logosrbdeachrvactbosdeac

Fiskalna politika

Fiskalna politika

Tumačenje u svezi poreza po odbitku za kredite Europske banke za obnovu i razvitak

Europska banka za obnovu i razvitak je međunarodna financijska institucija čija je članica i Bosna i Hercegovina.

Opći uvjeti EBRD, članak 53. Izuzeci od oporezivanja u stavku 1. utvrđuju da će  u okviru vlastitih službenih aktivnosti Banke, njezina imovina, vlasništvo i prihod biti izuzeti od svih izravnih poreza. U izravne poreze spada i kamata na kredite i po osnovu toga ona se ne oporezuje u zemlji u kojoj nastaje.

Isprava o prihvaćanju članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj banci za obnovu i razvitak je potpisana u Sarajevu, 30.ožujka 1996. godine. Time su stečene privilegije za korištenje sredstava za obnovu i razvitak po povoljnim, koncesijskim uvjetima,  a preuzete obveze, koje proizlaze iz Općih uvjeta EBRD, na koje se poziva u  Preambuli svakog Ugovora koji potpisuje korisnik kredita, samim tim  su sastavni dio Ugovora i obveza za  provođenje od strane zemlje članice EBRD.