logosrpacthrvdeacbosdeac

Координација донатора

Координација донатора

www.donormapping.ba

 

Паришка декларација о ефикасности помоћи формулисана је у фебруару 2005. године на Форуму високога ранга на тему дјелотворности помоћи, одржаном у Паризу, чији је организатор била Организација за економску сарадњу и развој (OECD). У децембру исте године, 17 највећих донаторских агенција/финансијских институција у Босни и Херцеговини су основале Форум за координацију донатора (DCF). Од успоставе па до 2008. године функцију Секретаријата DCF-а обавља UNDP и Уред резидентног координатора УН-а у БиХ.

 

Форум за координацију донатора је, у циљу боље синхронизације и сарадње унутар донаторске заједнице у БиХ, 2006. године иницирао израду „Прегледа активности донатора у БиХ“ као алат за боље управљање информацијама о помоћи.  Преглед се састоји од двије компоненте: online базе података, која приказује пројектне активности сада 20 највећих донатора у БиХ, и аналитичког извјештаја, који даје преглед доприноса ових активности секторским реформама.

 

У циљу постизања бољег увида у донаторске активности у Босни и Херцеговини, као и у циљу јачања лидерске позиције бх. власти у дефинирању властитог развоја, Министарство финансија и трезора БиХ преузело је у јануару 2009. године улогу Секретаријата Форума за координацију донатора, коју је до тада обављао UNDP и Уред резидентног координатора УН-а, а самим тим преузело је и вођење online базе података DCF-а која истовремено служи и за припрему годишње публикације „Преглед активности донатора у БиХ“.

 

Овим је учињен значајан корак ка успостављању партнерског односа бх. власти са донаторском заједницом у Босни и Херцеговини и преузимања лидерства у дефинирању властитих приоритета развоја и усмјеравања средстава међународне финансијске помоћи у реализацију истих, у циљу постизања уједначеног стабилног економског развоја.

 

 

  •  Напредак у реализацији Миленијумских развојних циљева у БиХ 2013

 

Napredak2013Извјештај о напретку у реализацији Миленијумских развојних циљева у Босни и Херцеговини за 2013. годину припремљен је од стране Министарства финансија и трезора БиХ и Тима Уједињених нација у БиХ.
Извјештај, који се базира на документима, анализама и коментарима прикупљеним од БиХ институција, међународних организација и НВО сектора, прати напредак остварен у реализацији Миленијумских развојних циљева у БиХ у поређењу са глобалним, регионалним и ЕУ трендовима, и анализира кључне развојне процесе у БиХ у периоду од 2000. године до данас.
Такође, Извјештај даје опште препоруке на пажњу и дјеловање БиХ институцијама и међународним партнерима укљученим у активности везане за одржив социо-економски развој и европске интеграције, дефинише приоритете и предлаже план активности за Босну и Херцеговину за период и након 2015. године.

 

 

  • Напредак у реализацији Миленијумских развојних циљева у Босни и Херцеговини 2010