logosrpacthrvdeacbosdeac

Сервисирање

Сервисирање

Сервисирање спољног дуга

Одсјек за сервисирање спољног дуга носилац је активности сервисирања доспјелих обавеза, чија се годишња пројекција утврђује у  Закону о буђету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине.

Сервисирање обавеза укључује:

- праћење Плана отплате обавеза, ради правовременог осигурања средстава,  које се остварује кроз израду кварталних Планова динамике осигурања средстава са Јединственог рачуна и доставу Управи за индиректно опорезивање на реализовање,  те

- припрему налога  Централној банци Босне и Херцеговине за исплату обавеза у уговореним роковима доспјећа.

Редовно свакодневно праћење стања  средстава на рачунима за сервис спољњег дуга отворених у Централној банци БиХ за те намјене, усклађивање Плана осигурања средстава са кретањем течајева валута плаћања у односу на КМ  и са обрачунима кредитора, омогућује да се сервисирање оабвеза одвија у задатим роковима, без заостатака у отплати и  у обиму који  одговара обрачунатом, а не планском износу обавезе.
Пракса је да се свака исплата најави кредитору и претходно субсидијарним носиоцима  обавезе (ентитети, Дистрикт Брчко или директно крајњи корисници кредита). Такође, носиоцима обавеза се редовно достављају поред  дневних и декадни изводи о стању и промету средстава на подрачунима за сервис спољног дуга, са релевантном документацијом добијеном уз изводе књиговодствене евиденције из  Централне банке БиХ. На тај се начин остварује потпуна транспарентност ангажовања средстава прикупљених од пореза на Јединственом рачуну, која се из удјела додијељених   ентитетима и Дистрикту Брчко, користе за сервисирање спољног дуга, те осигурава истовремено праћење реализације извршења обавеза проистеклих из ино кредитних задужења државе као дужника, односно субсидијарних  корисника  кредита у аликвотном дијелу.
Свака категорија кредитора има посебне захтјеве у области обраде документације и извјештавања, те се и подаци о сервисирању спољног дуга редовно достављају у договореним формама Међународном монетарном фонду, Свјетској банци и по захтјеву и другим кредиторима и институцијама.
За потребе израде платног биланса земље, подаци о сервисирању обавеза спољног дуга на мјесечној и кварталној разини достављају се Централној банци Босне и Херцеговине.
 У складу с одредбама Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине, сачињавају се периодичне (квартално и годишње )информације о извршеном сервисирању спољног дуга, које чине саставни дио Извјештаја о извршењу Закона о будзету Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине.

План сервисирања спољњег дуга у 2009. години

ПРОЦЈЕНА СЕРВИСИРАЊА СПОЉНОГ ДУГА У 2008.ГОДИНИ