logosrbdeachrvactbosdeac

Javni dug

07/ SEKTOR ZA JAVNI DUG

U Sektoru za javni dug osnivaju se četiri organizacione jedinice, i to:

              a)    Odsjek za planiranje, reprogramiranje i obračun vanjskog duga,

              b)    Odsjek za servisiranje vanjskog duga,

              c)    Odsjek baze podataka za javni dug,

              d)    Odsjek za unutrašnji dug.

          U Sektoru za javni dug obavljaju se sljedeći poslovi: planiranje, reprogramiranje i obračun duga; učestvovanje u pregovorima o kreditnim uslovima po novim kreditnim zaduženjima i garancijama Bosne i Hercegovine, planiranje i projiciranje okvira novog zaduženja; pokretanje inicijative za pripremu strategije za upravljanje dugom; pripremanje programa zaduživanja u skladu sa strategijom upravljanja dugom, a u saradnji sa Sektorom za saradnju sa finansijskim institucijama i Sektorom za budžet; saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama u dijelu otplate i reprograma duga; alternativni načini otplate ino-kredita; obračun obaveza po zaključenim supsidijarnim sporazumima s entitetima; poslovi servisiranja vanjskog duga i unustrašnjeg duga; saradnja sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, sa ministarstvima finansija entiteta i Brčko Distrikta, te Upravom za indirektno oporezivanje, a u svrhu obezbjeđenja sredstava za servisiranje duga; priprema i izrada projekcija potrebnih prihoda za servisiranje vanjskog duga i unutrašnjeg duga; uspostava i održavanje evidencije o vanjskom i unutrašnjem dugu; uspostava i održavanje evidencije državnih garancija; praćenje nezavisnih zaduženja entiteta i Brčko Distrikta; uspostava i održavanje evidencija o dugu i garancijama entiteta i Brčko Distrikta; uspostava i održavanje evidencije o nevladinom dugu; kontinuirano vođenje i ažuriranje baze podataka za dug; saradnja sa agencijama za ocjenu kreditnog rejtinga BiH; vođenje i ažuriranje evidencija o  makroekonomskim pokazateljima u svrhu ocjene održivosti javnog duga, tj indikatora održivosti javnog duga BiH; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz djelokruga Sektora; izrada zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora; organizovanje sastanaka Savjetodavne komisije za dug, kao i priprema materijala za razmatranje na toj komisiji. 

                Pomoćnik ministra:   Zakira Muratović

                Tel   :+ 387 33 254 202       Fax :+ 387 33 227 079

                 E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                 71000 Sarajevo, ul Maršala Tita 9a.

 09/  SEKTOR ZA PROVEDBU SUKCESIJE BIVŠE SFRJ I UPRAVLJANJE IMOVINOM BiH

U Sektoru za provedbu sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

            a)    Odsjek za sukcesiju finansijske imovine i obaveza bivše SFRJ,

            b)     Odsjek za sukcesiju ostale imovine, prava i arhive bivše SFRJ,

            c)     Odsjek za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH.

          U Sektoru za provedbu sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje provedbe sporazuma o sukcesiji imovine bivše SFRJ u cjelini, pripremu i koordiniciju aranžmana na osnovu sporazuma po pitanju sukcesije i implementiranje postignutih dogovora o pitanjima sukcesije; pripremu i koordinaciju poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “A” – pokretna i nepokretna državna imovina; pripremu i koordinaciju poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “B” – diplomatska i konzularna predstavništva; pripremu i koordinaciju poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “C” – finansijska potraživanja i dugovanja; pripremu i koordinaciju poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “D” – arhivska građa; Aneks “E” – penzije, Aneks ”F” – ostala prava, koristi i dugovanja, i Aneks ”G” – privatno vlasništvo i stečena prava; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora; upravljanje imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine, praćenje i evidencija imovine u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine i druge poslove u vezi sa upravljanjem imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonima i drugim propisima. 

             Pomoćnik ministra:   Zenit Kelić

             Tel   :+ 387 33 254 231       Fax :+ 387 33 200 395

             E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

             71000 Sarajevo, ul Maršala Tita 9a.