logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

VM o Nacrtu proračuna za 2008.-30.sjednica

Priopćenja ( 12.12.2007 )

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je , na sjednici u Sarajevu  utvrdilo  Nacrt zakona o proračunu institucija i međunarodnih obveza BiH za 2008. godinu. Ministarstvo financja i trezora dostavit će Nacrt zakona o proračunu Predsjedništvu BiH, koje je i ovlašteni predlagatelj  prema Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno projicirani proračun za 2008. godinu, prema Nacrtu zakona, iznosi 1.191.357.560 KM od čega je za financiranje institucija BiH predviđeno 929.426.842 KM a za financiranje vanjskog duga BiH 261.930.718 KM. Predloženi proračun veći je za 177.648.099 ili 18 posto u odnosu na 2007. godinu.
Projekcije rashoda proračuna poproračunskim korisnicima značajno su smanjene u odnosu na zahtjeve koji su iznosili 1.024.874.000 KM, Naime, ukupan nivo rashoda jednaka je projiciranim prihodima.
Osnovni razlozi porasta proračuna  institucija BiH za 2008. godinu u odnosu na prethodnu su polazišta sadržana u Dokumentu okvirnoga proračuna 2008. do 2010. a to je davanje prioriteta izgradnji i jačanju državnih funkcija vezanih za ispunjenje uvjeta za euroatlantske integracije.

Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za period I.-IX. 2007. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za period I.-IX. 2007. godine. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, uputit će   izvješće Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
Ukupno ostvareni prihodi Institucija BiH u periodu 01.01.2007.-30.09.2007. godine iznose 582.488.496 KM ili 78% u odnosu na prihode planirane u Proračunu. Ukupni rashodi proračuna institucija BiH za ovaj period iznose 498.230.898 KM ili 63% u odnosu na planirane rashode u proračunu .
Prispjele obveze po osnovu vanjskog duga u prvih devet mjeseci 2007. godine isplaćene su u ukupnom iznosu od 172.985.741,62 KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 102,98 milijuna KM ili 59,53%, a na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova, te bankarskih provizija 70,01 milijuna KM ili 40,47%.

Utvrđen Prijedlog  osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu, financiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i BiH i FBiH i Elektroprivrede HZHB   za obnovu Hidroelektrane Rama

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedloga osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu, financiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede HZHB za 17.000.000 eura za obnovu Hidroelektrane Rama.

Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za potpisnika predložen je ministar financija i trezora Dragan Vrankić.
 
Utvrđen   Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o kreditu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta rekonstrukcije željeznica- dionica I Sarajevo-Bradina

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta rekonstrukcije željeznica- dionica I Sarajevo-Bradina.

Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

 Kredit vrijedan 12 milijuna američkih dolara s rokom otplate od 20 godina, uključujući grejs period od pet godina i kamatu 3,5 posto s naknadom za servisiranja kredita od jedan posto, iskoristit će se za obnovu 40.947 km glavne željezničke trase Sarajevo-Bradina

Usvojena  Iinformacija Ministarstva financija i trezora o primjeni Odluke o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanja kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim radnim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva financija i trezora o primjeni Odluke o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanja kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim radnim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Radi dosljednje primjene ove odluke kojoj je osnovni cilj racionalizacija u trošenju javnih sredstava i maksimalno poštivanje načela transparentnosti raspolaganja javnim sredstvima, Vijeće ministara donijelo je sljedeće zaključke:
Zadužena su ministarstva i drugi proračunski korisnici da Ministarstvu financija i trezora BiH žurno dostave informacije o broju povjerenstava i naknadama za njihove članove s prijedlogom za njihov daljnji status. Ministarstvo financija i trezora na bazi ovih informacija pripremit će i Vijeću ministara na razmatranje dostaviti objedinjenu informaciju, kako bi se do kraja 2007. godine cjelovito uredilo pitanje rada ovih povjerenstava u skladu s Odlukom o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim radnim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara.
Vijeće ministara inzistira na dosljednoj primjeni Odluke o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažranim u povjerenstvima i drugim radnim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara u dijelu koji regulira pravo na naknadu, posebno teksta kojim se definira da se pravo na naknadu može utvrditi samo ukoliko se obavlja zadatak u svojstvu eksperta za pojedinu oblast, kao i dijelu Odluke kojim je propisana obvezna objava akta o formiranju povjerenstva u Službenom glasniku, odnosno stavku 3. članka 3. Odluke kojim je utvrđeno da se za rad u povjerenstvima ili tijelima koji se obavlja u tijeku radnog vremena ne mogu isplaćivati naknade.
Ministarstva i proračunski korisnici koji su resorno zaduženi za predlaganje naknada za povjerenstva, upravna, nadzorna i druga tijela, čije je formiranje utvrđeno zakonom, odnosno na koje se primjenjuje stavak 1.a članka 2. Odluke o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim radnim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara BiH, dužna su dostaviti Vijeću ministara na razmatranje prijedlog odluke kojima se utvrđuju naknade, prema procedurama utvrđenim Poslovnikom o radu Vijeća ministara BiH.
Za obavljanje poslova interresorne koordinacije ne može se isplaćivati naknada, osim naknade za troškove službenog putovanja  sukladno aktu koji regulira pravo na naknadu za troškove službenog putovanja, ako se sastanci radnih grupa i koordinacijskih tijela obavljaju van mjesta rada osoba koji su imenovani u sastav koordinacijskih tijela.
Naknada za rad u povjerenstvima nije pravilo nego izuzetak i to u slučajevima kada je potrebno uraditi ekspertski posao sa jasnim jednokratnim zadatkom i rokom završetka i kada postojeći kapaciteti u okviru mjerodavnog proračunskog korisnika nisu dovoljni za kvalitetno izvršavanje zadatka, s tim da u svakom slučaju odobravanje naknade vrši Vijeće ministara uz prethodno mišljenje Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva financija i trezora  sukladno   Poslovniku  o radu Vijeća ministara.
Afirmirajući zakonitost trošenja sredstava Vijeće ministara BiH sugerira da, ukoliko potreba posla zahtijeva značajniji obim dodatnog angažiranja članova povjerenstava i drugih radnih tijela, rukovoditelj proračunskog korisnika može koristiti zakonska ovlaštenja i mogućnosti stimuliranja za dodano angažiranje sukladno internim aktima zasnovanim na Zakonu o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.

/kraj-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

 

VM-Odluka o privremenom financiranju-32.sjednica

Priopćenja ( 27.12.2007 )

 

Vijeće ministara BiH na sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedao dr. Nikola Špirić, predsjedatelj Vijeća ministara BiH u ostavci, na prijedlog Ministarstva financija i trezora  donijelo je Odluku o privremenom financiranju institucija BiH za period siječanj-ožujak 2008. godine. Prema ovoj odluci privremeno financiranje institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za prva tri mjeseca naredne godine utvrđuje se do iznosa ukupno utrošenih sredstava proračuna institucija i međunarodnih obveza BiH prema tromjesečnom prosjeku za 2007. fiskalnu godinu. Odluka je donijeta uvjetno i neće stupiti na snagu ukoliko Parlamentarna skupština BiH do kraja prosinca donese zakon o proračunu institucija i međunarodnih obveza BiH za 2008. godinu.  

Utvrđen  Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između BiH i Bank Austria Creditanstalt AG. za financiranje projekta rekonstruiranja i proširenja vodenog sustava u općini Posušje.

Vijeće ministara BiH je  utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu financija i trezora i Bank Austria Creditanstalt AG. za financranje projekta rekonstruiranja i proširenja vodenog sustava u općini Posušje. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Iznos kredita je 2.498.887,26 eura s rokom otplate od 13,5 godina uključujući greis period od 7,5 godina. Riječ je o iznimno povoljnom kreditu s niskim servisnim troškovima. Sporazum o kreditu proizlazi iz Okvirnog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije o financijskoj suradnji, koji je potpisan 30. ožujka 2006. godine.

Odluka o načinu držanja sredstava na escrow računu u Centralnoj banci BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o načinu držanja sredstava na escrow računu u Centralnoj banci BiH, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora. Ovom odlukom sredstva na escrow računu u iznosu od 36.879.484,20 američkih dolara, koja su Bosni i Hercegovini pripala po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije, oročit će se do 7.04. 2008. godine na način koji će omogućiti najveći prinos po osnovu kamata. Praktično je, slijedom dosadašnje prakse, za tri mjeseca produženo oročavanje ovih sredstava /kraj-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

VM o zaključcima Predsjedništva BiH u vezi s Nacrtom proračuna za 2008

Priopćenja ( 15.01.2008 )Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici u Sarajevu, razmatralo je Nacrt  o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu u svjetlu zaključaka Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da na bazi današnje rasprave pripremi, i za narednu sjednu Vijeća ministara dostavi, Nacrt  o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu./kraj-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Potpisan Sporazum između BiH i Švedske vezano za program reforme javne uprave (PAR) 2008-2010

Priopćenja ( 14.01.2008 )

 

 Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH iministar financija i trezora Dragan Vrankić i veleposlanik Kraljevine Švedske u BiH Lars- Erik Wingren potpisali su, u Sarajevu, Sporazum između Bosne i Hercegovine i Švedske vezano za program reforme javne uprave (PAR) 2008-2010. Sporazum je podrška Švedske našoj zemlji u implementaciji reforme javne uprave i njime se osigurava financijski doprinos u iznosu 15.000.000 SEC (1,5 milijun eura ) za razdoblje 01.01.2008. do 31.12.2009.godine.

Navedena sredstva će se udružiti sa sredstvima drugih donantora potpisnica Memoranduma na računu koji će Ministarstvo financija i trezora otvoriti u Cenralnoj banci BiH. Korištenje sredstava fonda za reformu javne uprave (PARF) nadgledat će Upravni odbor, predstavljen od predstavnika vlada i donatora potpisnica Memoranduma.
Vlade Nizozemske, Švedske, Velike Britanije i Europske komisije su potpisale Memorandum o razumijevanju s Vijećem ministara Bosne i Hercegovine,vladama entiteta i Brčko Distrikta o uspostavi fonda za reformu javne uprave (PARF) koji čini sastavni dio Sporazuma. 

-Danas smo potpisali  prvi sporazum sa jednom zemljom  donatorom iz ovoga  fonda..Zahvalni smo Švedskoj  na razumijevanju tim prije jer  ovo nije prvi projekat i prva pomoć koja dolazi iz navedene države. Današnji sporazum smatram   krupnim  korakom u reformi javne uprave u Bosni I Hercegovini s  kojim trebamo nastaviti", rekao je Vrankić.

Kako je istaknuo veleposlanik Wigren, svrha reforme javne uprave u BiH je da se ona učini sposobnom, transparentnom i efikasnom i za to je ona prioritet i za BiH i za međunarodnu zajednicu. Naglasio je da će Norveška, Švedska, Ujedinjeno kraljevstvo i Evropska komisija podržati Fond sa 1,5 milijuna eura po donatoru.

-Podrška Švedske će biti regulirana današnjim Sporazumom. Put BiH ka europskim integracijama bit će lakši uz uspješnu provedbu reforme javne uprave", kazao je Wigren, dodajući da je podrška reformi javne uprave zapravo podrška na putu europskih integracija.

Potpisivanju sporazuma je nazočo direktor SIDA-e za Bosnu i Hercegovinu Anders Hedlund./kraj

VM utvrdilo Nacrt proračuna za 2008.-35.sjednica

Priopćenja ( 17.01.2008 )


 

Vijeće ministara BiH na sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedao dr. Nikola Špirić, predsjedatelj Vijeća, utvrdilo je Nacrt  o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora uputit će Nacrt proračuna Predsjedništvu BiH koji je ovlašteni predlagatelj prema Parlamentarnoj skupštini BiH. Ukupno projicirani proračun za 2008. godinu, prema Nacrtu , iznosi 1.186.357.560 KM.

 Vijeće ministara BiH zaključilo je da će nastojati iznaći dodatna sredstva za provedbu  revidirane Strategije o povratku, koju radi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Zaključeno je i da se u što kraćem roku donese Zakon o Fskalnom vijeću koji će definirati aktivnu poziciju države i stvoriti povoljnije uslove za planiranje proračuna. /kraj
- Služba za informiranje Vijeća ministara