logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Zamjenik ministra Fuad Kasumović s grčkim izaslanstvom

Priaopćenja ( 10.10.2007 )Zamjenik ministra financija i trezora BiH i nacionalni koordinator za HiPERB-a (Grčka pomoć zemljama zapadnog Balkana) program za BiH Fuad Kasumović razgovarao je u Sarajevu s visokim izaslanstvo Republike Grčke koje je predvodio generalni tajnik Ministarstva vanjskih poslova za međunarodnu ekonomsku suradnju Theodoros Skylakakis o projektu obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva u okviru HiPERB-a, aplikaciji za rekonstrukciju bolnice u Kasindolu i ulaganju u privatna proizvodna poduzeća.

Na obostrano zadovoljstvo konstatirano je da je uspješno završen projekt Zgrade prijateljstva. Zamjenik ministra financija i trezora Kasumović istakao je kako je u vremenskom pogledu projekt završen za vrlo kratko vrijeme i da u financijskom dijelu angažirana sredstva nisu prekoračena što je za ovakvu vrstu projekata neuobičajeno. Rečeno je da je ukupno u projekt angažirano 16.229.825,39 eura

Govoreći o rekonstrukciji kasindolske bolnice grčko izaslanstvo upoznalo je zamjenika ministra financija i trezora Kasumovića kako će i taj projekt, s obzirom na potrebu brze realizacije bolničkih kapaciteta, biti uskoro odobren.

U razgovoru o ekonomskoj suradnji dviju država, s akcentom na potrebu jačeg razvoja BiH, dogovoreno je kako treba usuglasiti određene oblasti u koje će se vršiti ulaganje. Privatna proizvodna ulaganja (20% u iznosu od ukupnih sredstava predviđenih Sporazumom) također, trebaju biti realizirana što prije, te je navedeno da će se u okviru Privredne/Gospodarske komore BiH organizirati Poslovni forum u proljeće 2008. godine. Kasumović je rekao kako bi kao pomoć ekonomskom razvoju BiH bila važna implementacija projekata predviđenih Sporazumom u privatna proizvodna ulaganja u iznosu od oko četiri milijuna eura.

Pored zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića i generalnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova Grčke za međunarodnu ekonomsku suradnju Skylakakisa sastanku su prisustvovali zamjenik generalnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova Grčke za međunarodnu ekonomsku suradnju Nikolaos Tachiaos, ataše za ekonomska pitanja Georgia Valentza, veleposlanica Grčke u BiH Constantina Mavroskelidou i savjetnik za ekonomska i poslovna pitanja u Veleposlanstvu Grčke u Sarajevu Georgios Mermigis./kraj

O klirinškom ruskom dugu-VMBiH 25. sjednica

Priopćenja ( 11.10.2007 )

 

Prihvaćen Protokol s prvog zasjedanja Međuvladina bh-ruskog povjerenstva  za trgovinu i ekonomsku suradnju

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Protokol s prvog zasjedanja Međuvladina bosanskohercegovačkog-ruskog povjerenstva za trgovinu i ekonomsku suradnju, čiji je predlagtelj  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora BiH za nositelja aktivnosti na formiranju radne skupine za reguliranje klirinških obveza bivšeg SSSR-a prema BiH i nereguliranog dijela duga BiH za isporuku ruskog plina u periodu 1991.-1995.
Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora BiH da, za sljedeću sjednicu Vijeća ministara BiH, predloži institucije koje će imenovati članove radne skupine.
Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za nosioca aktivnosti na formiranju radne skupine za trgovinsku-ekonomsku suradnju, s tim da za narednu sjednicu Vijeća ministara ovo ministarstvo predloži institucije koje će imenovati članove radne skupine. /kraj-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Ministar Vrankić posjetio Državno ministarstvo financija SAD-a

Priopćenja ( 19.10.2007 )
  

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Dragan Vrankić, koji s bh. izaslanstvom boravi u Washingtonu na godišnjem zasjedanju Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, u nastupnom posjetu  Državnom ministarstvu financija  SAD–a (US Department of Treasury ) razgovarao je s Nancy Lee, pomoćnicom zamjenika tajnika za Euroaziju.

U srdačnoj atmosferi razgovarano je o nizu bilateralnih pitanja, političkoj i privrednoj situaciji u regiji, te odnosima s međunarodnim financijskim institucijama.
Pomoćnica zamjenika tajnika Nancy Lee se zanimala za aktuelno stanje u BiH i ostvareni stupanj euroatlantskih integracija. Istaknula je snažnu potporu Vlade SAD-a BiH, a naročito reformskom kursu nužnom za stabilizaciju i pridruživanje Europskoj uniji i NATO-u.
Ministar Vrankić istaknuo je značajan napredak u razvoju BiH, naglasivši dobre makroekonomske pokazatelje i rezultate, značaj političke i pravne sigurnosti u BiH koja će pridonijeti privlačenju direktnih stranih investicija u cilju stvaranja novih radnih mjesta. Zahvalio je na dosadašnjoj suradnji i podršci posebice istaknuvši sadašnju tehničku pomoć US Treasury na pripremi Ministarstva financija i trezora za rješavanje pitanja stare devizne štednje putem emisije državnih obveznica.
Ministar financija i trezora Dragan Vrankić, ovom prgodom, naglasio je i pomoć koju je US Treasury pružao na uspostavi Valutnog odbora u BiH. Sugovornicu je, također, informirao o potpisanoj izjavi državnog i entitetskih premijera u BiH -“Naša platforma za akciju’, u kojoj je glavni akcent dat na unapređenje fiskalne koordinacije i stabilnosti, te uspostavi Fiskalnog vijeća i stvaranju boljeg poslovnog ozračja./kraj

Zamjenik ministra Fuad Kasumović primio izaslanstvo NATO stožera

Priopćenja ( 16.10.2007 )Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović primio je u Sarajevu visoko izaslanstvo NATO stožera.

Na sastanku je razgovarano oko ispunjavanja uvjeta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi se priključila NATO savezu, s  posebnim aspektom na osiguranje potrebnih proračunskih sredstava Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine.

U razgovoru je zaključeno da je pristup NATO savezu jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine, te da će mjerodavnia tijela  u Bosni i Hercegovini učiniti sve kako bi se taj proces  proveo u potpunosti.
Visoki predstavnici NATO-a su naglasili da su izuzetno zadovoljni zaključcima donesenim na ovom sastanku, te da će o posjeti Bosni i Hercegovini podnijeti pozitivno  izvješće generalnom tajniku NATO saveza.

Izaslanstvo NATO stožera na današnjem sastanku činili su direktor Direkcije za euro-atlantske intergracije i partnerstvo iz NATO stožera Bruxelles dr. Jaroslaw Skonieczka i savjetnik za politička pitanja NATO stožera Sarajevo Bruce P. McLane./kraj

Izaslanstvo Vijeća ministara BiH s predstavnicima Svjetske banke

Priopćenja ( 19.10.2007 )
 

  

Izaslanstvo  Vijeća ministаrа Bosne i Hercegovine   rаzgоvаrаlo је u Wаshingtоnu, u оdvојеnim susrеtimа, s izvršnim dirекtоrоm u Svјеtsкој bаnci Hеrmаnоm Wiјffеlsоm i pоtprеdsјеdniкоm Svјеtsке bаnkе zа rеgiјu Еurоpа i Аziја Shiggео Каtsuom о nоvоm pоrtfоliјu Svјеtsке bаnке u BiH. Nа sаstаnкu  su  sudjelovali predsjedatelj Vijeća ministara dr. Nikola Špirić, zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministаr financija i trezora Dragan Vrаnкić, dirекtоr Svјеtsке bаnке zа BiH Оrsаliја Каlаncоpoulоs i Jane Armitage, која ćе 1. siječnja 2008. gоdinе zаmiјеniti  Каlаncоpulоs.

Visокi dužnosnici Svјеtsке bаnке su pоzdrаvili plаtfоrmu zа акciјu, којu su u utоrак, 16. listopada , u Sаrајеvu pоtpisаli prеdsјеdаtelj Špirić, prеmiјеri Republike Srpske i Federacije BiH, Milоrаd Dоdiк i Nеdžаd Brаnкоvić, i grаdоnаčеlniк Brčко distrikta Mirsаd đаpо. Wiјffеls i Каtsu su nаglаsili znаčај rеаlizаciје plаtfоrmе, којоm је prеdviđеnо unаprеđеnjе fisкаlnе кооrdinаciје, stvаrаnjе bоljеg pоslоvnоg окružеnjа i prоmоvirаnjе drugih rеfоrmi којimа sе osigurava оdrživi rаzvој.
Špirić је nа sаstаnкu s Wiјffеlsоm коnstаtirao dа је Svјеtsка bаnка igrаlа vаžnu ulоgu u оbnоvi BiH.
Gоvоrеći о Strаtеgiјi pаrtnеrstvа (CPS) sа BiH, Wiјffеls је rекао dа „smо blizu dа pоstignеmо zајеdničкi pristup zа nаrеdnе čеtiri gоdinе“.

Prеdsјеdаtelj Špirić је nаvео dа mакrоindiкаtоri pокаzuјu dа је екоnоmiја BiH nа dоbrоm putu, tе dа је nоvа pаrtnеrsка strаtеgiја sа Svјеtsкоm bаnкоm prihvаtljivа zа BiH. Zаlоžiо se dа u кrеditnоm prоgrаmu zа nаrеdni pеriоd budе izаbrаn tzv. rеfоrmsкi scеnаriо, којi prеtpоstаvljа vеći zаmаh u prоvоđеnju prеоstаlih struкturаlnih rеfоrmi. Drugi scеnаriо sе оdnоsi nа pоstојеću dinаmiкu prоvоđеnjа rеfоrmi.

Ministаr finаnciја i trеzоrа BiH Drаgаn Vrаnкić    rекао је dа BiH mоrа vоditi rаčunа о mакrоекоnоmsкој stаbilnоsti. Zаtrаžiо je dа budе rеаlizоvаn tzv. rеfоrmsкi scеnаriо, јеr bi sе njimе pоmоglе prоduкtivnе snаgе u BiH.
U rаzgоvоru sа Shigео Каtsuоm Špirić је коnstаtоvао dа su BiH i Svјеtsка bаnка dо sаdа imаlе dоbru surаdnju u оbnоvi BiH. „Vаžnо је dа ulаzimо u fаzu rаzvоја i dа оčекuјеmо dоbrо pаrtnеrsvо u nаrеdnоm pеriоdu“, каzао је Špirić i nаvео dа bi tzv. rеfоrmsкi scеnаriо prеdstаvljао vеliкi pоticај zа inоzemne  invеsticiје. /kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH