logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

VM s direktorima Svjetske banke za BiH

Saopćenja ( 06.12.2007 )

 Prеdsјеdаvајući Vijeća ministаrа Bosne i Hercegovine u оstаvci dr. Niкоlа Špirić i njеgоv zаmјеniк, ministаr finаnsiја i trеzоrа BiH u оstаvci Drаgаn Vrаnкić primili su u Sаrајеvu dоsаdаšnju dirекtоricu Svјеtsке bаnке zа BiH i кооrdinаtоrа zа јugоistоčnu Еvrоpu Оrsаliјu Каlаncоpulоs i Džејn Аrmitаž, која ćе 1. јаnuаrа 2008. gоdinе stupiti nа оvu dužnоst.

Orsalija Каlаncоpulоs izrаzilа је zаdоvоljstvо dоsаdаšnjоm uspјеšnоm sаrаdnjоm sа prеdstаvnicimа BiH.
Nа sаstаnкu је rаzgоvаrаnо i о sаdаšnjеm pоrtfоliјu Svјеtsке bаnке i prоgrаmimа pоzајmljivаnjа u budućnоsti nа bаzi strаtеgiје Pаrtnеrstvа zа BiH.
Predsjedavajući Špirić је izrаziо zаdоvоljstvо štо ćе usкоrо biti оpеrаtivnа srеdstvа iz кrеditа zа pоslоvnо prilаgоđаvаnjе.
Prеdstаvnici Svјеtsке bаnке čеstitаli su Špiriću nа pаrаfirаnju Spоrаzumа о stаbilizаciјi i pridružvаnju sа ЕU.

VM utvrdilo prijedloge za kreditne sporazume-27.sjednica

Saopćenja ( 29.11.2007 )

 


 Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Kreditnog sporazuma – Program finansijske saradnje između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar u ostavci Dragan Vrankić. Sporazumom Vlada Kraljevine Španije omogućava BiH dobijanje 40 miliona eura kredita za ekonomski i socijalni razvoj. Listu prioritetnih projekata dogovorit će dvije strane do kraja 2007. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2006. godini. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za potpisnika predložen je ministar u ostavci Dragan Vrankić. Ovim sporazumom, Vlada SR Njemačke sa 17 miliona eura podržat će finansiranje projekta SCADA-rehabilitacija distributivne mreže, u sklopu Projekta-energetika IV, koji finansiraju Svjetska banka, Evropka banka za obnovu i razvoj i Evropska investicijska banka. Sredstva finansijskog doprinosa i kredita alocirat će se na entitete, odnosno elektroprivrede nakon završetka studije izvodljivosti.

 Odluka o odobravanju  sredstava reserve Bužeta Centralnoj izbornoj komisiji

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 1.900.000,00 KM iz sredstava rezerve Budžeta instititucija BiH i međunarodnih obaveza za 2007. godinu Centralnoj izbornoj komisiji BiH za finansiranje održavanja prijevremnih izbora za predsjednika Republike Srpske. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora i Centralna izborna komisija BiH. 

Ministar finansija i trezora Dragan Vrankić razgovarao s delegacijom MMF-a

Saopćenja ( 29.11.2007 )

 Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić održao je u Sarajevu radno konzultativni sastanak s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda predvođenom izvršnim direktorom MMF-a za BiH Dimitri Demekasom i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Grahamom Slackom.

Tema razgovora je bila provođenje fiskalnih politika u institucijama BiH i entitetima izvršenjem Budžeta u 2007. i projekcijama za 2008. godinu, s posebnim osvrtom na stanje primarnog budžetskog balansa i trendove promjene budžetskog suficita iz 2006. godine u očekivani blagi deficit u 2007. i 2008. godini.

Demekas i ministar Vrankić su izrazili bojazan da nefunkcionisanje fiskalne koordinacije u BiH može dovesti do pogoršanja fiskalne stabilnosti i povećanja deficita u narednim godinama, jer postoje tendencije povećanja budžetskih rashoda za plaće i socijalna davanja. Izvršni direktor MMF-a je, zbog toga, izrazio zabrinutost da bi povećana socijalna davanja i plaće mogle u entitetima rezultirati trošenjem značajnijeg iznosa sredstava ostvarenih privatizacijom, što može stvoriti dodatne probleme u budućnosti.

Ministar finansija je i ovom prilikom naglasio potrebu brzog donošenja Zakona o Fiskalnom vijeću BiH.

Ministar Vrankic je izvršnom direktoru MMF-a Demekasu, kojem je ovo bila i oproštajna posjeta, zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji te pomoći koju je pružao BiH, poželivši mu uspješan rad i na novoj dužnosti.

Održana sjednica Državne delegacije za vođenje pregovora o stabilizaciji i pridruživanju

Saopćenja ( 29.11.2007 )

Držаvnа dеlеgаciја zа vоđеnjе prеgоvоrа о stаbilizаciјi i pridruživаnju vеrifiкоvаlа је nа dаnаšnjој sјеdnici u Sаrајеvu priјеdlоg listе nоvih tаrifnih liniја, nastаlih usкlаđivаnjеm коmbinоvаnе nоmеnкlаturе BiH cаrinsкih коncеsiја pо Spоrаzumu о stаbilizаciјi i pridruživаnju sа коmbinоvаnоm nоmеnкlаturоm zа 2007. gоdinu.

Priјеdlоg ćе biti upućеn u sјеdištе Еvrоpsке коmisiје u Brisеl.

Sјеdnicu је vоdiо prеdsјеdаvајući Vijeća ministаrа BiH Niкоlа Špirić, а učеstvоvаli su i njegovi zamjenici-
ministаr finаnsiја i trеzоrа BiH Drаgаn Vrаnкić  i  ministаr sigurnosti BiH Tаriк Sаdоvić, te  ministri - vanjske trgоvinе i екоnоmsкih оdnоsа BiH Slоbоdаn Puhаlаc, ministаr prаvdе BiH Bаrišа čоlак, ministаr zа ljudsка prаvа i izbјеglicе BiH Sаfеt Hаlilоvić,   zаmјеniк ministrа vanjskih pоslоvа BiH Аnа Trišić Bаbić, glаvni prеgоvаrаč BiH sа ЕU Igоr Dаvidоvić i dirекtоr Dirекciје zа еvrоpsке intеgrаciје Оsmаn Tоpčаgić. 

U Pragu potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Saopćenja ( 21.11.2007 ) Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak između Bosne i Hercegovine i češke Republike potpisali su 20. novembra ove godine u Pragu zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora u ostavci Dragan Vrankić i češki ministar financija Miroslav Kalousek Ovom prilikom izraženo je obostrano zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma te istaknuta njegova važnost za daljnje poboljšanje ekonomske saradnje dviju država.

Ministar Vrankić je, službeno boraveći s visokom bh državnom delegacijom u Pragu, posjetio Ministarstvo finansija češke Republike. S češkim ministrom finansija Kalousekom razmijenjena su mišljenja o političkom i ekonomskom stanju u dvije države a razgovarano je i o tješnjoj saradnji dva ministarstva.

Domaćin je iskazao punu podršku BiH u rješavanju aktuelnih problema kao i spremnost za svaki vid pomoći – od slanja eksperata koji bi prenijeli iskustva, pružili tehničku i drugu pomoć, osobito kod ulaska u evroatlanske integracije i NATO savez, naglasivši kako među ove dvije zemlje postoji dugogodišnje prijateljstvo.

Ministar Kalousek je rekao kako je i sada otvorena ponuda Bosni i Hercegovini, izražena u pismu namjere iz jula 2006. godine, da se pomogne u razvoju makroekonomije, upravljanju državnim dugom i prijenosom znanja pri unaprjeđenju reforme poreznog sistema. češka je također voljna podijeliti s BiH vlastita iskustva o korištenju predpristupnih fondova Evropske unije.

S češke strane pokazano je i veliko interesovanje za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu a u vezi s tim je i istaknuta potreba za potpisivanjem sporazuma o zaštiti stranih investicija.
Govoreno je i o mogućnostima zajedničke saradnje i nastupa na trećem tržištu.