Odsjek za servisiranje vanjskog duga nositelj je aktivnosti servisiranja dospjelih obveza, čija se godišnja projekcija utvrđuje u  Zakonu o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

 

Servisiranje obveza uključuje:

 

- praćenje Plana otplate obveza, radi pravovremenog osiguranja sredstava,  koje se ostvaruje kroz izradu kvartalnih Planova dinamike osiguranja sredstava sa Jedinstvenog računa i dostavu Upravi za neizravno oporezivanje na realiziranje,  te

 

- pripremu naloga  Centralnoj banci Bosne i Hercegovine za isplatu obveza u ugovorenim rokovima dospjeća.

 

Redovito svakodnevno praćenje stanja  sredstava na računima za servis vanjskog duga otvorenih u Centralnoj banci BiH za te namjene, usklađivanje Plana osiguranja sredstava sa kretanjem tečajeva valuta plaćanja u odnosu na KM  i sa obračunima kreditora, omogućuje da se servisiranje obveza odvija u zadatim rokovima, bez zaostataka u otplati i  u obimu koji  odgovara obračunatom, a ne planskom iznosu obveze.
Praksa je da se svaka isplata najavi kreditoru i prethodno subsidijarnim nosiocima  obveze (entiteti, Distrikt Brčko ili direktno krajnji korisnici kredita). Također, nosiocima obveza se redovito dostavljaju pored  dnevnih i dekadni izvodi o stanju i prometu sredstava na podračunima za servis vanjskog duga, sa relevantnom dokumentacijom dobijenom uz izvode knjigovodstvene evidencije iz  Centralne banke BiH. Na taj se način ostvaruje potpuna transparentnost angažiranja sredstava prikupljenih od poreza na Jedinstvenom računu, koja se iz udjela dodijeljenih   entitetima i Distriktu Brčko, koriste za servisiranje vanjskog duga, te osigurava istovremeno praćenje realizacije izvršenja obveza proisteklih iz ino kreditnih zaduženja države kao dužnika, odnosno subsidijarnih  korisnika  kredita u alikvotnom dijelu.
Svaka kategorija kreditora ima posebne zahtjeve u oblasti obrade dokumentacije i izvještavanja, te se i podaci o servisiranju vanjskog duga redovito dostavljaju u dogovorenim formama Međunarodnom monetarnom fondu, Svjetskoj banci i po zahtjevu i drugim kreditorima i institucijama.
Za potrebe izrade platne bilance zemlje, podaci o servisiranju obveza vanjskog duga na mjesečnoj i kvartalnoj razini dostavljaju se Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Sukladno odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine, sačinjavaju se periodične (kvartalno i godišnje )informacije o izvršenom servisiranju vanjskog duga, koje čine sastavni dio Izvješća o izvršenju Zakona o proračunu Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

 

Plan servisiranja vanjskog duga u 2009. godini

 

PROCJENA SERVISIRANJA VANJSKOG DUGA U 2008.GODINI