logosrpacthrvdeacbosdeac

Структура

Структура


Унутрашња организација Министарства

Унутрашња организација Министарства осигурава посебно: рационалну организацију рада, ефикасно обављање послова и успјешно руковођење Министарством, груписање послова према њиховој природи и начину обављања, потпуније обједињавање заједничких и општих послова ради њиховог рационалног обављања и кориштења услуга заједничких служби основаних за потребе свих или појединих органа управе, те остваривање пуне сарадње органа управе с другим органима, а посебно с оним органима и институцијама које су основане за пружање стручне и техничке помоћи.


Организационе јединице:

1.  Кабинет министра

2.  Кабинет замјеника министра

3.  Кабинет секретара министарства 

4.  Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове

5.  Сектор за буџет институција Босне и Херцеговине

6.  Сектор за односе са финансијским институцијама

7.  Сектор за јавни дуг

8.  Сектор за трезорско пословање

9.  Сектор за провођењe сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ

10. Сектор за фискалне послове

11. Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске Уније

12. Одјељење интерне ревизије

13. Сектор за координацију међународне економске помоћи


1. Кабинет министра

Кабинет министра обавља послове који се односе на: припремање мишљења министру о материјалима које расправља Савјет министара и Парламент БиХ укључивши и доставу материјала Савјету министара и Парламенту БиХ, давање мишљења на акте из надлежности Министарства, припремање сједница Колегија Министарства и провођење његових закључака, заједно са Кабинетом замјеника министра, вођење евиденције повјерљивих и строго повјерљивих пошиљки, координирање у раду и провођењу програма рада организационих јединица у вршењу послова из надлежности Министарства, слободан приступ јавности информацијама из надлежности Министарства, старање о остваривању јавности рада Министарства, протоколарне послове са дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама и делегацијама, административно-техничке послове који су потребни министру у вршењу његове функције, те послове возача и одржавања возила министра.

Министар: Вјекослав Беванда

Тел: + 387 33 205 345 

Факс: + 387 33 202 930

Е-пошта:


Односи с јавношћу:
Наташа Крсман, стручни савјетник – портпарол
Тел: + 387 33 205 345 

Факс: + 387 33 202 930

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

                Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


2. Кабинет замјеника министра

Кабинет замјеника министра обавља послове који се односе на: припремање мишљења замјенику министра о материјалима које расправља Савјет министара и Парламент БиХ, давање мишљења на акте из надлежности Министарства, припремање сједница Колегија Министарства и провођење његових закључака, заједно са Кабинетом министра, координирање у раду и провођењу програма рада организационих јединица у вршењу послова из надлежности Министарства, слободан приступ јавности информацијама из надлежности Министарства, протоколарне послове са дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама и делегацијама, административно-техничке послове који су потребни замјенику министру у вршењу његове функције, те послове возача и одржавања возила замјеника министра.

Замјеник министра: Хазим РанчићТел: + 387 33 558 045, 703 003, 

Факс: + 387 33 219 862

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


3. Кабинет секретара  министарства

Секретар министарства врши послове руководног карактера и координира рад сектора Министарства, одговоран је за кориштење финансијских, материјалних и људских потенцијала у Министарству с циљем да се обезбиједи законитост, јавност, одговорност, ефикасност, благовременост, економичност, професионална непристрасност у вршењу послова, помаже министру у погледу планирања послова Министарства и праћењу остваривања тих планова, те извјештава министра о свим питањима од значаја за рад Министарства.

Секретар министарства :Сања Јокић

Тел: + 387 33 703 002

Факс: + 387 33 208 770

Е-пошта:   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


4. Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове

У Сектору за правне, кадровске, опште и финансијске послове оснивају се три унутрашње организационе јединице и то:

- Одсјек за правне, легислативне и послове превођења,

- Одсјек за кадровске и опште послове,

- Одсјек за финансијско-рачуноводствене послове,

У Сектору за правне, кадровске, опште и финансијске послове обављају се послови који се односе на: припрему закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Министарства, а који нису у дјелокругу других сектора; учествовање у припреми закона, других прописа и општих аката са другим секторима; учествовање у раду интерресорских група у припреми закона, других прописа и општих аката када се ради о питањима из надлежности Министарства; учествовање у раду интерресорских група у припреми материјала када се ради о надлежностима више министарстава или о општим системским питањима; давање мишљења о приједлозима основа за вођење преговора и закључивање међународних уговора и нацртима међународних уговора; давање правних мишљења и објашњења о потребним финансијским средствима за провођење закона, других прописа и општих аката; послове обезбјеђења превода са страних језика на језике који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини, обављање послова лекторисања; провођење кадровске политике Министарства, сарадња са Агенцијом за државну службу и Одбором државне службе за жалбе, евиденцију и обуку кадрова Министарства у циљу осигурања функционалне, организационе и комуникационе способности запослених, пријем и отпрема поште путем протокола, архивирање предмета и аката Министарства, курирских послова и послова возача и одржавања возила, копирање и умножавање материјала, послове финансијског управљања и рачуноводства Министарства, израда финансијских планова и завршног рачуна Министарства, вршење књиговодствених послова за потребе Министарства, послове ликвидатуре и финансијско-материјалне оперативе на плаћању роба и услуга за потребе Министарства, обраду, обрачун и исплату плата и накнада за запослене, планирање и набавка опреме, канцеларијског и другог материјала, сарадња са Агенцијом за јавне набавке и Уредом за разматрање жалби, послови економата, благајнички послови, као и други послови од општег и заједничког интереса за Министарство.

Помоћник министра: Јелена Бркић

Тел: + 387 33 703 095

Факс: + 387 33 703 140

Е-пошта:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


5. Сектор за буџет институција Босне и Херцеговине

У оквиру Сектора за буџет институција Босне и Херцеговине оснивају се двије унутрашње организационе јединице и то:

- Одсјек за планирање буџета институција Босне и Херцеговине,

- Одсјек за извршење буџета институција Босне и Херцеговине,

У оквиру Сектора за буџет институција Босне и Херцеговине обављају се послови: припрема приједлога закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора, израда средњорочног оквира расхода (СОР) и докумената оквирног Буџета (ДОР), планирање и припрему буџета институција БиХ у складу са политиком и прописима Парламентарне скупштине БиХ и Вијећа министара БиХ и утврђеним буџетским процедурама, координирање активности за осигурање буџетских средстава Босне и Херцеговине, извршавање буџета одобреног од стране Парламентарне скупштине БиХ и старање о финансирању институција Босне и Херцеговине; информисање и извјештавање Вијећа министара БиХ о извршењу и евентуалним проблемима у извршењу Буџета; праћење динамичких планова расхода корисника буџета, успостава и контрола спровођења ограничења у располагању буџетских средстава од стране корисника; прописивање и спровођење система и процедура интерног надзора корисника буџета институција БиХ; спровођење програма надзора (интерне ревизије) у складу са рачуноводственим стандардима за интерну ревизију; вођење регистра буџетских корисника; припрема мишљења, приједлога и нацрта закона, одлука, упутстава, закључака и других нормативних аката који се достављају Вијећу министара на усвајање ако провођење тих прописа захтјева осигурање финансијских средстава.

Помоћник министра: Игор Беванда

Тел: + 387 33 703 032

Факс: + 387 33 205 039

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


6. Сектор за односе са финансијским институцијама

У оквиру Сектора за односе са финансијским институцијама оснивају се три унутрашње организационе јединице и то:

- Одсјек за финансијске аранжмане са међународним финансијским институцијама,

- Одсјек за оперативну реализацију финансијских аранжмана,

- Одсјек за домаће финансијске институције,

У Сектору за односе са финансијским институцијама обављају се послови: истраживања,  анализе и припреме за закључење финансијских аранжмана; сарадња са Међународним монетарним фондом (ММФ), Свјетском банком (WБ), Европском комисијом, комерцијалним банкама и другим мултилатералним и билатералним финансијским институцијама, провођење процедура за ново задужење, праћење динамике и ефективности кредита/грантова и услова за оперативност појединих транши кредита/грантова, процјену укупног прилива средстава из међународних извора за БиХ, финансијску имплементацију уговора и других аранжмана, послове избора неовисног ревизора и праћење процеса ревизије извршења међународних уговора, провођење процедура везаних за извршење обавеза по основу чланства у међународним финасијским институцијама, контролу финансијских аранжмана са финансијским институцијама и реализацију финансијских аранжмана, израду законских, подзаконских и других аката из надлежности Сектора, припрему пројеката и аранжмана који се реализују преко домаћих банака (револвинг фондови), припрему и праћење поступка уговарања и издавање гаранција БиХ, сарадњу са Централном банком БиХ, домаћим банкарским и финансијским институцијама (ИГА, Агенције за банкарство, Агенције за осигурање депозита и другим небанкарским депозитним институцијама), праћење прописа којима се регулише рад Централне банке Босне и Херцеговине, банкарски и девизни систем, систем осигурања и тржишта капитала, припремање уговора, споразума и других аката којим БиХ преузима зајмове и друге финансијске обавезе с другим земљама и међународним организацијама, израда анализа, извјештаја, информација и мишљења из области међународних финансијских односа и аранжмана БиХ, анализирање политике и мјера у области кредита са иностранством, учешће у поступку усаглашавања елемената макроекономске политике и припрема стратегије економског развоја, праћење провођења мјера за економски опоравак и раст на подлози фискалних, финансијских, законских и институционалних реформи, давања информационо–техничке подршке Централној банци БиХ.

Помоћник министра: Мирољуб Крунић

Тел: + 387 33 703 086, 703 085

Факс: + 387 33 203 601

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


7. Сектор за јавни  дуг 

У оквиру Сектора за јавни дуг оснивају се четири унутрашње организационе јединице, и то:

- Одсјек за планирање, репрограмирање и обрачун вањског дуга,

- Одсјек за сервисирање вањског дуга,

- Одсјек централне базе података,

- Одсјек за унутрашњи дуг.

У Сектору за јавни дуг обављају се сљедећи послови: планирање, репрограмирање и обрачун дуга; учествовање у изради платформе за преговоре о новим задужењима са становишта управљања дугом; планирање и пројектовање оквира новог задужења; покретање иницијативе за припрему стратегије за управљање дугом; припремање програма задуживања у складу са стратегијом управљања дугом, а у сарадњи са Сектором за буџет; сарадња са међународним финансијским институцијама у дијелу отплате и репрограма дуга; алтернативни начини отплате ино-кредита; обрачун обавеза по закљученим субсидијарним споразумима са ентитетима; послови сервисирања вањског дуга и унутрашњег дуга; сарадња са Централном банком Босне и Херцеговине, са министарствима финансија ентитета и Брчко Дистрикта, те Управом за индиректно опорезивање, а у сврху обезбјеђења средстава за сервисирање дуга; припрема и израда пројекција потребних прихода за сервисирање вањског дуга и унутрашњег дуга; успостављање и одржавање евиденције о вањском дугу и унутрашњег дугу; припремање и усаглашавање гарантних споразума; успостављање и одржавање евиденције државних гаранција; праћење неовисних задужења ентитета и Брчко Дистрикта; успостављање и одржавање евиденција о дугу и гаранцијама ентитета и Брчко Дистрикта; успостављање и одржавање евиденције о невладином дугу; континуирано вођење и ажурирање централне базе података; кредитни реитинг; макроекономски показатељи; израда аналитичких, информативних и других материјала из дјелокруга Сектора; израда закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора; организовање састанака Савјетодавне комисије за дуг, као и припрема материјала за разматрање на тој комисији.

Помоћник министра: Закира Муратовић

Тел: + 387 33 254 202

Факс: + 387 33 447 575

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  


8. Сектор за трезорско пословање 

У оквиру Сектора за трезорско пословање оснива се пет унутрашњих организационих јединица и то:

- Одсјек за управљање јединственим рачуном трезора,

- Одсјек главне књиге трезора,

- Одсјек за управљање информатичким системом,

- Одсјек за централизовани обрачун плата,

- Одсјек за послове државног фонда.

У Сектору за трезорско пословање обављају се сљедећи послови: припрему закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора; управљање системом Јединственог рачуна трезора (ЈРТ), успостављање система праћења извршења буџета, дефинисање процедура и интегрисање банкарских операција кроз ИСФУ и Главну књигу трезора, извршење плаћања обавеза институција БиХ према усвојеном Буџету и динамици и утврђеним приоритетима, праћење и процјене прихода буџета и усаглајшавање расхода везано за реализацију оперативних буџета буџетских корисника, успостављање и развој рачуноводственог система институција БиХ, успостављање и развој рачуноводствене методологије за потребе вођења Главне књиге трезора, вођење књиговодствених евиденција институција БиХ кроз Главну књигу трезора, извјештавање о свим аспектима новчаних токова који се одвијају преко Сектора за трезорско пословање, успостављање и одржавање база података за функционисање Информационог система финансијског управљања и одржавање базе података сервисирања ино дуга БиХ, успостављање, одржавање и развој апликација Информационог система финансијског управљања (ИСФУ), успостављање и одржавање рачунарске мреже ИСФУ, обрачун и исплате плата и накнада за све буџетске кориснике кориштењем одговарајућих апликација централизованог система обрачуна плата, успостављање функције Државног фонда којим се средства предприступних фондова ЕУ преносе на управљање Босни и Херцеговини у складу са прописима ЕУ и БиХ као и Меморандумом о разумијевању између БиХ и ЕУ.

Помоћник министра: Сехија Мујкановић

Тел: + 387 33 703 065, 703 070

Факс: + 387 33 668 604 (JRT), 219 416

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .bа


9. Сектор за провођење сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ

У оквиру Сектора за провођење сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ  оснивају се три унутрашње организационе јединице и то:

- Група за финансијску имовину и обавезе,

- Одсјек за осталу имовину, права и архив,

- Одсјек за управљање имовином у власништву институција БиХ,

У Сектору за послове сукцесије бивше СФРЈ обављају се сљедећи послови: праћење провођења споразума о сукцесији имовине бивше СФРЈ у цјелини, припрему и координацију аранжмана по основу споразума по питању сукцесије и имплементацију постигнутих договора о питањима сукцесије; припрему и координација послова на имплементацији Споразума о питањима сукцесије, Анеx “А” – покретна и непокретна државна имовина; припрему и координација послова на имплементацији Споразума о питањима сукцесије, Анеx “Б”- дипломатска и конзуларна представништва, припрему и координација послова на имплементацији Споразума о питањима сукцесије, Анеx “Ц” – финансијска потраживања и дуговања, припрему и координација послова на имплементацији Споразума о питањима сукцесије, Анеx “Д”-архивска грађа, Анеx “Е”-пензије, Анеx”Ф”- остала права, користи и дуговања, и Анеx”Г”- приватно власништво и стечена права, израду закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора; управљање имовином у власништву институција Босне и Херцеговине, праћење и евидентирање имовине у власништву институција Босне и Херцеговине и друге послове у вези са управљањем имовином у власништву институција Босне и Херцеговине у складу са законима и другим прописима.

Помоћник министра: Зенит Келић

Тел: + 387 33 254 231, 254 230

Факс: + 387 33 200 395

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  


10. Сектор за фискалне послове

У оквиру Сектора за фискалне послове оснивају се двије унутрашње организационе јединице и то:

- Одсјек за фискалну политику,

- Одсјек за избјегавање двоструког опорезивања,

У Сектору за фискалне послове обављају се сљедећи послови: послови који произилазе из Устава Босне и Херцеговине, закона и међународних стандарда; припрема преднацрта, нацрта закона и других прописа којима се регулишу јавни приходи и расходи генералне владе (држава, ентитети, Дистрикт Брчко, кантони, градови, општине, те ванбуџетска потрошња – фондови у ентитетима, као и приходи Дирекције за цесте) односно приходи из сфере фискалне надлежности Босне и Херцеговине, а нарочито приходи из Закона о административним таксама као и други приходи и расходи сходно постојећој законској регулативи; праћење примјене и извршавање прописа из ове области; праћење, анализирање и припрема информација везаних за јавне приходе и јавне трошкове односно компилирање, дистрибуирање и објављивање консолидираних опћих владиних фискалних података - развијање макроекономског оквира фискалне политике кроз унапређење фискалне статистике, вршење макроекономских истраживања и прогноза, фискалних анализа и пројекција; праћење реализације међудржавних уговора – споразума из домена фискалне политике; предлагање мјера фискалне политике за Босну и Херцеговину; утврђивање принципа, праћење провођења порезне политике и такси, вршење послова из надлежности Министарства у области индиректних пореза (царина и ПДВ-а), анализирање ефеката и предлагање мјера у функцији креирања оптималног нивоа пореског оптерећења са становишта утицаја пореза на привредна кретања, праћење кретања у развоју порезних система земаља у транзицији и земаља чланица ОЕЦД-а и ЕУ; давање приједлога за доградњу порезног система (увођење нових порезних облика, смањење или повећање порезних стопа, увођење пореских олакшица и ослобађања, и сл.), те праћење и давање приједлога за доградњу банкарских прописа који се односе на функционисање Централне банке БиХ.

Помоћник министра: Ђуро Обрадовић    

Тел: +387 33 254 251,254 250

Факс: + 387 33 442 659

Е-пошта:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

11. Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније

У оквиру Сектора за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније као Централне јединице за финансирање и уговарање програма и пројеката помоћи Европске уније (ЦЈФУ) оснивају се три унутрашње организационе јединице:

- Одсјек за управљења програмима и пројектима помоћи Европске уније,

- Одсјек за финансије и рачуноводство програма и пројеката помоћи Европске уније,

- Група за програмирање помоћи Европске комисије.

Централна јединица за финансирање и уговарање програма и пројеката помоћи Европске уније (ЦЈФУ) у саставу Министарства је јединица за обављање послова имплементације предприступних фондова ЕУ, а у вези са финансирањем, уговарањем, набавком, плаћањем, надзором и контролом спровођења свих програма и пројеката помоћи Европске уније у Босни и Херцеговини. Јединица сарађује са Дирекцијом за европске интеграције, другим минситарствима и управним организацијама у фази финансирања програма/пројеката одобрених од стране Европске комисије, припрема вишегодишње програме финансирања пројеката; обавља финансијску и административну координацију пројеката финансираних од ЕУ;  организира локалне и међународне тендере за јавну набавку радова, услуга и роба по принципима и правилима утврђенм документима ЕУ; пружа консалтинг услуге и административну помоћ институцијама БиХ приликом евалуације резултата  предходно споменутих тендера, израда нацрта и закључивање уговора, израда нацрта уговорних обавеза између Јединице и примаоца / уговарача, укључујући увођење санкција у случају непоштивања обавеза; подноси уговоре на сагласност и одобрава плаћања од стране надлежних служби; провјерава које пријаве за исплату се могу одобравати према плану и критеријумима за одобравање (све фазе циклуса набавке су предмет еx-анте одобравања од стране Делегације ЕК); јединица обавља функције правног експерта процјењујући припремљене уговоре са корисницима пројекта / уговарачима, те процјену тендерске документације и интегралних налога; јединица обавља фукције које се односе на рачуноводство и трансфере банке кроз вршење рачуноводствене обраде пасиве и плаћања по пројекту и уговорима, евидентирање пасиве, плаћања и трошкова у посебним књигама по правилима и принципима ЕУ и у посебно инсталисаним рачуноводственим системима. Јединица је одговорна за управљање системом за финансијско праћење провођења пројеката и токова финансијских средстава. У сарадњи са НАЦ, обавља мониторинг имплементације појединачних пројеката и ревизију проведбе свих пројеката унутар програма финансирања ЕУ, у складу са  принципима  финансијске контроле укључујући рад независних интерних и вањских ревизора и ревизора ЕК. Истовремено у оквиру мониторинга јединица прати активности свих институција како би се постигао прогрес у имплементацији пројекта, преглед извјештаја о напретку пројекта и иницирање поништавања уговора ако пројекти нису имплементирани у складу са планом. Јединица је одговорна за правовремено извјештавање у складу са захтјевима ЕК и Државног фонда који су садржани у финансијском споразуму између Државног фонда и ЦЈФУ. Јединица организује обуке у вези са припремом и спровођењем пројеката и обавља друге послове који су јој додјељени усвојеном Стратегијом о имплементацији децентрализованог система управљања помоћи ЕУ и дефинисаним Меморандумом о разумијевању измеђе БиХ и ЕУ. Јединица врши програмирање помоћи Европске комисије кроз предприступне фондове као што су ЦАРДС, САП, ИПА и др. везане за секторске и развојне политике процеса институционалне изградње на путу ка Европским интеграцијама

Помоћник министра: Вера Летица

Тел: + 387 33 703 024, 703 025

Факс: + 387 33 703 138

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  


12. Одјељење интерне ревизије

Интерну ревизију као организациону јединицу Министарства чини:

- Главни интерни ревизор,

- Виши интерни ревизор и

- Интерни ревизори

Интерна ревизија је независни орган која својом активношћу осигурава објективну анализу у циљу побољшања пословања институција Босне и Херцеговине, што постиже увођењем систематичних и дисциплинованих метода процјене и побољшања успјешности управљања ризиком, контроле и процеса управљања. У вези с тим: врши процјену поузданости и интегритета финансијских и оперативних информација и система који се користе у циљу идентификације, процјене, класификације и извјештавања о тим информацијама, врши анализу поштивања политике, планова, процедура, инструкција и прописа који имају значајан утицај на пословање буџетског корисника, врши евалуацију процедура заштите и верификације имовине, врши процјену економичног и успјешног кориштења јавних ресурса, врши процјену којом се одређује да ли се програми спроводе према плану и да ли задовољавају наведене циљеве и задатке. Интерна ревизија као организациона јединица министарства, даје упутства и врши надгледање којим се осигурава да сваки буџетски корисник спроводи одговарајући систем интерне контроле и ревизије, верификује потврде да сви покривени буџетски корисници достављају планове интерне ревизије, као и анализу плана интерне ревизије, успоставља општи оквир за спровођење интерне ревизије и припрема за усвајање на Вијећу министара политика, методологија, процедура и прописа интерне ревизије, припрема и доставља Вијећу министара на разматрање полугодишњег и годишњег свеобухватног извјештаја о интерној контроли и ревизији у институцијама БиХ, са анализом кључних налаза и приједлога интерне ревизије.

Главни интерни ревизор   Амела Муфтић

Тел: + 387 33 254 270, 254 271

Факс: + 387 33 202 038

Е-пошта:: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

13. Сектор за координацију међународне економске помоћи


Сектор за координацију међународне економске помоћи састоји се од двије унутрашње организационе јединице, и то:
a)   Одсјек за припрему и реализацију Програма јавних инвестиција (ПЈИ)
б)   Одсјек за координацију и мобилизацију економске међународне помоћи

У оквиру Сектора за координацију међународне економске помоћи обављају се послови: координација међународне економске помоћи БиХ, изузев дијела који се односи на помоћ ЕУ; координација с(а) и између мултилатералних и билатералних донатора/кредитора у циљу утврђивања и дефинисања њихових будућих планова улагања и осигуравања будућег финансирања развојних пројеката и пројеката техничке помоћи; имплементација и мониторинг  примјене принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи од стране институција БиХ и донатора у БиХ; презентација ПЈИ; промоција приоритета из ПЈИ потенцијалним финансијерима; годишња припрема и израда стратешког документа ПЈИ; реализација ПЈИ; координација и промоција учинковите имплементације развојних програма економске и техничке помоћи БиХ, у складу с утврђеним политикама и секторским стратегијама; мобилизација међународне економске помоћи у складу с развојним приоритетима из стратешких докумената БиХ; успостава учинковите и недуплициране сарадње са свим партнерима на државном и ентитетском нивоу, у циљу обезбјеђења проактивне координације између Министарства и релевантних државних и ентитетских институција и пружалаца помоћи; координација припреме међуентитетских развојних програма; координација пројеката и усклађивање с регионалним потребама развоја; процјена укупног финансирања и финансирања по секторима из домаћих и међународних извора; укључивање ПЈИ у систем управљања јавним финансијама; унапређење интегрисања токова помоћи с државним процесом прорачунавања и ПЈИ; мониторинг реализације програма и пројеката из ПЈИ БиХ и израда годишњих извјештаја о коришћењу средстава за развој уз широку анализу услова имплементације, прогреса и достигнућа, предности и слабости, трендова и развоја домаћих и страних инвестирања; обезбјеђење блиске координације између различитих функција координирања помоћи; учествовање у раду Одбора за координацију међународне помоћи; Секретаријат Одбора за координацију међународне помоћи; организација редовних консултативно-радних састанака с представницима босанскохерцеговачке власти и међународне заједнице; учествовање у раду Координационог форума донатора (ДЦФ); Секретаријат Координационог форума донатора (ДЦФ); припрема и проведба процедуре за усвајање и потписивање међународних аката из области координације међународне економске помоћи; информисање и извјештавање Савјета министара и Парламента БиХ о реализацији ПЈИ; припрема мишљења, одлука, упутстава, закључака и других нормативних аката који се достављају Савјету министара на усвајање а односе се на координациони механизам за управљање развојним средствима и ПЈИ; припрема приједлога закона, других прописа и општих аката из дјелокруга рада Сектора; припрема периодичних извјештаја о резултатима координације и мобилизације међународне помоћи за Савјет министара и Парламент БиХ и за пружаоце међународне помоћи.


Помоћник министра: Душанка Баста

Маршала Тита 9a,  71.000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: +387 33 254 261 / 254 260; Факс: 254 294

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

.