logosrbdeachrvactbosdeac

O SHJ

 

Središnja harmonizacijska jedinica (SHJ)  ima status upravne organizacije koja je u sklopu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

SHJ je ovlaštena za razvoj, rukovodenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine saglasno clanovima 24. i 25. Zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine i clanu 23. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04), uz koordinaciju s entitetskim centralnim harmonizacijskim jedinicama i saradnju putem Koordinacionog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica s tijelima Evropske komisije, vezano za prioritetne oblasti pravne stecevine (acquis) Zajednice u oblastima interne finansijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, narocito, izradom i provodenjem odgovarajucih propisa u skladu sa medunarodnim standardima kontrole i interne revizije, te metodologijama i najboljom praksom EU iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, a odgovorna je za:

a)    pripremu prijedloga za izmjene Zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru SHJ;

b)    pripremu i provodenje programa obuke i certifikacije internih revizora institucija Bosne i Hercegovine, nakon usaglašavanja programa obuke u Koordinacionom odboru SHJ;

c)    usvajanje i primjenu standarda za internu reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine i kodeksa profesionalne etike za interne revizore, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru;

d)    usvajanje i primjenu radne metodologije interne revizije, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru SHJ;

e)    usvajanje i implementaciju strategije razvoja interne revizije u javnom sektoru nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru SHJ;

f)    davanje saglasnosti na pravilnike o sistematizaciji organizacija koje uspostavljaju jedinice interne revizije u dijelu koji se odnosi na internu reviziju;

g)    koordinaciju rada jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i uspostavljanje veza s državnim i medunarodnim institucijama u oblasti interne revizije;

h)    davanje saglasnosti na izbor rukovodioca jedinice za internu reviziju i na uspostavljanje odbora za internu reviziju;

i)    saradnju s Uredom za reviziju institucija Bosne i Hercegovine s ciljem ostvarivanja ucinkovite i djelotvorne interne i eksterne revizije;

j)    nadzor nad implementacijom svih primjenjivih regulativa za internu reviziju od jedinica za internu reviziju;

k)    rješavanje neslaganja u mišljenjima, po zahtjevu i potrebi, izmedu rukovodioca interne revizije i rukovodioca organizacije;

l)    definisanje kriterija za uspostavljanje jedinica interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine;

m)    definisanje kriterija za zapošljavanje izvršilaca u jedinicama za internu reviziju i donošenje pravilnika o zapošljavanju internih revizora;

n)    definisanje vremenskog okvira eksterne kontrole kvaliteta i izbora osoba ili nezavisne organizacije za eksternu kontrolu kvaliteta;

o)    davanje saglasnosti za uspostavljanje odbora za reviziju u skladu sa clanom 22. Zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine;

p)    predlaganje pravilnika o sistematizaciji SHJ, a isti donosi ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine uz prethodnu saglasnost Vijeca ministara Bosne i Hercegovine;

r)    provodenje aktivnosti vezanih za uspostavu i jacanje ucinkovitosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa dobrim medunarodnim praksama.

Unutrašnja organizacija SHJ utvrduje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koji odobrava Vijece ministara na prijedlog ministra finansija i trezora.

Unutrašnju organizaciju cine organizacione jedinice od kojih je obavezno jedna organizaciona jedinica zadužena za uspostavljanje i razvoj sistema interne revizije, a druga za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Radom Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ)    rukovodi direktor.


Direktor SHJ:  Ranko Šakota

Zamjenik  direktora SHJ: Nedim Čustović