logosrbdeachrvactbosdeac

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Sektor za odnose s  financijskim institucijama

 

  

 

U Sektoru za odnose s  financijskim institucijama obavljaju se poslovi: istraživanja,  analize i pripreme za zaključenje financijskih aranžmana; suradnja s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Svjetskom bankom (WB), Europskom komisijom, poslovnim bankama i drugim multilateralnim i bilateralnim financijskim institucijama, provođenje procedura za novo zaduženje, praćenje dinamike i efektivnosti kredita/grantova i uvjeta za operativnost pojedinih tranši kredita/grantova, procjenu ukupnog priliva sredstava iz međunarodnih izvora za BiH, financijsku implementaciju ugovora i drugih aranžmana, poslove izbora neovisnog revizora i praćenje procesa revizije izvršenja međunarodnih ugovora, provođenje procedura vezanih za izvršenje obveza po osnovu članstva u međunarodnim finacijskim institucijama, kontrolu financijskih aranžmana s financijskim institucijama i realizaciju financijskih aranžmana, izradu zakonskih, podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Sektora, pripremu projekata i aranžmana koji se realiziraju preko domaćih banaka (revolving fondovi), pripremu i praćenje postupka ugovaranja i izdavanje jamstava BiH, suradnju s Centralnom bankom BiH, domaćim bankarskim i financijskim institucijama (IGA, Agencije za bankarstvo, Agencije za osiguranje depozita i drugim nebankarskim depozitnim institucijama), praćenje propisa kojima se regulira rad Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankarski i devizni sustav,, sustav osiguranja i tržišta kapitala, pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima zajmove i druge financijske obveze s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, izrada analiza, izvještaja, informacija i mišljenja iz oblasti međunarodnih financijskih odnosa i aranžmana BiH, analiziranje politike i mjera u oblasti kredita s inozemstvom, sudjelovanje u postupku usuglašavanja elemenata makroekonomske politike i priprema strategije ekonomskog razvoja, praćenje provođenja mjera za ekonomski oporavak i rast na podlozi fiskalnih, financijskih, zakonskih i institucionalnih reformi, davanja informacijsko–tehničke potpore Centralnoj banci BiH.

 

Pomoćnik ministra:   Miroljub Krunić

Tel  033 703 086,703 085, Fax 033 703 095

 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

Sektor za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije

  

Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Europske unije (CJFU) u sastavu Ministarstva je jedinica za obavljanje poslova implementacije pretpristupnih fondova EU, a u vezi s financiranjem, ugovaranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i kontrolom provođenja svih programa i projekata pomoći Europske unije u Bosni i Hercegovini. Jedinica surađuje s Direkcijom za europske integracije, drugim ministarstvima i upravnim organizacijama u fazi finanscranja programa/projekata odobrenih od strane Europske komisije, priprema višegodišnje programe financiranja projekata; obavlja financijsku i administrativnu koordinaciju projekata financiranih od EU;  organizira lokalne i međunarodne tendere za javnu nabavu radova, usluga i roba po načelima i pravilima utvrđenm dokumentima EU; pruža konsalting usluge i administrativnu pomoć institucijama BiH prigodom evaluacije rezultata  prethodno pomenutih tendera, izrada nacrta i zaključivanje ugovora, izrada nacrta ugovornih obveza između Jedinice i primaoca / ugovarača, uključujući uvođenje sankcija u slučaju nepoštivanja obveza; podnosi ugovore na suglasnost i odobrava plaćanja od strane nadležnih službi; provjerava koje prijave za isplatu se mogu odobravati prema planu i kriterijima za odobravanje (sve faze ciklusa nabave su predmet ex-ante odobravanja od strane Izaslanstva EK); jedinica obavlja funkcije pravnog eksperta procjenjujući pripremljene ugovore s korisnicima projekta / ugovaračima, te procjenu tenderske dokumentacije i integralnih naloga; jedinica obavlja fukcije koje se odnose na računovodstvo i transfere banke kroz vršenje računovodstvene obrade pasive i plaćanja po projektu i ugovorima, evidentiranje pasive, plaćanja i troškova u posebnim knjigama po pravilima i načelima EU i u posebno instaliranim računovodstvenim sustavima. Jedinica je odgovorna za upravljanje sustavom za financijsko praćenje provođenja projekata i tijekova financijskih sredstava. U suradnji sa NAC, obavlja monitoring implementacije pojedinačnih projekata i reviziju provedbe svih projekata unutar programa financiranja EU, u skladu s   načelima  financijske kontrole uključujući rad neovisnih unutarnjih i vanjskih revizora i revizora EK. Istodobno, u okviru monitoringa jedinica prati aktivnosti svih institucija kako bi se postigao progres u implementaciji projekta,  pregled izvještaja o napretku projekta i iniciranje poništavanja ugovora ako projekti nisu implementirani sukladno  planu. Jedinica je odgovorna za pravodobno izvještavanje sukladno zahtjevima EK i Državnog fonda koji su sadržani u financijskom sporazumu između Državnog fonda i CJFU. Jedinica organizira obuke u vezi s  pripremom i  provođenjem projekata i obavlja druge poslove koji su joj dodijeljeni usvojenom Strategijom o implementaciji decentraliziranog sustava upravljanja pomoći EU i definiranim Memorandumom o razumijevanju izmeđe BiH i EU. Jedinica vrši programiranje pomoći Europske komisije kroz pretpristupne fondove kao što su CARDS, SAP, IPA i dr. vezane za sektorske i razvojne politike procesa institucionalne izgradnje na putu k europskim integracijama

 

Pomoćnik ministra:   Vera Letica

Tel  033 254 218     Fax 033 254 216

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

  

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

 

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći sastoji se od dvije unutarnje ustrojstvene jedinice, i to:

a)     Odsjek za pripremu i realizaciju Programa javnih investicija (PJI),

b)     Odsjek za koordinaciju i mobilizaciju ekonomske međunarodne pomoći.

U okviru Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći obavljaju se poslovi: koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH, izuzev dijela koji se odnosi na pomoć EU; koordinacija s(a) i između multilateralnih i bilateralnih donatora/kreditora u cilju utvrđivanja i definiranja njihovih budućih planova ulaganja i osiguravanja budućeg financiranja razvojnih projekata i projekata tehničke pomoći; implementacija i monitoring  primjene principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći od strane institucija BiH i donatora u BiH; prezentacija PJI; promocija prioriteta iz PJI potencijalnim financijerima; godišnja priprema i izrada strateškog dokumenta PJI; realizacija PJI; koordinacija i promocija učinkovite implementacije razvojnih programa ekonomske i tehničke pomoći BiH, sukladno utvrđenim politikama i sektorskim strategijama; mobilizacija međunarodne ekonomske pomoći sukladno razvojnim prioritetima iz strateških dokumenata BiH; uspostava učinkovite i neduplicirane suradnje sa svim partnerima na državnoj i entitetskoj razini, u cilju osiguranja proaktivne koordinacije između Ministarstva i relevantnih državnih i entitetskih institucija i pružatelja pomoći; koordinacija pripreme međuentitetskih razvojnih programa; koordinacija projekata i usklađivanje s regionalnim potrebama razvoja; procjena ukupnog financiranja i financiranja po sektorima iz domaćih i međunarodnih izvora; uključivanje PJI u sustav upravljanja javnim financijama; unapređenje integriranja tokova pomoći s državnim procesom proračunavanja i PJI; monitoring realizacije programa i projekata iz PJI BiH i izrada godišnjih izvješća o korištenju sredstava za razvoj uz široku analizu uvjeta implementacije, progresa i dostignuća, prednosti i slabosti, trendova i razvoja domaćih i stranih investiranja; osiguranje bliske koordinacije između različitih funkcija koordiniranja pomoći; sudjelovanje u radu Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; Tajništvo Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; organizacija redovnih konzultativno-radnih sastanaka s predstavnicima bosanskohercegovačke vlasti i međunarodne zajednice; sudjelovanje u radu Koordinacijskog foruma donatora (DCF); Tajništvo Koordinacijskog foruma donatora (DCF); priprema i provedba procedure za usvajanje i potpisivanje međunarodnih akata iz oblasti koordinacije međunarodne ekonomske pomoći; informiranje i izvještavanje Vijeća ministara i Parlamenta BiH o realizaciji PJI; priprema mišljenja, odluka, uputa, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje a odnose se na koordinacijski mehanizam za upravljanje razvojnim sredstvima i PJI; priprema prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Sektora; priprema periodičnih izvješća o rezultatima koordinacije i mobilizacije međunarodne pomoći za Vijeće ministara i Parlamenta BiH i za pružatelje međunarodne pomoći.

Pomoćnik ministra:Dušanka Basta

Maršala Tita 9a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 254 260 / 254 261; Fax: +387 33 254 294

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.