27.1.2016

Instrukcije o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće rezerve za 2016. godinu

22.12.2015

Instrukcija o načinu planiranja, vođenju evidencija, plaćanju i izvještavanju o realiziranim članarinama BiH u međunarodnim organizacijama

26.10.2015

Uputstvo za unos i evidentiranje obaveza u ISFU sistem koje su planirane u Budžetu tekuće fisklane godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fisklanoj godini

16.7.2015

(Not translated)Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2016. godinu – instrukcija za budžetske korisnike br. 2

4.6.2015

Instrukcije o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće rezerve za 2015. godinu

22.5.2015

Procedure za prestrukturisanje rashoda budžetskih korisnika za 2015. godinu

27.2.2015

Obavijest-Instrukcija za praćenje izvršenja rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji i fondovima počev od 2015. godine

27.2.2015

Instrukcija o primjeni klasifikacija vladinih funkcija u Institucijama BiH

9.10.2014

Instrukcija o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. zakona o javnim nabavkama

18.7.2014

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2015. godinu – instrukcija za budžetske korisnike br. 2