logosrpacthrvdeacbosdeac

Активности КО ЦЈХ

Активности КО ЦЈХ

 

Конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у БиХ

Fotka 01MУ организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) у Бањалуци је 6. децембра 2017. године одржана конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Конференцији, чије је одржавање подржала Регионална школа за јавну управу (RESPA), присуствовало је око 90 учесника из институција Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
О законској и подзаконској регулативи и досадашњим резултатима у упостављању система финансијског управљања и контроле у јавном сектору у БиХ говорили су руководиоци и представници три централне хармонизацијске јединице: Ранко Шакота, Драгољуб Накић, Фатима Обхођаш и Абида Ћатић.
О мјерљивим ефектима система интерних финансијских контрола у јавном сектору презентацију је одржала начелница Сектора за припрему и израду приједлога државног прорачуна у Министарству финансија Републике Хрватске Даниела Степић, експерт којег је ангажовала РЕСПА.
Професор на Економском факултету Свеучилишта у Загребу Борис Тушек, такође експерт РЕСПА-е, учесницима конференције говорио је о методолошким аспектима у функцији мјерљивих ефеката препорука интерне ревизије, која оцјењује систем финансијског управљања и контроле.

 

 

Конференција о интерној ревизији у јавном сектору БиХ


konferencija o internoj reviziji MУ организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) у Сарајеву је 17. маја 2017. године одржана конференција о интерној ревизији у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Ово је прва конференција на којој су заједно учествовали интерни ревизори из институција Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације БиХ што је оцијењено новим видом континуиране професионалне едукације и размјене искустава. Конференцији „Стандарди и методологија рада интерне ревизије у Босни и Херцеговини“ присуствовало је више од 100 учесника из институција БиХ, ФБиХ и РС.  
Осим о законској регулативи у области интерне ревизије на сва три нивоа власти, на скупу је  расправљано и о савјетодавним активностима/услугама интерне ревизије, те о односу интерне и екстерне ревизије у функцији унапређења управљања  јавним расходима.
Чланови Координационог одбора ЦЈХ нагласили су да ће овакав вид размјене искустава бити настављен те најавили да ће у октобру бити одржана слична конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору.

 

 

 

Одржана 11. сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 15.11.2011. године одржао 11. сједницу на којој је финализиран оквирни законски текст из области финансијског управљања и контроле (FMC), те уграђене препоруке Пројекта „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC) достављене ради побољшања квалитете законског текста и усклађивања са принципима, стандардима и препорученим праксама Европске уније.

Документ је прихваћен од стране КО ЦЈХ у смислу да су садржајно договорени најважнији дијелови заједничког оквира за све нивое власти у БиХ.

КО ЦЈХ се упознао са достављеним материјалом Пројекта PIFC – Цертификација интерних ревизора - упоредни преглед програма едукације интерних ревизора, те је КО ЦЈХ покренуо иницијативу за израду програма обуке интерних ревизора.


 

Одржана Десета сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 29.09.2011. године одржао Десету сједницу на којој је усвојен кориговани Нацрт законског текста из области финансијског управљања и контроле (FMC) у смислу обима и садржаја будућег закона којим ће се регулисати област FMC за ниво ентитета и институција БиХ. У тексту је наведен минимум заједничког оквира усаглашеног садржаја за све нивое власти у Босни и Херцеговини.

Закључак КО ЦЈХ је да се прочишћени текст Нацрта законског текста из области FMC достави Пројекту подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ (PIFC)  на изјашњење да ли су предложена рјешења у супортности са  принципима, стандардима и препорученим праксама од стране  Европске уније, уз услов да о истоме Пројекaт обезбиједи став Генералне дирекције за буџет Европске комисије.

 

Одржана Девета сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 01.09.2011. године одржао Девету сједницу на којој је разматрао препоруке Пројекта подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ (PIFC) на нацрте оквирних документа из области интерне ревизије, начин израде финалног текста оквирних докумената и њихово коришћење као основе за  разраду документа из области интерне ревизије за сваки ниво власти појединачно у складу са законима о интерној ревизији.

Такође, КО ЦЈХ је разматрао радну верзију нацрта законског текста из области финансијског управљања и контроле у смислу обима и садржаја будућег закона којим ће се регулисати област финансијског управљања и контроле за ниво ентитета и ниво институција БиХ. Разматране су алтернативе према којима се ова проблематика може регулисати посебним законом или измјенама и допунама постојећих закона којима се регулише област припреме и извршења буџета. Приједлог садржаја будућег  законског текста укључује принципе и стандарде управљања и контроле засноване на прописима и праксама које се примјењују у земљама ЕУ, а планирано је да коначан приједлог законског текста, након додатних консултација и усаглашавања, буде усвојен на наредној сједници КО ЦЈХ.

 

Одржана Осма сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 30.06.2011. године одржао Осму сједницу на којој су разматрани и усвојени оквирни документи „Повеља интерне ревизије“ и „Приручник за интерне ревизоре“.

 

КО ЦЈХ је усвојио закључак да о оквирним документима, које усваја КО ЦЈХ, затражи мишљење Пројекта подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ (PIFC), о њиховој усаглашености са европским стандардима, принципима и праксом.

Такође, КО ЦЈХ је разматрао законодавни оквир из области финансијског управљања и контроле (FMC), те је закључио да се требају обавити додатне анализе постојећег законодавства на свим нивоима власти о томе шта би законодавни оквир требао садржавати. Уједно, затражиће се информације, мишљење и препоруке Пројекта у смислу прописа и законске регулативе земаља које у своме законодавству имају тијело или особу за пријављивање неправилности у области FMC, како би КО ЦЈХ могао што квалитетније сачинити документе из ове области.

 

Одржана Седма сједница  КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 10.05.2011. године одржао Седму сједницу на којој су разматрани документи из области Интерне ревизије које је припремила Радна група за израду оквирних докумената из области интерне ревизије.

КО ЦЈХ је, након разматрања и детаљне анализе, прихватио документ „Оквирни етички кодекс“, те утврдио да се исти достави Пројекту „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC) на изјашњење, како би се могао усвојити на наредној сједници КО ЦЈХ.

Документи „Оквирни станадарди интерне ревизије“ и „Оквирна повеља/правилник интерне ревизије“ су враћени Радној групи на корекције и дораду докумената, с тим да би се наведени исто тако требали усвојити на наредној сједници КО ЦЈХ.

КО ЦЈХ је такођер вршио договор око даљних активности везаних за  израду законодавства из области финансијског управљања и контроле (FMC).

 

Одржана Шеста сједница  КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 25.03.2011. године одржао Шесту сједницу на којој је окончано разматрање материјала који је доставио пројекат „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC), а везано за проблематику законодавства из области финансијског управљања и контроле (FMC).

КО ЦЈХ је закључио да се за наредну сједницу КО ЦЈХ утврди оквирни садржај законодавства из ове области, водећи рачуна о достављеном материјалу, постојећем законодавству у Босни и Херцеговини и законодавству у земљама окружења.
 

Одржана Пета сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 07.03.2011. године одржао Пету сједницу на којој је усвојена Одлука о именовању Радне групе за израду оквирних докумената из области интерне ревизије. Одлуком су именовани чланови, те утврђени задаци рада Радне групе и рокови извршавања задатака.

Такође, чланови КО ЦЈХ су заједнички разматрали материјал припремљен од стране Пројекта Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ, а везано за проблематику законодавства из области финансијског управљања и контроле (FMC), с циљем припреме законодавног оквира FMC на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини.

 

Одржана четврта сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 08.02.2011. године одржао четврту сједницу на којој је разматран и усвојен Програм рада КО ЦЈХ, именована Радна група за израду оквирних прописа из интерне ревизије, те на приједлог PIFC пројекта разматран први радни материјал из законодавства у области финансијског управљања и контроле.

 

Одржана трећа сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 24.01.2011. године одржао трећу сједницу на којој је усвојен Пословник о раду Координационог одбора централних јединица за хармонизацију, којим су уређене надлежности, функционисање и унутрашња организација КО ЦЈХ, који су неопходни за доношење аката, правила поступања и јавност рада КО ЦЈХ.