logosrpacthrvdeacbosdeac

Усвојен Програм рада Савјета министара БиХ за 2012.-169.сједница СМБиХ

Саопштење, 21.12.2011. 

Савјет министара БиХ усвојио је, на 169.сједници данас одржаној у Сарајеву, Програм рада Савјета министара Босне и Херцеговине за 2012. годину, којим је планирано утврђивање и упућивање у парламентарну процедуру 72 приједлога закона, усвајање више од 190 подзаконских и других нормативних аката, закључивање 164 међународна споразума те разматрање 284 тематске тачке. У процесу европских интеграција, које ће заједно с активностима усмјереним ка пуноправном чланству у НАТО-у бити у фокусу рада Савјета министара БиХ у 2012. години, предвиђено је утврђивање или усвајање 87 докумената. Програмом рада, између осталог, дефинисано је потписивање меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Врховног заповједништва Савезничких снага за Европу и Врховног штаба Савезничке команде за трансформацију у погледу пружања подршке земље домаћина за извршавање НАТО операција и вјежби. У 2012. години биће предложен и акциони план 2 Стратегије реформе јавне управе, што представља кључни приоритет за провођење мјера из Европског партнерства.За наредну годину  планирано је  закључивање Споразума о слободној трговини са ЕФТА-ом, као и приступање Босне и Херцеговине Свјетској трговинској организацији (ВТО).

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, који ће Министарство финансија и трезора доставити Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури.Измјене и допуне Закона у функцији су свеобухватног законског регулисања области финансијског управљања и боље контроле у институцијама БиХ, што би  требало резултирати уштедама у трошењу буџетског новца. Овим измјенама Закона, између осталог, прописано је да руководилац институције, уз годишњи извјештај о извршењу буџета, доставља изјаву о одговорности за остваривање циљева институције, чиме се појачава његова одговорност за остваривање планираних резултата. Новина је и обавеза руководиоца институције да стави мандат на располагање институцији која га је именовала у случају када Канцеларија за ревизију донесе негативно мишљење о годишњем извјештају о извршењу буџета и када надлежни суд потврди оптужницу против руководиоца институције.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог закона о царинској тарифи с ознаком „Е“, што представља потврду његове усклађености с одговарајућим европским прописима у овој области. Предлагач, Министарство спољне трговине и економских односа, доставиће Приједлог закона Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури.Приједлог закона рађен је на бази консултација с експертима ЕУ, али и многобројних иницијатива Спољнотрговинске коморе БиХ, привредних комора ентитета и привредних субјеката из цијеле БиХ.

Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора и именовао делегацију за вођење преговора ради закључивања Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД) – Пројекат развоја руралног пословања. Пројекат фокусиран на сточарство, вртларство, агротуризам и рукотворине биће имплементиран у 27 општина у Федерацији БиХ и 20 општина у Републици Српској с циљем  смањења сиромаштва на селу, а очекује се да би директну корист од овог пројекта могло имати 20.000 руралних домаћинстава. Овај пројекат биће финансиран зајмом ИФАД-а вриједним 12.720,000,00 америчких долара и грантом од 780.000,00 америчких долара, од чега ће на Федерацију БиХ бити алоцирано 60 посто, а на Републику Српску 40 посто ових средстава.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства комуникација и транспорта, донио је Одлуку о усвајању Основних техничких услова које пријемници за дигитално земаљско емитовање (ДВБ-Т) морају испуњавати у Босни и Херцеговини.Доношење ове одлуке представља корак напријед у утврђивању процедура за успјешан прелазак на дигитално емитовање. Истовремено, Одлуком се  пружа техничка подршка произвођачима и испоручиоцима пријемника како би им се омогућила што бржа имплементација потребне функционалности за ДВБ-Т платформу која ће бити кориштена у БиХ.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства комуникација и транспорта, донио је Одлуку о минималном износу новчане накнаде за испитивање тахографа, активацију тахографа и испитивање ограничивача брзине.Минимални износи новчаних накнада, без ПДВ-а, су: 150,00 КМ за испитивање тахографа те по 40,00 КМ за активацију тахографа, као и  испитивање ограничивача брзине.Ови минимални износи утврђени су након консултација с надлежним ентитетским министарствима,  уз уважавање економске ситуације у БиХ.  

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је    Одлуку о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на накнаду за службено путовање с циљем јачања финансијске дисциплине у институцијама БиХ.Истовремено је Савјет  министара БиХ донио Одлуку о измјени Одлуке о висини дневнице за службена путовања запослених у институцијама Босне и Херцеговине,  којом је висина дневнице за службено путовање у БиХ смањена с 50 КМ на 25 КМ, чиме је испоштована препорука Фискалног савјета. 

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, донио је Одлуку о усаглашавању и утврђивању Царинске тарифе БиХ за 2012. годину с циљем усаглашавања бх. номенклатуре роба са Комбинованом номенклатуром Европске уније.На овај начин стварају се услови за успјешније обављање спољнотрговинских послова између привредних субјеката у Босни и Херцеговини и привредних субјеката у земљама потписницама ЦЕФТА споразума, односно државама чланицама Европске уније.Одлука ће бити примјењивана од 1.1.2012. године.

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Државне комисије за интегрисано управљање границом БиХ о трилатералном састанку представника Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Европске комисије о управљању границом, који је одржан у Бриселу 24.10. 2011. године. Задужена је Управа за индиректно опорезивање БиХ да предузме све потребне мјере како би се шест мјесеци прије уласка Хрватске у ЕУ окончала изградња граничног прелаза Звирићи – Позла Гора.Управа за индиректно опорезивање задужена је и да предузме све потребне мјере како би на граничном прелазу Градишка били створени неопходни услови за функционисање граничног инспекцијског прелаза, и то шест мјесеци прије уласка Хрватске у ЕУ.Ова информација биће достављена свим министарствима која су укључена у процес интегрисаног управљања границом Босне и Херцеговине.           

Савјет министара БиХ утврдио је појединачне приједлоге одлука о ратификацији међународних уговора, и то:- Приједлог одлуке о ратификацији Уговора између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу од 1.6.1993. године  - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о узајамној заштити тајних података између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о изградњи јужних граничних дионица сутопута на Коридору 5ц - Приједлог одлуке о ратификацији Међународне конвенције о хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе сачињене у Бриселу, 14.6.1983. године, и Протокола о измјени и допуни Међународне конвенције о хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе сачињене у Бриселу, 14.6.1986. године.  Предлагач, Министарство спољних послова, доставиће приједлоге одлука Предсједништву БиХ ради доношења.

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Министарства финансија и трезора о пријави потраживања према агенцијама Београдске банке и Југобанке у Њујорку и задужио овлаштеног представника БиХ у Одбору за расподјелу активе и пасиве из Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије да потпише овлаштење Народној банци Србије.Босна и Херцеговина на овај начин Народној банци Србије даје овлаштење да поднесе доказ о тужби против њујоршких агенција Југобанке АД и Београдске банке АД Београд у име и за рачун свих држава насљедница бивше СФРЈ као тужиоца  у процесу против ових агенција. Сагласност је проистекла из Резолуције о изјављивању тужбе против њујоршких агенција која је усвојена на састанку Одбора за расподјелу активе и пасиве из Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије 24. новембра у Загребу. Ликвидациони поступак агенција Југобанке и Београдске банке у Њујорку покренут је 22. јула 2011. године, а повјериоци су дужни своја потраживања пријавити у року од шест мјесеци, односно до 22. јануара 2012. године.(крај)-Служба за информисање СМБиХ