logosrbdeachrvactbosdeac

Aktivnosti KO SJH

 

Konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

Fotka 01MU organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) u Banjaluci je 6. prosinca 2017. godine održana konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji, čije je održavanje podržala Regionalna škola za javnu upravu (RESPA), nazočilo je oko 90 sudionika iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
O zakonskoj i podzakonskoj regulativi i dosadašnjim rezultatima u upostavi sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u BiH govorili su rukovoditelji i predstavnici tri središnje harmonizacijske jedinice: Ranko Šakota, Dragoljub Nakić, Fatima Obhođaš i Abida Ćatić.
O mjerljivim učenicima sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru prezentaciju je održala načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedloga državnog proračuna u Ministarstvu financija Republike Hrvatske Daniela Stepić, ekspert kojeg je angažirala RESPA.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Boris Tušek, također ekspert RESPA-e, sudionicima konferencije govorio je o metodološkim aspektima u funkciji mjerljivih učinaka preporuka unutarnje revizije, koja ocjenjuje sustav financijskog upravljanja i kontrole.

 

 

Konferencija o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru BiH


konferencija o internoj reviziji MU organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) u Sarajevu je 17. svibnja 2017. godine održana konferencija o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Ovo je prva konferencija na kojoj su zajedno sudjelovali unutarnji revizori iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH što je ocijenjeno novim vidom kontinuirane profesionalne edukacije i razmjene iskustava. Konferenciji „Standardi i metodologija rada unutarnje revizije u Bosni i Hercegovini“ nazočilo je više od 100 sudionika iz institucija BiH, FBiH i RS.  
Osim o zakonskoj regulativi u oblasti unutarnje  revizije na sve tri razine vlasti, na skupu je raspravljano i o savjetodavnim aktivnostima/uslugama unutarnje revizije, te o odnosu unutarnje i vanjske revizije u funkciji unaprjeđenja upravljanja  javnim rashodima.
Članovi Koordinacijskog odbora SJH naglasili su da će ovakav vid razmjene iskustava biti nastavljen te najavili da će u listopadu biti održana slična konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru.

 

 

Održana 11. sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 15.11.2011. godine održao 11. sjednicu na kojoj je finaliziran okvirni zakonski tekst iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), te ugrađene preporuke Projekta „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) dostavljene radi poboljšanja kvaliteta zakonskog teksta i usklađivanja sa principima, standardima i preporučenim praksama Evropske unije.

Dokument je prihvaćen od strane KO SJH u smislu da su sadržajno dogovoreni najvažniji dijelovi zajedničkog okvira za sve nivoe vlasti u BiH.

 

KO SJH se upoznao sa dostavljenim materijalom Projekta PIFC – Certificiranje internih revizora - uporedni pregled programa edukacije internih revizora, te je KO SJH pokrenuo inicijativu za izradu programa obuke internih revizora.

  

Održana Deseta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 29.09.2011. godine održao Desetu sjednicu na kojoj je usvojen korigirani Nacrt zakonskog teksta iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC) u smislu obima i sadržaja budućeg zakona kojim će se regulirati oblast FMC za nivo entiteta i institucija BiH. U tekstu je naveden minimum zajedničkog okvira usaglašenog sadržaja za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

 


Zaključak KO SJH je da se prošireni tekst Nacrta zakonskog teksta iz oblasti FMC dostavi Projektu podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC)  na izjašnjenje da li su predložena rješenja u suportnosti sa  principima, standardima i preporučenim praksama od strane  Evropske unije, uz uslov da o istome Projekt osigura stav Generalne direkcije za budžet Evropske komisije.

   

Održana Deveta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 01.09.2011. godine održao Devetu sjednicu na kojoj je razmatrao preporuke Projekta podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC) na nacrte okvirnih dokumenta iz oblasti interne revizije, način izrade finalnog teksta okvirnih dokumenata i njihovo korištenje kao osnove za razradu dokumenta iz oblasti interne revizije za svaki nivo vlasti pojedinačno u skladu sa zakonima o internoj reviziji.

 

Također, KO SJH je razmatrao radnu verziju nacrta zakonskog teksta iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u smislu obima i sadržaja budućeg zakona kojim će se regulirati oblast finansijskog upravljanja i kontrole za nivo entiteta i nivo institucija BiH. Razmatrane su alternative prema kojima se ova problematika može regulirati posebnim zakonom ili izmjenama i dopunama postojećih zakona kojima se regulira oblast pripreme i izvršenja budžeta. Prijedlog sadržaja budućeg zakonskog teksta uključuje principe i standarde upravljanja i kontrole zasnovane na propisima i praksama koje se primjenjuju u zemljama EU, a planirano je da konačan prijedlog zakonskog teksta, nakon dodatnih konsultacija i usaglašavanja, bude usvojen na narednoj sjednici KO SJH.

  

Održana Osma sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 30.06.2011. godine održao Osmu sjednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni okvirni dokumenti „Povelja interne revizije“ i „Priručnik za interne revizore“.

 

KO SJH je usvojio zaključak da o okvirnim dokumentima, koje usvaja KO SJH, zatraži mišljenje Projekta podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC), o njihovoj usaglašenosti sa evropskim standardima, principima i praksom.

 

Također, KO SJH je razmatrao zakonodavni okvir iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), te je zaključio da se trebaju obaviti dodatne analize postojećeg zakonodavstva na svim nivoima vlasti o tome šta bi zakonodavni okvir trebao sadržavati. Ujedno, zatražit će se informacije, mišljenje i preporuke Projekta u smislu propisa i zakonske regulative zemalja koje u svome zakonodavstvu imaju tijelo ili osobu za prijavljivanje nepravilnosti u oblasti FMC, kako bi KO SJH mogao što kvalitetnije sačiniti dokumente iz ove oblasti.

  

Održana Sedma sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 10.05.2011. godine održao Sedmu sjednicu na kojoj su razmatrani dokumenti iz oblasti Interne revizije koje je pripremila Radna grupa za izradu okvirnih dokumenata iz oblasti interne revizije.

 

KO SJH je, nakon razmatranja i detaljne analize, prihvatio dokument „Okvirni etički kodeks“, te utvrdio da se isti dostavi Projektu „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) na izjašnjenje, kako bi se mogao usvojiti na narednoj sjednici KO SJH.

 

Dokumenti „Okvirni stanadardi interne revizije“ i „Okvirna povelja/pravilnik interne revizije“ su vraćeni Radnoj grupi na korekcije i doradu dokumenata, s tim da bi se navedeni isto tako trebali usvojiti na narednoj sjednici KO SJH.

 

KO SJH je također vršio dogovor oko daljnih aktivnosti vezanih za izradu zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

  

Održana Šesta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 25.03.2011. godine održao šestu sjednicu na kojoj je okončano razmatranje materijala koji je dostavio projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC), a vezano za problematiku zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

 

KO SJH je zaključio da se za narednu sjednicu KO SJH utvrdi okvirni sadržaj zakonodavstva iz ove oblasti, vodeći računa o dostavljenom materijalu, postojećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini i zakonodavstvu u zemljama okruženja.

  

Održana Peta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 07.03.2011. godine održao Petu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o imenovanju Radne grupe za izradu okvirnih dokumenata iz oblasti interne revizije. Odlukom su imenovani članovi, te utvrđeni zadaci rada Radne grupe i rokovi izvršavanja zadataka.

 

Također, članovi KO SJH su zajednički razmatrali materijal pripremljen od strane Projekta Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH, a vezano za problematiku zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), s ciljem pripreme zakonodavnog okvira FMC na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

  

Održana Četvrta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 08.02.2011. godine održao četvrtu sjednicu na kojoj je razmatran i usvojen Program rada KO SJH, imenovana Radna grupa za izradu okvirnih propisa iz interne revizije, te na prijedlog PIFC projekta razmatran prvi radni materijal iz zakonodavstva u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

 


Održana treća sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 24.01.2011. godine održao treću sjednicu na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju, kojim su uređene nadležnosti, funkcioniranje i unutrašnja organizacija KO SJH, koji su neophodni za donošenje akata, pravila postupanja i javnost rada KO SJH.