logosrbdeachrvactbosdeac

Usvojena Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12.2010.godine-151.sjednica VMBiH

Priopćenje, 25.05.2011.

*Vijeće ministara BiH je, na 151. sjednici održanoj danas u Sarajevu, usvojilo  Informaciju Ministarstva financija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2010. godine,  koja iznosi 9,4 milijarde KM, od čega je vanjski dug 6,2 milijarde KM, a  unutarnji dug Bosne i Hercegovine je 3,2 milijarde KM i ne obuhvaća obveze po osnovi restitucije. Od ukupnog iznosa javnog duga, na Federaciju BiH je alocirano 5,6 milijardi  KM, Republiku Srpsku 3,7 milijardi KM, Brčko Distrikt BiH 60,11 milijuna i Bosnu i Hercegovinu 27,77 milijuna KM. Bosna i Hercegovina je u razdoblju od 2007. do 2010. godine zadržala  pokazatelje vanjske zaduženosti na održivoj razini, a odnos stanja vanjskog duga u bruto društvenom proizvodu od oko 22 posto klasificira BiH u kategoriju umjereno zaduženih zemalja. Prosječno ugovoreni rok amortizacije kredita je 24,4 godine, prosječni grace period 6,8 godina, a prosječna otplata postojećih kreditnih zaduženja je 17,6 godina. Stara devizna štednja iznosi 1,6 milijardi KM  i čini 50,11 posto unutarnjeg duga; slijede ratna potraživanja s 1,05 milijardi KM, što je 32,96 posto unutarnjeg duga, dok dug općina, gradova i županija iznosi 346,18 milijuna i čini 10,81 posto unutarnjeg duga. Zadužen je predlagač, Ministarstvo financija i trezora, Informaciju dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

*Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Kreditnog sporazuma između Kraljevine Španjolske, koju predstavlja Ured Kreditnog instituta,  i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora, za financiranje nabave putničkih vagona TALGO za Željeznice Republike Srpske. Ministarstvo financija i trezora dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen  ministar financija i trezora Dragan Vrankić. Vrijednost kredita je 32.231.763,00 eura, s rokom otplate od 20 godina i grace periodom od šest godina te s godišnjom kamatnom stopom od 1,5 posto. Ovim će se sredstvima nabaviti četiri seta po devet putničkih vagona za Željeznice Republike Srpske od španjolske tvrtke TALGO koja proizvodi i isporučuje ove vagone. 

*Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke – Projekt hitne pomoći i zaštite od poplava, Faza I. S tim u vezi, određeno je izaslanstvo za pregovore : ministar financija i trezora ili ovlaštene osobe – šef pregovaračkog tima,ministar financija Republike Srpske ili ovlaštene osobe, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ili ovlaštene osobe. Nakon završetka pregovora Ministarstvo financija i trezora dostavit će Vijeću ministara BiH    ( u skladu s člankom 39. stavkom (4) Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 103/09)  nacrt ovog  sporazuma s osnovama za vođenje pregovora. Cilj projekta je sanacija štete od poplava i unapređenje sustava zaštite od poplave na teritoriju Republike Srpske. Vrijednost kredita Europske investicijske banke je 55 milijuna eura, a kompletan iznos kredita alociran je na Republiku Srpsku. Rok otplate kredita je 30 godina s grace periodom sedam godina.

*Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije s regionalnog sastanka državnih koordinatora za IPA-u, koji je održan u Beogradu 4. travnja 2011. godine, pod nazivom „Osiguranje bolje pripreme za buduće članstvo u EU – prijedlog državnog koordinatora za IPA-u Republike Srbije za uvođenje načela linearizacije u korištenju fondova EU-a za zemlje zapadnog Balkana u narednoj financijskoj perspektivi 2014. – 2020.“Vijeće je ovlastilo direktoricu Direkcije za europske integracije i državnu koordinatoricu za IPA-u Nevenku Savić da u ime Bosne i Hercegovine potpiše zajedničko pismo kojim se Europskoj komisiji predlaže uvođenje načela linearizacije u korištenju pomoći za zemlje zapadnog Balkana u razdoblju naredne financijske perspektive 2014. - 2020.Uvođenjem načela linearizacije povećao bi se iznos nacionalnih alokacija za zemlje zapadnog Balkana. Veća financijska pomoć zemljama zapadnog Balkana pomogla bi da brže provedu brojne reforme u oblastima konkurentnog gospodarstva, stabilnog makroekonomskog okruženja, održivih javnih financija, kvalitetnije javne uprave, razvoja znanstvenoistraživačkog sektora i visokokvalificirane radne snage sposobne da preuzme kapitalne investicije u oblasti prometa, okoliša i energetike. 

*Vijeće ministara BiH obavilo je raspravu o upražnjenoj poziciji direktora Uprave za neizravno oporezivanje, ali je izjašnjavanje radi dodatnih  konzultacija odgođeno.

*Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Informaciju Direkcije za europske integracije o trogodišnjem programu uporabe IPA sredstava i godišnjem programu IPA 2011 (Komponenta I). S tim u vezi, zadužuju se ministarstva i druga tijela uprave koja su predlagači projekata koji su odlukom Europske komisije odobreni za financiranje iz programa IPA 2011 da u najkraćem roku pripreme i DIPAK-u dostave projektne dokumente.

*Vijeće ministara BiH razmotrilo je Izvješće o implementaciji Projekta rekonstrukcije bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu i utrošku sredstava projekta HiPERB-a za razdoblje  siječanj - prosinac 2010. godine  te je,  s tim u vezi, zaključilo: Bosna i Hercegovina je još 2009. godine u cijelosti osigurala planirano sufinanciranje Projekta rekonstrukcije bolnice Kasindo u iznosu od 1.626.052,34 eura, odnosno 45,73 % od ukupno planirane investicije, ali dinamika realizacije projekta je neopravdano usporena što stvara nepotrebne dodatne troškove. S obzirom na to da se program ne realizira sukladno rokovima i procedurama utvrđenim Sporazumom o petogodišnjem programu razvojne suradnje između Vlade Republike Grčke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara traži da Ministarstvo vanjskih poslova uputi notu Vladi Grčke u kojoj će zatražiti pojašnjenje razloga za kašnjenje odobrenja za realizacije projekta. Vijeće ministara zadužilo je nacionalnog koordinatora za HiPERB da Ministarstvu vanjskih poslova dostavi sve relevantne podatke i pruži stručnu pomoć u pripremi teksta note koja će biti upućena Vladi Grčke.S obzirom na to da Vlada Grčke, sukladno Sporazumu HiPERB, nije osigurala sredstva za financiranje Ureda nacionalnog koordinatora, zadužuje se nacionalni koordinator za HiPERB da do dostavljanja službene potvrde o odobravanju tenderske dokumentacije i uplate sredstava od strane Grčke maksimalno reducira rashode Ureda i svede ih na nužni minimum. Vijeće ministara je konstatiralo da četvrti dio materijala „Aktivnosti na realizaciji projekta dovođenja zgrade prijateljstva do potpune funkcionalnosti“ nije predmet izvješća o implementaciji Projekta rekonstrukcije bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu te da isti nije razmatran od strane Vijeća ministara.

*Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju o provođenju Državnog akcijskog plana borbe protiv zlouporabe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, 2009. – 2013., koju je pripremilo Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, s predloženim preporukama.

*Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na Studiju o primjeni Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

*Vijeće ministara BiH utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji konvencije i sporazuma, i to:- Prijedlog odluke o ratifikaciji Konvencije između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja glede poreza na dohodak i imovinu  - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španjolske o suradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, nezakonite trgovine drogama i organiziranog kriminala. Predlagač, Ministarstvo vanjskih poslova, dostavit će prijedloge odluka Predsjedništvu BiH radi donošenja.

*Vijeće ministara BiH nije se izjašnjavalo o Nacrtu osnova za zaključivanje Izmjene br. 1 Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, potpisanog 22.12.2006. godine u Sarajevu i 8.1.2010. godine u Luxembourgu – obnova električne energije II (FIN. No. 23.871).

*Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Izmjene Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za Program energetske zajednice za jugoistočnu Europu – projekt ECSEE (kredit br. 4197-BOS). Predlagač, Ministarstvo financija i trezora, dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

*Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Trećeg amandmana na Sporazum o financiranju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i KfW-a za ustanovljavanje Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu. Predlagač, Ministarstvo financija i trezora, dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora. /Služba za informiranje VMBiH