7.12.2021

Instrukcija o primanju donacija, otvaranju računa, evidentiranju, načinu korištenja i izvještavanju o realizaciji donatorskih sredstava, br. 08-02-1-2525-1-11 -dostupno na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Instrukcija za podnošenje, praćenje i knjigovodstveno evidentiranje zahtjeva za refundaciju naknade za bolovanje u ISFU sistem-dostupno na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Instrukcija za promjenu postojećih lokacija u modulu stalnih-osnovnih sredstava, br. 08-02-1-2778-1-12 -dostupno na srpskom jeziku

7.12.2021

Instrukcija za unos i evidentiranje stalnih sredstava u ISFU sistem 08-02-1-7079-1-12 od 28.8.2012. god

7.12.2021

Instrukcija za unos obaveza u ISFU sistem koje su planirane u proračunu tekuće fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini -dostupno na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Instukcija o načinu sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika iz 2016- -dostupno na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Pravila korištenja korisničkog računa (korisničko ime i lozinka) za prijavljivanje i ISFU i COIP, br. 08-50-3-7243-2-11 IZMJENA dostupno na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Pravilnik o financijskom izvještavanju institucija BiH, br. 01-05-02-2-1993-15- dosupno na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Pravilnik o računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike proračuna institucija Bosne i Hercegovine br. 01-08-02-1-644-1- dostupan na hrvatskom jeziku

7.12.2021

Pravilnik pristupa udaljenih korisnika IS, br. 01-083-02-3-7167-1-10- dostupno na hrvatskom jeziku