logosrbdeachrvactbosdeac

Upute

Upute

 2021. godina

 2020. godina

 

2019. godina

 

 

2018. godina

 

2017. godina

 

 

                      TABELE

 

 

2016. godina

 

 

2015. godina

Instrukcija o načinu planiranja, vođenju evidencija, plaćanju i izvještavanju o realiziranim članarinama BiH u međunarodnim organizacijama

Naputak za unos i evidentiranje obveza u ISFU sustav koje su planirane u Proračunu tekuće fisklane godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fisklanoj godini

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2016. godinu – INSTRUKCIJA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE br. 2

Instrukcije o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće rezerve za 2015. godinu

Procedure za prestrukturiranje rashoda proračunskih korisnika za 2015. godinu  – OBRAZAC za 2015.g.

Obavijest-Instrukcija za praćenje izvršenja rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji i fondovima počev od 2015. godineInstrukcija o primjeni klasifikacija vladinih funkcija u Institucijama BiH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUKCIJU O NAČINU UPLATE, KONTROLE I POVRATA NAKNADA PROPISANIH ČLANKOM 108. ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2015. godinu – INSTRUKCIJA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE br. 2 ---> Tabela

Instrukcije za uplatu sredstava za pomoc polavljenim podrucjima BiH

I N S T U K C I J A o izmjeni Instrukcija o ostvarivanju prava proračunskih korisnika iz tekuće pričuve za 2014. godinu

Procedure o prestrukturiranju rashoda proračunskih korisnika za 2014. godinu ----> Obrazac

I N S T R U K C I J E o ostvarivanju prava proračunskih korisnika iz tekuće pričuve za 2014. godinu

Instrukcija za utvrđivanje kategorije u koju se razvrstava zaposleničko radno mjesto za čije je obavljanje potrebna srednja stručna sprema

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2014. godinu tijekom 2013. godine ------ Tabela

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2014. godinu – INSTRUKCIJA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE br. 2 ------ Tabela

NAPUTAK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KORISNIKA PRORAČUNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

         -Obrazac O1-

         -Obrazac O2-

 

Instrukcija o pravilnom i pravovremenom evidentiranju, načinu rada i zatvaranju razdoblja u modulu dugotrajne imovine (FA)

Procedure o prestrukturiranju rashoda proračunskih korisnika za 2013. godinu ----> Obrazac

Instrukcije o ostvarivanju prava proračunskih korisnika iz tekuće pričuve za 2013. godinu

Instrukcija za unos i evidentiranje stalnih sredstava u ISFU sistem   Obrazac

UPUTSTVO O NAČINU PRIKUPLjANjA, EVIDENTIRANjU, KONTROLI UPLATA TAKSI I NAKNADA NA JEDINSTVENI RAČUN TREZORA BiH I POVRATU VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH TAKSI I NAKNADA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA BiH

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2013. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDžETSKE KORISNIKE br.2 --- tabela

Zakon o proračunu za 2012. godinu i Instrukcija broj 1. za sačinjavanje DOB-a 2013-2015. god --- tabela

Procedure o prestrukturiranju rashoda proračunskih korisnika za 2012. godinu  ---  obrazac

Instrukcije o ostvarivanju prava proračunskih korisnika iz tekuće pričuve za 2012. godinu

Novi zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2012. godinu   –   INSTRUKCIJA ZA PRORAčUNSKE KORISNIKE br. 2_  Tabele

 

Naputak o načinu uplate povrata PDV-a na Jedinstveni račun trezora BiH i načinu evidentiranjа povrata PDV-a preko ISFU-a

Instrukcija za izradu dinamičkih planova proračunskih korisnika po Odluci o privremenom financiranju institucija BiH  za razdoblje listopad – prosinac 2011. godine    ----- Tabela

Instrukcija za sačinjavanje devetomjesečnog izvješća o izvršenju proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. – 30.09.2011. godine

Instrukcija za sačinjavanje polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. godine

Instrukcija za sačinjavanje godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna proračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.-31.12.2010. godine

Naputak za unos obveza u ISFU sustav koje su planirane u Proračunu tekuće fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini

Procedure o ostvarivanju prava proračunskih korisnika iz tekuće pričuve za 2010. godinu

Procedure o prestrukturiranju rashoda proračunskih korisnika za 2010.godinu ------------- Obrazac

Naputak za unos obveza u ISFU sustav koje su planirane u Proračunu 2009. godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u 2010. godini

PROCEDURE O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA PRORAčUNSKIH KORISNIKA ---------- OBRAZAC

PROCEDURE O TEKUćOJ PRIčUVI 2008. 

PROCEDURE O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA 2008.

INSTRUKCIJE ZA IZRADU OPER.PLANA PRORAčUNA ZA 2008.

INSTRUKCIJE ZA PRAćENJE PPN u 2008.

UPUTSTVO O POPISU IMOVINE I OBVEZA PRORAčUNSKIH KORISNIKA-INSTITCIJA BiH NA KRAJU PRORAčUNSKE  GODINE ( bosanski)

ISPRAVKE I PRIMJENA IZMIJENJENIH KONTA ANALITIčKOG KONTNOG PLANA (bosanski)

INSTRUKCIJA O NAPLATI DRŽAVNOG DOPRINOSA (bosanski)

EVIDENTIRANJE NABAVE, PRODAJE I RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA (bosanski)

PREPORUKA ZA PRIPREMU I VREDNOVANJA PONUDA PO JAVNIM NABAVAMA(bosanski)

PROCEDURE O OSTVARIVANJU PRAVA IZ TEKUćE PRIčUVE

 

PROCEDURE O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA PRORAčUNSKIH KORISNIKA