logosrpacthrvdeacbosdeac

О ЦХЈ

О ЦХЈ

 

 

Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ)  има статус управне организације која је у склопу Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.
ЦХЈ је овлашћена за развој, руковођење и координацију интерне ревизије и развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине сагласно члановима 24. и 25. Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине и члану 33ф. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, уз координацију са ентитетским централним хармонизацијским јединицама и сарадњу путем Координационог одбора централних јединица за хармонизцаију (КО ЦЈХ) са тијелима Европске комисије, везано за приоритетне области правне стечевине (acquis) Заједнице у областима интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине, нарочито, израдом и спровођењем одговарајућих прописа у складу са међународним стандардима контроле и интерне ревизије, те методологијама и најбољом праксом ЕУ из области финансијског управљања и контроле у јавном сектору, а одговорна је за:

1) припрему приједлога за измјене Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине, након усаглашавања у Координационом одбору ЦЈХ;
2) припрему и спровођење програма обуке и цертификације интерних ревизора институција Босне и Херцеговине, након усаглашавања програма обуке у Координационом одбору ЦЈХ;

3) усвајање и примјену стандарда за интерну ревизију у институцијама Босне и Херцеговине и кодекса професионалне етике за интерне ревизоре, након усаглашавања у Координационом одбору ЦЈХ;

4) усвајање и примјену радне методологије интерне ревизије, након усаглашавања у Координационом одбору ЦЈХ;

5) усвајање и имплементацију стратегије развоја интерне ревизије у јавном сектору након усаглашавања у Координационом одбору ЦЈХ;

6) давање сагласности на правилнике о систематизацији организација које успостављају јединице интерне ревизије у дијелу који се односи на интерну ревизију;

7) координацију рада јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине и успостављање веза са државним и међународним институцијама у области интерне ревизије;

8) давање сагласности на избор руководиоца јединице за интерну ревизију и на успостављање одбора за интерну ревизију;

9) сарадњу са Канцеларијом за ревизију институција Босне и Херцеговине с циљем остваривања ефикасне и ефективне интерне и екстерне ревизије;

10) надзор над имплементацијом свих примјењивих регулатива за интерну ревизију од јединица за интерну ревизију;

11) рјешавање неслагања у мишљењима, по захтјеву и потреби, између руководиоца интерне ревизије и руководиоца организације;

12) дефинисање критерија за успостављање јединица интерне ревизије у складу са Законом о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине;

13) дефинисање критерија за запошљавање извршилаца у јединицама за интерну ревизију и доношење правилника о запошљавању интерних ревизора;

14) дефинисање временског оквира екстерне контроле квалитета и избора особа или независне организације за екстерну контролу квалитета;

15) давање сагласности за успостављање одбора за ревизију у складу са чланом 22. Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине;

16)  припрему и ажурирање стратешких докумената и смјерница из области финансијског управљања и контроле у складу са међународно прихваћеним стандардима, стандардима интерне контроле, праксама и прописима у Европској унији;
17)  припрему закона и подзаконских аката из области финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине;
18)  дефинисање садржаја програма обуке и координацију програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине;
19)  процјену система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине;
20) вршење анализа и предлагање оперативних рјешења којима се унапређује финансијско управљање и контрола у институцијама Босне и Херцеговине;
21)  прописивање форме годишњег извјештаја, поступака и рокова извјештавања о финансијском управљању и контроли  у институцијама Босне и Херцеговине;
22) праћење примјене прописа из области финансијског управљања и контроле на основу годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли које институције Босне и Херцеговине достављају Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ;
23)  израду консолидованог годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине;
24) учешће у раду Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у складу сљ одредбама Закона о финансирању институција БиХ  и Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине;
Унутрашња организација ЦХЈ утврђује се Правилником о унутрашњој организацији који одобрава Савјет министара БиХ на приједлог министра финансија и трезора.

Унутрашњу организацију чине организационе јединице од којих је обавезно једна организациона јединица задужена за успостављање и развој система интерне ревизије, а друга за успостављање и развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.

Радом Централне хармонизацијске јединице (ЦХЈ) руководи директор.

Директор ЦХЈ:  Ранко Шакота

Замјеник  директора ЦХЈ: Недим Чустовић