logosrbdeachrvactbosdeac

Jedinstveni račun

Jedinstveni račun

Zakonom o trezoru institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.27/00) uspostavljen je Jedinstveni račun trezora (JRT) u institucijama BiH. Jedinstvenim računom trezora obuhvaćeni su svi računi otvoreni kod Centralne banke BiH kao i poslovnih banaka  preko kojih se izvršavaju plaćanja i drže novčana sredstva Proračuna institucija BiH kao i proračunskih korisnika.
U tijeku 2002.godine u suradnji Ministarstva financija i trezora,  USAID-a i Oracle-a izvršena je implementacija Informacijskog sustava financijskog upravljanja (ISFU) u Ministarstvu financija i trezora i kod korisnika Proračuna institucija BiH, čime je osigurana savremena informacijska potpora funkcioniranju Jedinstvenog računa trezora.
Jedinstveni račun trezora je instrument koji je baziran na načelu sveobuhvatnosti, jedinstvenosti, ažurnosti. Sukaldno važećim zakonima (Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o trezoru institucija BiH, Zakon o Proračunu institucija BiH i drugi zakonski propisi), Jedinstvenim računom trezora obuhvaćena su i sva donatorska sredstva namijenjena financiranju institucija BiH.
Korisnici proračuna institucija BiH, sukladno zakonskim propisima, imaju autonomno pravo raspolaganja odobrenim proračunskim sredstvima. Putem automatiziranog sustava, Ministarstvo financija i trezora u ime  korisnika proračuna sukladno  načelu ažurnosti i usvojenim procedurama, vrši sva plaćanja obveza proračunskih korisnika kao i uskladjivanje stvarnih i knjigovodstvenih stanja na bankovnim računima.   
Uspostavljanjem Jedinstvenog računa trezora u institucijama BiH ostvarena je racionalizacija u upravljanju novčanim sredstvima Proračuna institucija BiH, osigurano je dnevno upravljanje likvidnosću proračuna institucija BiH i ostvarena je mogućnost plasiranja odredjenog iznosa novčanih sredstava koji nije potreban za izvršavanje obveza institucija BiH.

Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne pristojbe/ “Službeni glasnik BiH“  broj 20/10