logosrbdeachrvactbosdeac

Novi krediti za Zenicu, čapljinu i jačanje zdravstva u BiH -149.sjednica VMBiH

Priopćenje, 27.4.2011.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je, na  149. sjednici održanoj danas u Sarajevu,  Prijedlog osnova za zaključivanje Kreditnog sporazuma - Projekt glavne gradske magistrale u Zenici (GGM) između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine.Iznos predloženog vanjskog državnog duga za financiranje ovog projekta je 25 milijuna američkih dolara, s rokom otplate od 25 godina i grejs periodom od pet godina, a alociran je na Federaciju BiH.Projektom GGM u Zenici omogućit će se brz promet i povezivanje primarne i sekundarne ulične mreže s ulazno-izlaznim pravcima, prvenstveno s autocestom na Koridoru 5c. Predviđen je za promet javnog prijevoza, teretnih i putničkih vozila, kao i za pješake.Ukupna duljina GGM-a je 7,85 km. Sadržavat će četiri kolovozne trake u svakom pravcu, a završetak projekta očekuje se krajem srpnja 2014. godine. Ministarstvo finansija i trezora dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj  (IDA) – Dodano financiranje za projekt jačanja zdravstvenog sektora. Ministarstvo financija i trezora dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora. Kredit od 10 milijuna američkih dolara, s alokacijom od šest milijuna dolara na Federaciju BiH i četiri milijuna na Republiku Srpsku, s rokom otplate od 20 godina, uključujući 10 godina grejs perioda, namijenjen je dodatnom financiranju jačanja sustava obiteljske medicine.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu za Projekt proširenja vodoopskrbnog sustava u općini čapljina između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj.  Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora  Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt ugovora s osnovama za vođenje pregovora Iznos kredita je četiri milijuna eura, s rokom vraćanja od 15 godina i grejs periodom od tri godine s EURIBOR kamatama. Kredit će biti alociran na Federaciju BiH.   Na ovaj se način želi osigurati kontinuirana i kvalitetna vodoopskrba čapljine, tim prije što je postojeća vodovodna mreža u nezadovoljavajućem stanju te su u ljetnim  mjesecima česte  redukcije vode.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programima Europske zajednice. Direkcija za europske integracije BiH zadužena je, u suradnji s nadležnim ministarstvima, i dalje pratiti i koordinirati sudjelovanje BiH u programima Zajednice.Zadužena su nadležna ministarstva da, u skladu s dinamikom pristupanja programima Zajednice, nastave osiguravati potrebne ljudske kapacitete za sudjelovanje u programima Zajednice, te imenuju kontakt osobe za programe iz njihove nadležnosti. Nadležna ministarstva zadužena su da, u suradnji s Ministarstvom financija i trezora BiH i državnim koordinatorom za IPA-u, prema dinamici pristupanja programima nastave s osiguranjem potrebnih financijskih sredstava za sudjelovanje BiH u programima Zajednice i plaćanja ulaznih karata i pri tome koriste sredstva pretpristupne pomoći EU (IPA komponenta I).Zadužena je Direkcija za europske integracije BiH, u suradnji s nadležnim ministarstvima, pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti redovito godišnje izvješće o sudjelovanju BiH u programima Zajednice.  Bosna i Hercegovina sudjeluje u tri programa u oblasti znanosti i tehnoloških istraživanja, i to: Sedmom okvirnom programu - FP7, Međuvladinom okviru za europsku suradnju u oblasti znanstvenih i tehnoloških istraživanja - COST  i Europskoj mreži za financiranje tržišno orijentiranih projekata istraživanja i razvoja iz različitih tehničkih oblasti -  EUREKA. Također, BiH sudjeluje u programima u oblasti obrazovanja Tempus IV i Erasmus Mundus, a  bh. subjekti mogu sudjelovati u određenim aktivnostima programa cjeloživotnog učenja.  Bosna i Hercegovina od siječnja 2011. godine sudjeluje u programu Kultura 2007 -2013. Istodobno su Bosni i Hercegovini za sudjelovanje otvoreni programi Mladi u akciji, Media 2007, Europa za građane i Sigurniji internet.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnje izvješće Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku - praćenje implementacije Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.Prema Izvješću, ukupna provedba mjera Akcijskog plana 1 u 2010. godini iznosi 49,23 posto, čime  je ostvaren napredak od 10,16 posto. Od početka provedbe Akcijskog plana 1 do 31.12.2010. godine najveći napredak u provedbi ostvaren je u reformskoj oblasti Institucionalna komunikacija (64,57 posto), a najmanji u oblasti Informacijske tehnologije (37,70 posto).Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH ostvarili su najveći stupanj provedbe mjera Akcijskog plana 1 s više od 53 posto, dok je ostvareni napredak Bosne i Hercegovine 46,75 posto, a Federacije BiH 43,44 posto.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva pravde o provedbi  Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP) i njezina akcijskoga plana u 2010. godini. U Izvješću se navodi da je iz Strategije provedeno 128 mjera ili 52,24 posto, djelomično su završene 72 mjere ili 29,39 posto, a nije ispunjeno 45 mjera ili 18,37 posto iz SRSP-a u BiH.    Strategija za reformu sektora pravde u BiH usvojena je krajem lipnja 2008. godine, a  usvojili su je Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske te Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH.

Vijeće ministara donijelo je Odluku o imenovanju ćamila Krese za zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja na mandat od četiri godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o visini naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf.Prema Odluci, visina naknade za izradu svih vrsta memorijskih kartica za digitalni tahograf u skladu sa Zakonom o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu utvrđuje se u iznosu od po 90,00 KM, Prema odredbama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu, uvodi se sustav digitalnih tahografa, što znači da će nova vozila, koja se prvi put registriraju u BiH, morati imati ugrađeni digitalni tahograf. Postoje četiri vrste kartica, i to: za vozača, za radionice, za prijevoznika i za nadzorno tijelo. Prilikom određivanja visine naknade vodilo se računa o ekonomskoj situaciji u BiH jer je primjerice visina naknade za izradu memorijskih kartica u Hrvatskoj 428 kuna, a u Sloveniji 55 eura. (kraj) 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za promidžbu inozemnih ulaganja u Bosni i Hercegovini, uz izmjene usvojene na sjednici. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će prijedlog ovog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri. Izmjenama i dopunama Zakona mijenja se nadležnost i naziv Agencije u Agenciju za promidžbu inozemnih ulaganja i poduzetništva u Bosni i Hercegovini (FIEPA – Foreign Investment and Entrepreneurship Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina). Praktično, ova bi agencija bila zadužena i za promidžbu poduzetništva, čime BiH ispunjava prvi dio obveza iz Europskog partnerstva za oblast malih i srednjih poduzeća.U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ostat će poslovi razvoja politika i unapređenja poduzetništva, kao i mala i srednja poduzeća u Sektoru za poduzetništvo i ekonomski razvoj pri ovom ministarstvu, dok će se provedba tih politika ubuduće obavljati u FIEPA-i.  

Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju za nadzor nad tržištem neprehrambenih potrošačkih proizvoda u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 2011. do 2015. godine, s ciljem osiguranja učinkovitog nadzora nad tržištem BiH utemeljenog na standardima EU-a.Provedbom ove strategije, koja je prvi put usvojena na državnoj razini, želi se osigurati da  proizvodi na bh. tržištu ne ugrožavaju život i zdravlje potrošača, kao i poštena tržišna konkurencija za sve poslovne subjekte i slobodni protok roba.      

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog  osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Zajedničkoj konvenciji o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.Pristupanje ovoj konvenciji potiče planiranje i provedbu pouzdanih postupaka za sigurnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada putem institucionalnih mjera i međunarodne suradnje.Na osnovi ove konvencije Bosna i Hercegovina donijet će politiku i strategiju u ovoj oblasti te uspostaviti sustav za sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada.     

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi pristupanja Bosne i Hercegovine UNIDROIT-ovoj Konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar civilnih poslova.Pristupanjem Konvenciji Bosna i Hercegovina učinkovito želi pridonijeti borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i na taj način zaštititi kulturnu baštinu. Ova će konvencija olakšati restituciju i povrat kulturnog blaga.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o praćenju rezidua određenih materija u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla u cilju osiguranja provedbe službenih pretraga na rezidue u laboratorijama koje ispunjavaju standarde Europske unije.Izmjenama i dopunama Odluke osigurat će se vjerodostojnost službenih pretraga u sklopu Plana praćenja rezidua, koji će biti  proveden u skladu s propisima i uvjetima u Europskoj uniji. Na ovaj će se način dodatno zaštititi zdravlje potrošača i osigurati preduvjeti za izvoz u Europsku uniju./kraj-Služba za informiranje VMBiH