logosrpacthrvdeacbosdeac

Министарство

Министар  и замјеник предсједавајућег Вијећа министара БиХ  Вјекослав Беванда

 

Тел 033 205 345 фаx  033 202 930

 

е-маил :

 

 

 

Замјеник министра: Мирсад Жуга

 

Тел 033 558 045  фаx 033 219 862

 

е-маил:

 

              

 

Министарство финансија и трезора (2003.година)   

 

На темељу чланка ИВ.4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома одржаној 4. фебруара 2003. године и сједници Дома народа, одржаној 13. фебруара 2003. године, усвојила је  Закон о министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине, члан  7. (Службени гласник - Година ВИИ - Број 5, петак, 7. марта 2003. године) којим је основано Министарство финансија и  трезора.

 

Министарство за трезор институција  БиХ (2000. година) 

 

На темељу чланка ИВ.4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома одржаној 12. априла 2000. и на сједници Дома народа одржаној 13. априла 2000., усвојила је Закон о Вијећу министара Босне И Херцеговине  и министарствима Босне и Херцеговине, члан  38. (Службени гласник -   Година ИВ - Број 11, понедељак, 17. априла  2000. године) којим је основано Министарство за трезор институција БиХ. .

 

Увјерење о порезној регистрацији и идентификациони број

 

Дјелокруг

 

Министарство извршава законе и друге прописе њиховом непосредном примјеном, рјешавањем управних ствари у управном поступку, обављањем управног надзора и обављањем других управних послова из подручја своје надлежности.

 

Министарство припрема и предлаже Вијећу министара Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине законе и друге прописе и опште акте из своје надлежности и обавља друге послове одређене посебним законима и другим прописима.

 

Министарство припрема и предлаже Вијећу министара Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, анализе, извјештаје, информације о стању у областима и активностима које предузима из надлежности Министарства.

 

Министарство прати стање у областима и активностима из своје надлежности, а нарочито извршавање закона и других прописа, предузима мјере за које је овлаштено или даје препоруке надлежним органима у циљу извршавању закона и других прописа.

 

Надлежност

 

 Министарство је надлежно за:

 

 • принципе пореске политике, такси и припрему прописа из ових области;
 • успостављање односа са међународним и домаћим финансијским институцијама;
 • припремање уговора, споразума и других аката којима Босна и Херцеговина преузима кредитне и друге финансијске обавезе са другим земљама и међународним организацијама;
 • планирање и управљање дугом Босне и Херцеговине и извршавање финансијских и међународних обавеза;
 • предлагање политике новог задуживања у земљи и иностранству;
 • припремање Буџета и завршног рачуна Босне и Херцеговине;
 • координирање активности за обезбјеђење буџетских средстава Босне и Херцеговине;
 • извршавање Буџета и старање о финансирању институција Босне и Херцеговине;
 • управљање новчаним средствима и одржавање Јединственог Рачуна Трезора;
 • успостављања рачуноводствених операција институција Босне и Херцеговине;
 • развијање и одржавање финансијског информационог система;
 • прописивање и провођење интерног надзора буџетских корисника;
 • вођења активности о сукцесији имовине бивше СФРЈ;
 • управљање имовином у власништву институција Босне и Херцеговине;
 • компилирање, дистрибуирање и објављивање консолидованих општих владиних фискалних података;
 • припремање закона, других прописа и процедура јавних набавки и
 • обављање и других управних и стручних послова утврђених законима и другим прописима.

 

 Унутрашња организација

 

 

 

Унутрашња организација Министарства осигурава посебно: рационалну организацију рада, ефикасно обављање послова и успјешно руковођење Министарством, груписање послова према њиховој природи и начину обављања, потпуније обједињавање заједничких и општих послова ради њиховог рационалног обављања и кориштења услуга заједничких служби основаних за потребе свих или појединих органа управе, те остваривање пуне сарадње органа управе с другим органима, а посебно с оним органима и институцијама које су основане за пружање стручне и техничке помоћи. 

 

Ради обављања послова из надлежности Министарства основане су   сљедеће основне организационе јединице:

 

 • Кабинет министра,

 

·         Кабинет замјеника министра,

 

·         Секретар министарства (није основна органзациона јединица али су послови Секретара везани за Министарство као цјелину)

 

·         Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове,

 

·         Сектор за буџет институција Босне и Херцеговине,

 

·         Сектор за односе са финансијским институцијама,

 

·         Сектор за планирање и управљање дугом,

 

·         Сектор за трезорско пословање,

 

·         Сектор за послове сукцесије бивше СФРЈ,

 

·         Сектор за фискалне послове,

 

·         Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске Уније,

 

·         Интерна ревизија.

 

 Прописи који регулирају рад Министарства финансија и трезора:

 

Закон о Вијећу министара БиХ („Службени гласник“ број 30/03,42/03,81/06,76/07

 

Закон о Трезору институција БиХ (Службени гласник број 27/00)

 

Закон о министарским именовањима, именовањима  Вијећа министара и другим именовањима БиХ („Службени гласник“ број  37/03)

 

Закон  о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр.: 5/03, 30/03 , 42/03, 26/04 и 42/04, , 45/06, 88/07,),

 

Закон о сукобу интереса у институцијама  власти БиХ(„Службени гласник“ број  16/02

 

Закон о управи („Службени гласник“ број  32/02

 

Закон  о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 и 2/06, 48/06) ,

 

Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр.: 26/04 и 7/05,48/05) 

 

Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине (Слиужбени гласник број 42/04)

 

Закон о финанцирању институција БиХ (Службени гласник број 61/04)

 

Закон  о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода (Службени гласник број 55/04)

 

Закон о задуживању , дугу и гаранцијама Босне и херцеговине (Службени гласник, број 52/05)

 

Закон о  поступку закључивања и извршавања међународних уговора (Слчужбени гласник број 29/00)

 

Закон о  утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга БиХ (Службени гласник број 44/04)

 

Закон о порезу на додану вриједност   („Службени гласник“ број  9/05,35/05

 

Закон  о јавним набавкама БиХ(„Службени гласник“ број  49/04, 19/05, 52/05, 24/06,8/06,52/06, 70/06)

 

Закон о намјени и кориштењу дијела имовине коју је БиХ добила по споразуму о питањима сукцесије (Службени гласник број 11/02)

 

Закон о административним таксама (Службени гласник број 16/02, 19/02, 43/04 18/06, 76/06)

 

Закон о спрјечавању прања новца(„Службени гласник“ број  29/04,

 

Закон о Централној банци БиХ („Службени гласник“ број  1/97,29/02, 14/03,9/05 76/06,    1/07,32/07)

 

Закон  о усвајању Закона  о плаћама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама  на нивоу БиХ („Службени гласник“ број  32/07

 

Закон о судским таксама у поступку пред Судом БиХ(„Службени гласник“ број 39/03

 

Закон о печату институција БиХ  („Службени гласник“ број  12/98,14/03

 

Закон о слободи приступа информацијама у БиХ („Службени гласник“ број 28/00, 45/06

 

Одлука о пословима основних дјелатности и помоћно-техничким пословима и условима за њихово обављање у органима управе институција Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 12/03)  

 

 

 

Министри и замјеници министра  у претходним сазивима Вијећа министара БиХ

 

 

Дванаести сазив Вијећа министара БиХ

 

Вјекослав Беванда, замјеник предсједавјућег Вијећа министара БиХ и министар финансија и трезора

 

Мирсад Жуга, замјеник министра финансија и трезора БиХ

 

 

Једанаести сазив Вијећа министара  БиХ - 10.02.2012.

др. Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Вијећа министара БиХ и министар финансија и трезора

Фуад Касумовић,замјеник министра финансија и трезора

др. Едита Ђапо, замјеник министра финасија и трезора


Десети сазив Вијећа министара  БиХ - 20.02.2008.

Драган Вранкић, замјеник предсједавајућег Вијећа министара БиХ и министар финансија и трезора

Фуад Касумовић,замјеник министра финансија и трезора  

 

Девети сазив Вијећа министара  БиХ - 09.02.2007. (Службени гласник БиХ, број 3/07 )

 

Драган Вранкић, замјеник предједавајућег Вијећа министара БиХ и министар финансија и трезора

 

Фуад Касумовић,замјеник министра финансија и трезора

 

Осми сазив Вијећа министара БиХ - 23.12.2002. и 13.01.2003.  /Службени гласник БиХ,број 40/2002. и 1/03)

 

Мр.Љерка Марић, министар финансија и трезора

 

Мр.Јусуф Кумалић, замјеник министра финансија и трезора

 

Седми сазив  Вијећа министара БиХ15.03.2002. године /Службени гласник БиХ, број 7/2002)

 

Др.Анте Домазет, министар за трезор институција БиХ

 

Мухарем Имамовић, замјеник министра за трезор институција БиХ

 

Гордана Ковић, замјеник министра за трезор институција БиХ

 

Шести сазив  Вијећа министара  БиХ -18.07.2001. (Службени гласник БиХ, број 20/2001)

 

Др.Анте Домазет ,министар  за трезор институција БиХ

 

Мухарем Имамовић, замјеник министра за трезор институција БиХ

 

Гордана Ковић, замјеник министра за трезор институција БиХ

 

Пети сазив Вијећа министара  БиХ -22.02.2001.(Службени гласник БиХ, број 7/2001)

 

Др.Божидар Матић, предсједававући Вијећа министара БиХ и министар за  трезор институција БиХ

 

Мухарем Имамовић, замјеник министра за трезор институција БиХ

 

Гордана Ковић, замјеник министра  за трезор  институција БиХ

 

четврти сазив Вијећа министара  БиХ -18.10.2000. (Службени гласник“ број 28/2000)

 

Др Спасоје Тушевљак, министар за трезор институција БиХ

 

Антон Рилл, замјеник министра  за трезор  институција БиХ

 

Фатима Лехо, замјеник министра  за трезор  институција БиХ

 

Трећи сазив  Вијећа министара  БиХ -06. и 22.06. 2000 године („Службени гласник БиХ“ број 19/2000.)

 

Др. Спасоје Тушевљак  предсједавајући Вијећа министара БиХ  и министар за трезор институција БиХ

 

Антон Рилл, замјеник министра за трезор институција

 

Фатима Лехо, замјеник министра за трезор институција