logosrbdeachrvactbosdeac

Za modernizaciju elektoprivreda u BiH od KfW-a 17 milijuna eura-150.sjednica VMBiH

Priopćenje,11.5.2011.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo, na 150. sjednici danas održanoj u Sarajevu, Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu, financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH („zajmoprimac“), Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, Republike Srpske, koju zastupa Ministarstvo financija Republike Srpske, JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo (EP BiH), JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d. d. Mostar (EP HZHB) i JP Elektroprivreda Republike Srpske d. d. Trebinje (EP RS) za 17 milijuna eura – SCADA/DMS/OMS na razini distribucije. Ministarstvo financija i trezora će prijedlog osnova dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora.Zaključivanjem sporazuma osigurat će se sredstva za financiranje projekta SCAD/DMS/OMS u iznosu od 17 milijuna eura, od čega je zajam 11 milijuna, a grant 6 milijuna eura. Projekt SCAD/DMS/OMS sustava, odnosno sustava daljinskog upravljanja, zasniva se na ugradnji i povezivanju ovog sustava na postojeću telekomunikacijsku i optičku radiоkomunikacijsku mrežu poduzeća te na postojeću SDH optičku OPGW mrežu operatora prijenosnog sustava – „Elektroprijenos BiH“ izgrađenu u okviru projekta „Power 3“.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedloge odluka o ratifikaciji međunarodnih sporazuma, i to:Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o kreditu za financiranje Projekta nabave opreme za RAD Sarajevo, između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i Unicredit Bank Austria AG;   - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit i Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o provedbi Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit. Predlagač, Ministarstvo vanjskih poslova, dostavit će prijedloge odluka Predsjedništvu BiH radi donošenja.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju Ministarstva financija i trezora u vezi s realiziranjem Ugovora o reprogramu obveza popune Protuvrijednosnog fonda po razmijenjenim notama s Vladom Japana od 1996. do 2000. godine na dan 31.12.2010. godine, s  predloženim zaključcima.

Vijeće ministara BiH podržalo je Dopunu upute o uvjetima i postupku za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine, čime se praktično u proces kontrole izvoza  naoružanja i vojne opreme značajnije uključuje i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA).Tako se u članku 4. dodaje novi stavak, koji glasi: „Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavlja Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH  zahtjev za provođenje sigurnosne provjere za sve sudionike u prometu naružanja i vojne opreme. Ukoliko OSA ima saznanja da postoje sigurnosne smetnje, dostavit će svoje mišljenje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u roku od 60 dana“.Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijet će odluku kojom će biti osnovan tim za izvanredni nadzor u skladu s odredbama postojećeg važećeg podzakonskog akta – Upute o provođenju nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je izdana isprava ili koja je registrirana za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa roba s kontrolnih listi.Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će institucijama od kojih je dobilo prethodnu suglasnost za izdavanje dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu sigurnosti i Ministarstvu obrane, dostavljati zaprimljene potvrde krajnjeg korisnika da je roba iz dozvole stigla na krajnje odredište.Vijeće ministara je istodobno zaključilo da se pojača međuagencijska suradnja svih institucija koje sudjeluju u procedurama vanjskotrgovinskog prometa naoružanja i vojne opreme, kao i obuke zaposlenika svih institucija koje rade na ovim poslovima.Nakon što je Vijeće ministara usvojilo ove zaključke, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijet će podzakonske akte u skladu sa Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH, koji će biti objavljeni u Službenom glasniku BiH.   Vijeće  ministara je, također, zatražilo da sve institucije nadležne za izdavanja dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme ispitaju kompetentnost kadrova koji operativno rade na tim poslovima i da pokrenu pitanje njihove promjene ukoliko utvrde nepravilnosti u vršenju poslova.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o uspostavi okvira za sudjelovanje Bosne i Hercegovine u operacijama Europske unije za upravljanje krizama, koji će Ministarstvo obrane dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar obrane.Zaključivanje ovog sporazuma u skladu je sa strateškim opredjeljenjem i interesom Bosne i Hercegovine u vezi s globalnom sigurnosti, predanosti miru i napretku u svijetu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa,  donijelo je Odluku o visini naknada za izdavanje licencija, dozvola i potvrde o sigurnosti koje izdaje Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine u cilju njihova usklađivanja s visinama naknada u zemljama regije. Prema odluci, visina naknade za izdavanje licencije za pružanje usluga željezničkog prijevoza iznosi 6.000,00 KM, a visina naknade za izdavanje dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom iznosi 8.000,00 KM, koliko iznosi i naknada za izdavanje potvrde o sigurnosti za odvijanje prijevoza u željezničkom prometu.Ovom su odlukom definirane i visine naknada za izdavanje dozvola za korištenje željezničkog vozila, uređaja, dijelova i opreme za željeznička vozila te uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Individualni partnerski akcijski plan BiH – NATO za razdoblje 2011. – 2013. godine i Individualni partnerski program za 2011. godinu, koji će Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odobravanja.Obvezana su sva ministarstva i institucije Bosne i Hercegovine, involvirani u implementaciju dokumenata iz prethodnih zaključaka, da poduzmu sve potrebne mjere i radnje u cilju potpune realizacije planiranih aktivnosti iz njihove nadležnosti i prema vremenskim rokovima koji su definirani u ovim dokumentima. Riječ je o drugom ciklusu provođenja partnerske suradnje Bosne i Hercegovine s NATO-om u okviru IPAP-a, kao mehanizma međusobne suradnje s obzirom da je BiH uspješno okončala realizaciju IPAP-a BiH za razdoblje 2008. - 2010. godine.Individulanim partnerskim programom predviđene su 194 aktivnosti koje će nadležne institucije realizirati u 2011. godini. Individualni partnerski akcijski plan BiH – NATO za razdoblje od 2011. do 2013. godine obuhvaća niz aktivnosti koje će nadležne institucije provesti u oblastima: politička i sigurnosna pitanja, obrambena i vojna pitanja, javna diplomacija, upravljanje krizama i planiranje odgovora na izvanredne situacije te administrativna i pitanja zaštite tajnih podataka i resursa. 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Državnog povjerenstva za integrirano upravljanje granicom o aktivnostima u vezi s izmjenom dvostranih međunarodnih ugovora kojima je reguliran status graničnih prijelaza s Hrvatskom. Zadužene su nadležne institucije BiH da za potrebe Državnog povjerenstva za integrirano upravljanje granicom pripreme informaciju o mogućnosti uspostave dodatnog inspekcijskog graničnog prijelaza (BIP) na graničnom prijelazu Izačić - Ličko Petrovo Selo, odnosno određivanju kategorije BIP-a, tj. vrste roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama, a koje bi se izvozile u EU preko tog graničnog prijelaza.Zadužene su nadležne institucije BiH da za potrebe Državnog povjerenstva za integrirano upravljanje granicom pripreme prijedloge za lokacije i kategoriju graničnih prijelaza za robe koje su podložne fitosanitarnim kontrolama, a koje bi se izvozile u zemlje EU-a.Nadležne institucije BiH zadužene su poduzeti sve aktivnosti kako bi granični prijelazi Bijača i Gradiška bili u funkciji u skladu s postignutim dogovorima s predstavnicima Republike Hrvatske.Državno povjerenstvo za integrirano upravljanje granicom BiH je zaduženo informirati Vijeće ministara BiH o svim aktivnostima oko dvostranih međunarodnih ugovora kojima se regulira status graničnih prijelaza s Hrvatskom.Vijeće ministara je 24. veljače 2011. godine na 144. sjednici zadužilo nadležne institucije BiH da u cilju zaštite ekonomskih interesa BiH u daljim pregovorima s Hrvatskom omoguće uspostavu dodatnih inspekcijskih graničnih prijelaza. (kraj) – Služba za informiranje VMBiH