7.12.2021

Procedura upravljanja korisničkom računima korisnika sa direktnom konekcijom na IS, br. 08-02-1-3772-112-dostupno na srpskom jeziku

7.12.2021

Uputstvo o načinu prikupljanja, evidentiranju, kontroli uplata taksi i naknada na Jedinstveni račun trezora BiH i povratu više ili pogrešno uplaćenih taksi i naknada sa JRT -dostupno na srpskom jeziku

7.12.2021

Uputstvo o načinu uplate povrata PDV-a na Jedinstveni račun trezora BiH i načinu evidentiranja povrata preko ISFU-a,- dostupno na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Uputstvo o načinu uplate, evidentiranju, kontroli uplata sredstava predujma, načinu unosa i plaćanja naknade sudskim vještacima iz sredstava predujma kao i način knjiženja u GK 8338-14- dostupno na srpskom jeziku