logosrpacthrvdeacbosdeac

Секторски приступ

Секторски приступ

Секторски приступ (енг. Sector-Wide Approach ili SWAp) је методологија која подржава координиране активности власти, донатора и других актера који учествују у развоју сектора.

Циљ увођења секторског приступа процеса је такођер и јачање улоге влада, министарстава и других органа управе у области јавних политика и одлучивања о расподјели свих ресурса у оквиру сектора, а у складу са њиховим обавезама према Паришкој декларацији о повећању ефикасности развојне помоћи. 

Основне карактеристике секторског приступа су:
•    Лидерска улога влада, министарстава и других органа управе у свим аспектима планирања, финансирања и имплементације секторских стратегија;
•    Постојање свеобухватног буџетског оквира на програмском принципу и у складу са секторским стратегијама и акционим плановима;
•    Успостављен процес за координацију свих учесника у развоју сектора и усклађене процедуре за договарање и извјештавање,
•    Успостављен ефикасан систем за мониторинг и евалуацију стратешких планова за развој сектора.

Увођење секторског приступа се посматра кроз сљедеће компоненте:
•    Секторска политика и стратегија
•    Секторски буџет и средњорочни оквир потрошње
•    Секторски оквир координације
•    Институционалне поставке и постојећи капацитети
•    Систем праћења радног ефекта/резултата

На посљедњој конференцији о учинковитости помоћи, одржаној у октобру 2009. године у Бриселу,  Еуропска комисија је донијела закључак да је потребно направити помак са приступа који се базира на пројектима на секторски приступ у програмирању и имплементацији помоћи у земљама корисницама IPA помоћи. 

Донатори у БиХ подржавају увођење секторског приступа у имплементацији секторских развојних стратегија, посебно зато што омогућују стратешку усклађеност донаторске помоћи са државним приоритетима, повећање ефикасности финансијске помоћи (већа синергија и смањени трансакцијски трошкови), усуглашавање средства из буџета домаћих институција са донаторском помоћи и зајмовима међународних финансијских институција, те увид у дугорочне ефекте вањске помоћи.

Са друге стране, секторски приступ омогућава владама Босне и Херцеговине да постављају приоритете развоја у складу са принципима Паришке декларације, омогућава јединствен оквир за мјерење ефикасности кориштења развојних средстава, те убрзава реформе јавне управе и пружа подршку унапређењу секторске координације.

Поред тога, у контексту приступања Еуропској унији, секторски приступ помаже да се утврде стратешки циљеви за које је финансијска помоћ ЕУ-а најпотребнија, свеобухватни секторски програм  препознаје подручја која треба модернизирати и ускладити са еуропским стандардима, а такођер пружа оквир за остале донаторе да ускладе помоћ са IPA средствима.

Активности Сектора за координацију међународне економске помоћи:

Regional Workshop on Sector Approaches in the Context of EU Integration