logosrpacthrvdeacbosdeac

Утврђен Нацрт закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011.-147.сједница CМБиХ

Саопштење,31.03.2011.

Савјет министара Босне и Херцеговине је већином гласова, на данас у Сарајеву одржаној 147. сједници, утврдио  Нацрт закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину уз измјене усвојене на сједници. Министарство финансија и трезора доставиће Нацрт закона Предсједништву БиХ, које је овлаштени предлагач буџета према Парламентарној скупштини БиХ. Према Нацрту, укупни приходи за финансирање институција БиХ у 2011. години остали су оквирно на прошлогодишњем нивоу и износе 1,028 милијарди КМ. За сервисирање спољног дуга планирани су приходи од 386.217.000,00 КМ. Приходи од индиректних пореза, односно приливи за финансирање институција БиХ с јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, планирани су у износу од 807.000.000,00 КМ, што је за 118 милиона КМ или 17,1 одсто више у односу на прошлу годину. Поред ових прихода, извори финансирања су непорезни приходи институција БиХ,  донације и остали извори финансирања.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је Одлуку о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период април-јуни 2011. године уз  измјене које су прихваћене на сједници. Савјет министара је задужио буџетске кориснике и Министарство финансија и трезора да настави са уштедама на свим ставкама текућих расхода, а посебно на трошковима репрезентације, службених путовања, телефона и сл. Према Одлуци, привремено финансирање институција БиХ од априла до јуна 2011.  године утврђује се до износа укупно усвојених средстава Буџета институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине, на нивоу једне четвртине средстава у усвојеном буџету за 2010. фискалну годину, у износу од 341.472.250,00 КМ.  У складу с Одлуком, спољни дуг биће сервисиран према плановима отплате. Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на нивоу једне четвртине средстава у усвојеном буџету за 2010. годину, а буџетски корисници не могу започети нове или проширене програме и активности док не буду одобрени законом о буџету институција БиХ за 2011. годину.За нове институције формиране у 2010. години мјесечни износ средстава за финансирање одобрава Министарство финансија и трезора БиХ у складу с износима одобрених средстава из буџетске резерве за 2010. годину, узимајући у обзир потребе прилагођавања структуре буџета реалним оквирима њиховог функционисања. Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ за ова три мјесеца одобрава се 6.300.000,00 КМ за привремено финансирање. Ова средства обезбијеђена су Одлуком о преузимању послова, објеката, средстава за рад и запослених између Министарства безбједности, Државне агенције за истраге и заштиту и Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ. За овај износ биће умањена финансирања Министарства безбједности и Државне агенције за истрагу и заштиту БиХ.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је Одлуку о повећању броја гласова и учешће Босне и Херцеговине у Међународној банци за обнову и развој и Међународној финансијској корпорацији и повећању капацитета капитала за 1.259.429,40 америчких долара. Босна и Херцеговина ова средства треба уплатити до 2015. године.  (крај)-Cлужба за информисање СМБиХ