logosrpacthrvdeacbosdeac

Одлука о привременом финансирању институција БиХ за период јули-септембар 2011.-154.сједница СМБиХ

 Саопштење, 29.06.2011.

Савјет министара БиХ je, на приједлог Министарства финансија и трезора, на данас у Сарајеву одржаној 154. сједници донио Одлуку о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јули – септембар 2011. године. Савјет министара је све буџетске кориснике задужио да наставе са уштедама на свим ставкама текућих расхода, а посебно на трошковима репрезентације, службених путовања, телефона и сл. Према Одлуци, привремено финансирање институција БиХ од јула до септембра 2011.  године утврђује се до износа укупно усвојених средстава Буџета институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине, на нивоу једне четвртине средстава у усвојеном буџету за 2010. фискалну годину, у износу до 341.472.250,00 КМ. У складу с Одлуком, вањски дуг бит ће сервисиран према плановима отплате.Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на нивоу једне четвртине средстава у усвојеном буџету за 2010. годину, а буџетски корисници не могу започети нове или проширене програме и активности док не буду одобрени законом о буџету институција БиХ за 2011. годину.За нове институције формиране у 2010. години мјесечни износ средстава за финансирање одобрава Министарство финансија и трезора БиХ у складу са износима одобрених средстава из буџетске резерве за 2010. годину, узимајући у обзир потребе прилагођавања структуре буџета реалним оквирима њиховог функционисања.

Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу и именовало делегацију за вођење преговора ради закључивања Споразума о зајму и пројекту између КфВ-а (KfW), Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија РС-а, и „Електро Добоја“ (извршна агенција) за 50.000.000,00 еура за пројекат Хидроелектрана Цијевна III. Министарство финансија и трезора, након завршених преговора, доставиће Савјету министара БиХ нацрт споразума са основама за његово закључивање у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине. Ријеч је о пројекту за изградњу ХЕ Цијевна III на ријеци Босни, капацитета 13,8 МW, као и подизању одговарајућих бочних насипа. Циљ овог пројекта је стварање обновљивих извора енергије, што ће допринијети одрживом економском расту БиХ те глобалној заштити климе.Пројекат ће бити финансиран кредитом од 50 милиона еура, с роком отплате од 15 година и грејс периодом од четири године, с алокацијом на Републику Српску.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у вези с вишекорисничким програмом за Темпус у склопу ИПА компоненте - Помоћ у транзицији и изградњи институција за 2010. годину. Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за бх. потписника предложена је директорица Дирекције за европске интеграције Невенка Савић. Европска комисија је 21. априла 2010. године усвојила вишекориснички Темпус програм у склопу ИПА-ине помоћи транзицији и изградњи институција за 2010. годину, који за Босну и Херцеговину износи 2.400.000,00 еура, с тим да ће Комисија исплату доприноса вршити у границама расположивих средстава.Појединачни уговори за провођење овог споразума биће закључени најкасније двије године од дана његовог закључивања.

Савјет министара БиХ утврдио је појединачне приједлоге одлука о ратификацији међународних уговора, и то: - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о повластицама и имунитетима Међународног кривичног суда  - Приједлог одлуке о ратификацији Декларације о намјери између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Међународног центра за развој миграционе политике у Бечу - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ-ова Фонда за међународни развој – пројекат стамбене обнове  - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и УниЦредит Аустриа АГ банке – финансирање пројекта набавке опреме и пружање услуга за двије болнице у Сарајеву  - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Кабинета министара Украјине о условима узајамног путовања држављана - Приједлог одлуке о ратификацији Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница који се односи на државни програм (И дио) за 2008. годину у складу с Инструментом за претприступну помоћ- Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2009. години  - Приједлог одлуке о ратификацији Меморандума о разумијевању о сарадњи у борби против корупције путем иницијативе југоисточне Европе за борбу против корупције. Предлагач, Министарство иностраних послова, доставиће приједлоге одлука Предсједништву БиХ ради доношења. /крај-Служба за информисање СМБиХ