logosrpacthrvdeacbosdeac

Правилник

Правилник

 

П Р А В И Л Н И К  о унутрашњој организацији  Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине

На основу члана 52. и 53. Закона о управи („Службени гласник БиХ“, број 32/02),  члана 22. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 и 59/09), у складу са Одлуком о пословима основних дјелатности и помоћно-техничким пословима и условима за њихово обављање у органима управе институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 12/03) и Одлуком о начелима за утврђивање унутрашње организације управе институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 12/03), министар финансија и трезора, уз потврду Савјета министара Босне и Херцеговине, д о н о с и П Р А В И Л Н И К  о унутрашњој организацији  Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине ( Члан 52.//Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о унутрашњој организацији Министарства финансија и трезора БиХ, број 01-04-02-495/08 од 03.07.2008. године.

Сарајево, март 2010. године 

 

П Р А В И Л Н И К  о унутрашњој организацији  Министарства финансија и трезора

На основу члана 22. ст. 2. и 4. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр.: 5/03, 42/03, 26/04 и 42/04), чл. 52. и 53. Закона о управи («Службени гласник БиХ», број 32/02), Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр.: 30/03 и 42/03), Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 и 2/06), Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр.: 26/04 и 7/05) као и одредаба Одлуке о пословима основних дјелатности и помоћно-техничким пословима и условима за њихово обављање у органима управе институција Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 12/03) и одредаба Одлуке о начелима за утврђивање унутрашње организације управе институција Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 12/03), министар финансија и трезора, уз потврду Вијећа министара Босне и Херцеговине,   д о н о с и  П Р А В И Л Н И К  о унутрашњој организацији Министарства финансија и трезора/више/…

 

Сарајево, март 2006. године

 
 

П Р А В И Л Н И К  о измјенама и допунама  П Р А В И Л Н И К А  о унутрашњој организацији  Министарства финансија и трезора

 На основу члана 22. став 2. и 4.  Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине(„Службени гласник БиХ”, број 5/03, 42/03,26/04,45/06), члана 52. и 53. Закона о управи („Службени гласник БиХ“, број 32/02), члана 17. Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 30/03, 42/03, 81/06), члана 59. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06), члана 89. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине(„Службени гласник БиХ”, број 26/04,7/05,48/05), тачке IV Одлуке о начелима за утврђивање унутрашње организације управе институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 12/03), и тачке XX Одлуке о пословима основних дјелатности и помоћно-техничким пословима и условима за њихово обављање у органима управе институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 12/03), министар финанција и трезора, уз претходну потврду од стране Вијећа министара БиХ, доноси  Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Министартсва финанција и трезора/више/…

 

Сарајево  31.05.2007.године