logosrpacthrvdeacbosdeac

Правилник

Дјелокруг

 

  Министарство извршава законе и друге прописе њиховом непосредном примјеном, рјешавањем управних ствари у управном поступку, обављањем управног надзора и обављањем других управних послова из подручја своје надлежности.

 Министарство припрема и предлаже Савјету министара Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине законе и друге прописе и опште акте из своје надлежности и обавља друге послове одређене посебним законима и другим прописима.

 Министарство припрема и предлаже Савјету министара Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, анализе, извјештаје, информације о стању у областима и активностима које предузима из надлежности Министарства.

 Министарство прати стање у областима и активностима из своје надлежности, а нарочито извршавање закона и других прописа, предузима мјере за које је овлаштено или даје препоруке надлежним органима у циљу извршавању закона и других прописа.

Надлежност

 Министарство је надлежно за:

 • принципе пореске политике, такси и припрему прописа из ових области;
 • успостављање односа са међународним и домаћим финансијским институцијама;
 • припремање уговора, споразума и других аката којима Босна и Херцеговина преузима кредитне и друге финансијске обавезе са другим земљама и међународним организацијама;
 • планирање и управљање дугом Босне и Херцеговине и извршавање финансијских и међународних обавеза;
 • предлагање политике новог задуживања у земљи и иностранству;
 • припремање Буџета и завршног рачуна Босне и Херцеговине;
 • координирање активности за обезбјеђење буџетских средстава Босне и Херцеговине;
 • извршавање Буџета и старање о финансирању институција Босне и Херцеговине;
 • управљање новчаним средствима и одржавање Јединственог Рачуна Трезора;
 • успостављања рачуноводствених операција институција Босне и Херцеговине;
 • развијање и одржавање финансијског информационог система;
 • прописивање и провођење интерног надзора буџетских корисника;
 • вођења активности о сукцесији имовине бивше СФРЈ;
 • управљање имовином у власништву институција Босне и Херцеговине;
 • координација међународне економске помоћи БиХ, изузев дијела који се односи на помоћ Европске уније
 • компилисање, дистрибуисање и објављивање консолидованих општих владиних фискалних података;
 • припремање закона, других прописа и процедура јавних набавки и
 • обављање и других управних и стручних послова утврђених законима и другим прописима.