logosrbdeachrvactbosdeac

Odluka o privremenom financiranju institucija BiH za razdoblje srpanj-rujan 2011.-154.sjednica VMBiH

 Priopćenje, 29.06.2011. 

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, na danas u Sarajevu održanoj 154. sjednici, donijelo Odluku o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje srpanj – rujan 2011. godine.Vijeće ministara je sve proračunske korisnike zadužilo da nastavе sа uštedama na svim stavkama tekućih rashoda, a posebno na troškovima reprezentacije, službenih putovanja, telefona i sl. Prema Odluci, privremeno financiranje institucija BiH od srpnja do rujna 2011.  godine utvrđuje se do iznosa ukupno usvojenih sredstava proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, na razini jedne četvrtine sredstava u usvojenom proračunu za 2010. fiskalnu godinu, u iznosu do 341.472.250,00 KM. U skladu s Odlukom, vanjski će se dug servisirati prema planovima otplate.Raspored prihoda po proračunskim korisnicima i vrstama rashoda će se izvršiti na razini jedne četvrtine sredstava u usvojenom proračunu za 2010. godinu, a proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok ne budu odobreni zakonom o proračunu institucija BiH za 2011. godinu.Za nove institucije osnovane u 2010. godini mjesečni iznos sredstava za financiranje odobrava Ministarstvo financija i trezora BiH u skladu sa iznosima odobrenih sredstava iz proračunske pričuve za 2010. godinu, uzimajući u obzir potrebe prilagodbe strukture proračuna realnim okvirima njihova funkcioniranja.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i Republike Srpske, koju zastupa Ministarstvo financija RS-a, i „Elektro Doboja“ (izvršna agencija) za 50.000.000,00 eura za projekt Hidroelektrana Cijevna III. Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine.Riječ je o projektu za izgradnju HE Cijevna III na rijeci Bosni, kapaciteta 13,8 MW, kao i podizanju odgovarajućih bočnih nasipa. Cilj ovog projekta je stvaranje obnovljivih izvora energije, što će doprinijeti održivom ekonomskom rastu BiH te globalnoj zaštiti klime.Projekt će se financirati kreditom od 50 milijuna eura, s rokom otplate od 15 godina i grejs periodom od četiri godine, s alokacijom na Republiku Srpsku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u vezi s višekorisničkim programom za Tempus u sklopu IPA komponente - Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2010. godinu. Ministarstvo financija i trezora će prijedlog osnova dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnicu predložena je direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić. Europska komisija je 21. travnja 2010. godine usvojila višekorisnički Tempus program u sklopu IPA-ine pomoći tranziciji i izgradnji institucija za 2010. godinu, koji za Bosnu i Hercegovinu iznosi 2.400.000,00 eura, s time da će Komisija isplatu doprinosa vršiti u granicama raspoloživih sredstava.Pojedinačni ugovori za provedbu ovog sporazuma će se zaključiti najkasnije dvije godine od dana njegova zaključivanja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, i to: - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnog kaznenog suda - Prijedlog odluke o ratifikaciji Deklaracije o namjeri između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Međunarodnog centra za razvoj migracijske politike u Beču - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ova Fonda za međunarodni razvoj – projekt stambene obnove - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i UniCredit Austria AG banke – financiranje projekta nabave opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu- Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o uvjetima uzajamnog putovanja državljana - Prijedlog odluke o ratifikaciji Financijskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na državni program (I. dio) za 2008. godinu u skladu s Instrumentom za pretpristupnu pomoć- Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 2009. godini - Prijedlog odluke o ratifikaciji Memoranduma o razumijevanju o suradnji u borbi protiv korupcije putem inicijative jugoistočne Europe za borbu protiv korupcije. Predlagač, Ministarstvo vanjskih poslova, dostavit će prijedloge odluka Predsjedništvu BiH radi donošenja. /kraj-Služba za informiranje VMBiH