logosrbdeachrvactbosdeac

Reagiranje:MFiT ne priprema nikakav udar na proračun BiH

Priopćenje,11.04.2011.

Ministarstvo financija i trezora BiH  ne priprema nikakav udar na proračun BiH, kako su to danas objavili određeni  mediji u Sarajevu, već je, u cilju preciziranja odredbi Odluke o načinu i postupku  ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produljenog radnopravnog statusa izabranih osoba  i imenovanih dužnosnika u institucijama Bosne i Hercegovine, pripremilo Prijedlog odluke o dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produljenog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih dužnosnika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sukladno odredbama predmetne  Odluke, izabranim dužnosnicima i nositeljima dužnosti, smatraju se članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedatelj, ministri i zamjenici ministara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ravnatelji i zamjenici ravnatelja tijela državne uprave, agencija, direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija Bosne i Hercegovine koji su izabrani i imenovani od Predsjedništva Bosne i Hercegovine, domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine odnosno za čiji je izbor ili imenovanje suglasnost dalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, domovi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.  Dakle, Prijedlogom odluke, kao nositelji prava na predmetnu  naknadu nisu obuhvaćeni rukovodni državni službenici.

Ministarstvo financija i trezora je Prijedlog Odluke o dopuni odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produljenog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih dužnosnika  u institucijama Bosne i Hercegovine dostavilo Ministarstvu  pravde BiH i Uredu za zakonodavstvo na mišljenje. Ministarstvo financija i trezora, do danas, nije zaprimilo mišljenje navedenih dviju institucija.

Pravo na naknadu za vrijeme produljenog radno-pravnog statusa izabranih osoba i imenovanih dužnosnika utvrđeno je Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Na osnovu  odredbe navedenog Zakona, Vijeće ministara je 17. 06. 2009. godine donijelo „Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produljenog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih dužnosnika u institucijama Bosne i Hercegovine“.