logosrbdeachrvactbosdeac

Djelokrug

 

Ministarstvo izvršava zakone i druge propise njihovom neposrednom primjenom, rješavanjem upravnih stvari u upravnom postupku, obavljanjem upravnog nadzora i obavljanjem drugih upravnih poslova iz područja svoje nadležnosti.

 

 Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zakone i druge propise i opšte akte iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.

 

 Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, analize, izvještaje, informacije o stanju u oblastima i aktivnostima koje preduzima iz nadležnosti Ministarstva.

 

 Ministarstvo prati stanje u oblastima i aktivnostima iz svoje nadležnosti, a naročito izvršavanje zakona i drugih propisa, preduzima mjere za koje je ovlašteno ili daje preporuke nadležnim organima u cilju izvršavanju zakona i drugih propisa.

 

Nadležnost

 

 Ministarstvo je nadležno za:

 

 • principe poreske politike, taksi i pripremu propisa iz ovih oblasti;
 • uspostavljanje odnosa sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama;
 • pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojima Bosna i Hercegovina preuzima kreditne i druge finansijske obaveze sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama;
 • planiranje i upravljanje dugom Bosne i Hercegovine i izvršavanje finansijskih i međunarodnih obaveza;
 • predlaganje politike novog zaduživanja u zemlji i inostranstvu;
 • pripremanje Budžeta i završnog računa Bosne i Hercegovine;
 • koordiniranje aktivnosti za obezbjeđenje budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine;
 • izvršavanje Budžeta i staranje o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine;
 • upravljanje novčanim sredstvima i održavanje Jedinstvenog Računa Trezora;
 • uspostavljanja računovodstvenih operacija institucija Bosne i Hercegovine;
 • razvijanje i održavanje finansijskog informacionog sistema;
 • propisivanje i provođenje internog nadzora budžetskih korisnika;
 • vođenja aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ;
 • upravljanje imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine;
 • koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH, izuzev dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije
 • kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidovanih opštih vladinih fiskalnih podataka;
 • pripremanje zakona, drugih propisa i procedura javnih nabavki i
 • obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonima i drugim propisima.