logosrbdeachrvdeacbosact

O CHJCentralna harmonizacijska jedinica (CHJ)  ima status upravne organizacije koja je u sklopu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

CHJ je ovlaštena za razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine saglasno članovima 24. i 25. Zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine i članu 23. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04), uz koordinaciju s entitetskim centralnim harmonizacijskim jedinicama i saradnju putem Koordinacionog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica s tijelima Evropske komisije, vezano za prioritetne oblasti pravne stečevine (acquis) Zajednice u oblastima interne finansijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, naročito, izradom i provođenjem odgovarajućih propisa u skladu sa međunarodnim standardima kontrole i interne revizije, te metodologijama i najboljom praksom EU iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, a odgovorna je za:

a)    pripremu prijedloga za izmjene Zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru CHJ;

b)    pripremu i provođenje programa obuke i certifikacije internih revizora institucija Bosne i Hercegovine, nakon usaglašavanja programa obuke u Koordinacionom odboru CHJ;

c)    usvajanje i primjenu standarda za internu reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine i kodeksa profesionalne etike za interne revizore, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru;

d)    usvajanje i primjenu radne metodologije interne revizije, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru CHJ;

e)    usvajanje i implementaciju strategije razvoja interne revizije u javnom sektoru nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru CHJ;

f)    davanje saglasnosti na pravilnike o sistematizaciji organizacija koje uspostavljaju jedinice interne revizije u dijelu koji se odnosi na internu reviziju;

g)    koordinaciju rada jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i uspostavljanje veza s državnim i međunarodnim institucijama u oblasti interne revizije;

h)    davanje saglasnosti na izbor rukovodioca jedinice za internu reviziju i na uspostavljanje odbora za internu reviziju;

i)    saradnju s Uredom za reviziju institucija Bosne i Hercegovine s ciljem ostvarivanja učinkovite i djelotvorne interne i eksterne revizije;

j)    nadzor nad implementacijom svih primjenjivih regulativa za internu reviziju od jedinica za internu reviziju;

k)    rješavanje neslaganja u mišljenjima, po zahtjevu i potrebi, između rukovodioca interne revizije i rukovodioca organizacije;

l)    definisanje kriterija za uspostavljanje jedinica interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine;

m)    definisanje kriterija za zapošljavanje izvršilaca u jedinicama za internu reviziju i donošenje pravilnika o zapošljavanju internih revizora;

n)    definisanje vremenskog okvira eksterne kontrole kvaliteta i izbora osoba ili nezavisne organizacije za eksternu kontrolu kvaliteta;

o)    davanje saglasnosti za uspostavljanje odbora za reviziju u skladu sa članom 22. Zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine;

p)    predlaganje pravilnika o sistematizaciji CHJ, a isti donosi ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;

r)    provođenje aktivnosti vezanih za uspostavu i jačanje učinkovitosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa dobrim međunarodnim praksama.

Unutrašnja organizacija CHJ utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koji odobrava Vijeće ministara na prijedlog ministra finansija i trezora.

Unutrašnju organizaciju čine organizacione jedinice od kojih je obavezno jedna organizaciona jedinica zadužena za uspostavljanje i razvoj sistema interne revizije, a druga za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Radom Centralne harmonizacijske jedinice (CHJ)    rukovodi direktor.


Direktor CHJ:  Ranko Šakota

Zamjenik  direktora CHJ: Nedim Čustović