logosrbdeachrvactbosdeac

O SHJ

 

Središnja harmonizacijska jedinica (SHJ)  ima status upravne organizacije koja je u sklopu Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.
SHJ je ovlaštena za razvoj, rukovođenje i koordinaciju unutarnje revizije i razvoj financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine suglasno člancima 24. i 25. Zakona o unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine i članku 33f. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, uz koordinaciju s entitetskim središnjim harmonizacijskim jedinicama i suradnju putem Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) s tijelima Europske komisije, vezano za prioritetne oblasti pravne stečevine (acquis) Zajednice u oblastima unutarnje financijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, naročito, izradom i provedbom odgovarajućih propisa sukladno međunarodnim standardima kontrole i unutarnje revizije, te metodologijama i najboljoj praksi EU iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, a odgovorna je za:

1) pripremu prijedloga za izmjene Zakona o unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine, nakon usuglašavanja u Koordinacijskom odboru SJH;
2) pripremu i provedbu programa obuke i certifikacije unutarnjih revizora institucija Bosne i Hercegovine, nakon usuglašavanja programa obuke u Koordinacijskom odboru SJH;

3) usvajanje i primjenu standarda za unutarnju reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine i kodeksa profesionalne etike za unutarnje revizore, nakon usuglašavanja u Koordinacijskom odboru SJH;

4) usvajanje i primjenu radne metodologije unutarnje revizije, nakon usuglašavanja u Koordinacijskom odboru SJH;

5) usvajanje i implementaciju strategije razvoja unutarnje revizije u javnom sektoru nakon usuglašavanja u Koordinacijskom odboru SJH;

6) davanje suglasnosti na pravilnike o sistematizaciji organizacija koje uspostavljaju jedinice unutarnje revizije u dijelu koji se odnosi na unutarnju reviziju;

7) koordinaciju rada jedinica unutarnje revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i uspostavljanje veza s državnim i međunarodnim institucijama u oblasti unutarnje revizije;

8) davanje suglasnosti na izbor rukovoditelja jedinice za unutarnju reviziju i na uspostavu odbora za unutarnju reviziju;

9) suradnju s Uredom za reviziju institucija Bosne i Hercegovine s ciljem ostvarivanja učinkovite i djelotvorne unutarnje i vanjske revizije;

10) nadzor nad implementacijom svih primjenjivih regulativa za unutarnju reviziju od jedinica za unutarnju reviziju;

11) rješavanje neslaganja u mišljenjima, po zahtjevu i potrebi, između rukovoditelja unutarnje revizije i rukovoditelja organizacije;

12) definiranje kriterija za uspostavu jedinica unutarnje revizije sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine;

13) definiranje kriterija za zapošljavanje izvršitelja u jedinicama za unutarnju reviziju i donošenje pravilnika o zapošljavanju unutarnjih revizora;

14) definiranje vremenskog okvira vanjske kontrole kvaliteta i izbora osoba ili neovisne organizacije za vanjsku kontrolu kvaliteta;

15) davanje suglasnosti za uspostavu odbora za reviziju sukladno članku 22. Zakona o unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine;
16)  pripremu i ažuriranje strateških dokumenata i smjernica iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole sukladno međunarodno prihvaćenim standardima, standardima unutarnje kontrole, praksama i propisima u Europskoj uniji;
17)  pripremu zakona i podzakonskih akata iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
18)  definiranje sadržaja programa obuke i koordinaciju programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
19)  procjenu sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
20) vršenje analiza i predlaganje operativnih rješenja kojima se unapređuje financijsko upravljanje i kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine;
21)  propisivanje forme godišnjeg izvješća, postupaka i rokova izvješćivanja o financijskom upravljanju i kontroli  u institucijama Bosne i Hercegovine;
22) praćenje primjene propisa iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole na temelju godišnjih izvješća o financijskom upravljanju i kontroli koje institucije Bosne i Hercegovine dostavljaju Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH;
23)  izradu konsolidiranog godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
24) sudjelovanje u radu Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija BiH  i Zakona o unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine;
Unutarnja organizacija SHJ utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji koji odobrava Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra financija i trezora.

Unutarnju organizaciju čine ustrojstvene jedinice od kojih je obavezno jedna ustrojstvena jedinica zadužena za uspostavu i razvoj sustava unutarnje revizije, a druga za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.


Radom Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ) rukovodi ravnatelj.

Ravnatelj SHJ:  Ranko Šakota

Zamjenik  ravnatelja SHJ: Nedim Čustović