7.12.2021

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama Bosne i Hercegovine - neslužbeni prečišćeni tekst - dostupan samo na srpskom jeziku (latinica)

7.12.2021

Odluka o postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama Bosne i Hercegovine- dostupno samo na bosanskom jeziku

7.12.2021

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje - neslužbeni prečišćeni tekst - dostupno samo na srpskom jeziku (latinica)

7.12.2021

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH za troškove smještaja, naknadu za odvojeni život - neslužbeni prečišćeni tekst - dostupan samo srpskom jeziku (latinica)

7.12.2021

Odluka o okvirnim kriterijima za dodjelu novčane nagrade zaposlenim u institucijama BiH - dostupan na bosanskom jeziku

7.12.2021

Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada - neslužbeni prečišćeni tekst - dostupan samo na srpskom jeziku (latinica)