logosrpacthrvdeacbosdeac

За модернизацију електопривреда у БиХ од КфW-а 17 милиона евра-150.сједница CМБиХ

Саопштење,11.5.2011.

Савјет министара БиХ утврдио је, на 150. сједници данас одржаној у Сарајеву,  Приједлог основа за закључивање Споразума о зајму, финансирању и пројекту између КфВ-а, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ („зајмопримац“), Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево (ЕП БиХ), ЈП Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне д.д. Мостар (ЕП ХЗХБ) и ЈП Електропривреда Републике Српске д.д. Требиње (ЕП РС) за 17 милиона евра – Скад/ДМС/ОМС на нивоу дистрибуције. Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника предложен је министар финансија и трезора. Закључивањем Споразума биће обезбјеђена средства за финансирање Пројекта Скад/ДМС/ОМС у износу од 17 милиона евра, од чега је зајам 11 милиона, а грант шест милиона евра. Пројекат Скад/ДМС/ОМС система, односно система даљинског управљања заснива се на уградњи и повезивању овог система на постојећу телекомуникациону и оптичку радиокомуникациону мрежу предузећа, те на постојећу СДХ оптичку ОПГВ мрежу оператора преносног система – „Електропренос БиХ“ изграђену у оквиру пројекта „Павер 3“.

Савјет министара БиХ утврдио је приједлоге одлука о ратификацији међународних споразума, и то:Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о кредиту за финансирање Пројекта набавке опреме за РАД Сарајево, између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Уницредит Банк Аустриа АГ;   - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак незаконит и Протокол између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске о проведби Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак незаконит. Предлагач, Министарство вањских послова, доставит ће приједлоге одлука Предсједништву БиХ ради доношења.

Савјет министара БиХ размотрио је и усвојио Информацију Министарства финансија и трезора у вези с реализиовањем Уговора о репрограму обавеза попуне Протувриједносног фонда по размијењеним нотама с Владом Јапана од 1996. до 2000. године на дан 31.12.2010. године, са предложеним закључцима.

Савјет министара БиХ подржао је Допуну упутства о условима и поступку за издавање исправа за спољнотрговински промет роба и услуга од стратешке важности за безбједност Босне и Херцеговине, чиме се практично у процес контроле извоза  наоружања и војне опреме значајније укључује и Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ (ОБА).Тако се у члану 4 додаје нови став, који гласи: „Министарство спољне трговине и економских односа БиХ доставља Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ  захтјев за провођење безбједносне провјере за све учеснике у промету наружања и војне опреме. Уколико ОБА има сазнања да постоје безбједносне сметње, доставиће своје мишљење Министарству спољне трговине и економских односа у року од 60 дана“.Министар спољне трговине и економских односа донијеће одлуку којом ће бити формиран тим за ванредни надзор у складу с одредбама постојећег важећег подзаконског акта – Упутства о провођењу надзора над правним и физичким лицима којима је издата исправа или која су регистрована за обављање спољнотрговинског промета роба с контролних листи.Министарство спољне трговине и економских односа ће институцијама од којих је добило претходну сагласност за издавање дозволе за извоз наоружања и војне опреме, односно Министарству спољних послова, Министарству безбједности и Министарству одбране, достављати запримљене потврде крајњег корисника да је роба из дозволе стигла на крајње одредиште.Савјет министара истовремено  је закључио да се појача међуагенцијска сарадња свих институција које учествују у процедурама спољнотрговинског промета наоружања и војне опреме, као и обука запосленика свих институција које раде на овим пословима.Након што је Савјет министара усвојио ове закључке, министар спољне трговине и економских односа донијеће подзаконске акте у складу са Законом о контроли спољнотрговинског промета роба и услуга од стратешке важности за безбједност БиХ, који ће бити објављени у Службеном гласнику БиХ.Савјет  министара је, такође, затражио да све институције надлежне за издавања дозвола за извоз наоружања и војне опреме испитају компетентност кадрова који оперативно раде на тим пословима и да покрену питање њихове промјене уколико утврде неправилности у вршењу послова.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог споразума између Босне и Херцеговине и Европске уније о успостављању оквира за учешће Босне и Херцеговине у операцијама Европске уније за управљање кризама, који ће Министарство одбране доставити Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника предложен је министар одбране.Закључивање овог споразума у складу је са стратешким опредјељењем и интересом Босне и Херцеговине у вези с глобалном безбједношћу, преданошћу миру и напретку у свијету.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства комуникација и транспорта,  донио је Одлуку о висини накнада за издавање лиценци, дозвола и потврде о безбједности које издаје Регулаторни одбор жељезница Босне и Херцеговине с циљем њиховог усклађивања с висинама накнада у земљама региона. Према Одлуци, висина накнаде за издавање лиценце за пружање услуга жељезничког превоза износи 6.000,00 КМ, а висина накнаде за издавање дозволе за управљање јавном жељезничком инфраструктуром износи 8.000,00 КМ, колико износи и накнада за издавање потврде о безбједности за одвијање превоза у жељезничком саобраћају. Овом одлуком дефинисане су и висине накнада за издавање дозвола за кориштење жељезничког возила, уређаја, дијелова и опреме за жељезничка возила те уређаја, дијелова и опреме за жељезничку инфраструктуру.

Савјет министара БиХ усвојио је Индивидуални партнерски акциони план БиХ – НАТО за период 2011–2013. године и Индивидуални партнерски програм за 2011. годину, који ће Министарство спољних послова БиХ доставити Предсједништву БиХ у даљну процедуру одобравања.Обавезана су сва министарства и институције Босне и Херцеговине, инволвирани у имплементацију докумената из претходних закључака, да предузму све потребне мјере и радње с циљем потпуне реализације планираних активности из њихове надлежности и према временским роковима који су дефинисани у овим документима.Ријеч је о другом циклусу провођења партнерске сарадње Босне и Херцеговине с НАТО-ом у оквиру ИПАП-а, као механизма међусобне сарадње с обзиром да је БиХ успјешно окончала реализацију ИПАП БиХ за период 2008 - 2010. године.Индивидуланим партнерским програмом предвиђене су 194 активности које ће надлежне институције реализовати у 2011. Години.Индивидуални партнерски акциони план БиХ – НАТО за период од 2011. до 2013. године обухвата низ активности које ће надлежне институције провести у областима: политичка и безбједносна питања, одбрамбена и војна питања, јавна дипломатија, управљање кризама и планирање одговора на ванредне ситуације те административна и питања заштите тајних података и ресурса. 

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Државне комисије за интегрисано управљање границом о активностима у вези с измјеном двостраних међународних уговора којима је регулисан статус граничних прелаза с Хрватском.Задужене су надлежне институције БиХ да за потребе Државне комисије за интегрисано управљање границом припреме информацију о могућности успостављања додатног инспекцијског граничног прелаза (БИП) на граничном прелазу Изачић - Личко Петрово Село, односно одређивању категорије БИП-а, тј. врсте роба које подлијежу инспекцијским контролама а које би се извозиле у ЕУ преко тог граничног прелаза.Задужене су надлежне институције БиХ да за потребе Државне комисије за интегрисано управљање границом припреме приједлоге за локације и категорију граничних прелаза за робе које су подложне фитосанитарним контролама, а које би се извозиле у земље ЕУ.Надлежне институције БиХ задужене су да предузму све активности како би гранични прелази Бијача и Градишка били у функцији у складу с постигнутим договорима с представницима Републике Хрватске.Задужена је Државна комисија за интегрисано управљање границом БиХ да информише Савјет министара БиХ о свим активностима око двостраних међународних уговора којима се регулише статус граничних прелаза с Хрватском.Савјет министара је 24. фебруара 2011. године на 144. сједници задужио надлежне институције БиХ да с циљем заштите економских интереса БиХ у даљним преговорима са Хрватском омогуће успостављање додатних инспекцијских граничних прелаза. (крај)-Служба за информисање СМБиХ