logosrbdeachrvactbosdeac

Koordinacija međunarodne pomoći

Koordinacija međunarodne pomoći

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći sastoji se od dvije unutarnje ustrojstvene jedinice, i to:

a)     Odsjek za pripremu i realizaciju Programa javnih investicija (PJI),

b)     Odsjek za koordinaciju i mobilizaciju ekonomske međunarodne pomoći.

U okviru Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći obavljaju se poslovi: koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH, izuzev dijela koji se odnosi na pomoć EU; koordinacija s(a) i između multilateralnih i bilateralnih donatora/kreditora u cilju utvrđivanja i definiranja njihovih budućih planova ulaganja i osiguravanja budućeg financiranja razvojnih projekata i projekata tehničke pomoći; implementacija i monitoring  primjene principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći od strane institucija BiH i donatora u BiH; prezentacija PJI; promocija prioriteta iz PJI potencijalnim financijerima; godišnja priprema i izrada strateškog dokumenta PJI; realizacija PJI; koordinacija i promocija učinkovite implementacije razvojnih programa ekonomske i tehničke pomoći BiH, sukladno utvrđenim politikama i sektorskim strategijama; mobilizacija međunarodne ekonomske pomoći sukladno razvojnim prioritetima iz strateških dokumenata BiH; uspostava učinkovite i neduplicirane suradnje sa svim partnerima na državnoj i entitetskoj razini, u cilju osiguranja proaktivne koordinacije između Ministarstva i relevantnih državnih i entitetskih institucija i pružatelja pomoći; koordinacija pripreme međuentitetskih razvojnih programa; koordinacija projekata i usklađivanje s regionalnim potrebama razvoja; procjena ukupnog financiranja i financiranja po sektorima iz domaćih i međunarodnih izvora; uključivanje PJI u sustav upravljanja javnim financijama; unapređenje integriranja tokova pomoći s državnim procesom proračunavanja i PJI; monitoring realizacije programa i projekata iz PJI BiH i izrada godišnjih izvješća o korištenju sredstava za razvoj uz široku analizu uvjeta implementacije, progresa i dostignuća, prednosti i slabosti, trendova i razvoja domaćih i stranih investiranja; osiguranje bliske koordinacije između različitih funkcija koordiniranja pomoći; sudjelovanje u radu Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; Tajništvo Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; organizacija redovnih konzultativno-radnih sastanaka s predstavnicima bosanskohercegovačke vlasti i međunarodne zajednice; sudjelovanje u radu Koordinacijskog foruma donatora (DCF); Tajništvo Koordinacijskog foruma donatora (DCF); priprema i provedba procedure za usvajanje i potpisivanje međunarodnih akata iz oblasti koordinacije međunarodne ekonomske pomoći; informiranje i izvještavanje Vijeća ministara i Parlamenta BiH o realizaciji PJI; priprema mišljenja, odluka, uputa, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje a odnose se na koordinacijski mehanizam za upravljanje razvojnim sredstvima i PJI; priprema prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Sektora; priprema periodičnih izvješća o rezultatima koordinacije i mobilizacije međunarodne pomoći za Vijeće ministara i Parlamenta BiH i za pružatelje međunarodne pomoći.

 

 

 

   Pomoćnik ministra: Dušanka Basta

 

Maršala Tita 9a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 254 261 / 254 260; Fax: +387 33 254 294

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   Web adrese: www.mft.gov.ba
                       www.donormapping.ba