logosrbdeachrvdeacbosact

Ministarstvo

Stari sazivi

Ministar  i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH  Vjekoslav Bevanda

Tel 033 205 345 fax  033 202 930

e-mail : 

 

Zamjenik ministra : Hazim Rančić

Tel 033 558 045  fax 033 219 862

e-mail:

              

Ministarstvo finansija i trezora (2003.godina)   

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 4. februara 2003. godine i sjednici Doma naroda, održanoj 13. februara 2003. godine, usvojila je  Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, član  7. (Službeni glasnik - Godina VII - Broj 5, petak, 7. marta 2003. godine) kojim je osnovano Ministarstvo finansija i  trezora.

Ministarstvo za trezor institucija  BiH (2000. godina) 

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 12. aprila 2000. i na sjednici Doma naroda održanoj 13. aprila 2000., usvojila je Zakon o Vijeću ministara Bosne I Hercegovine  i ministarstvima Bosne i Hercegovine, član  38. (Službeni glasnik -   Godina IV - Broj 11, ponedeljak, 17. aprila  2000. godine) kojim je osnovano Ministarstvo za trezor institucija BiH. .

Uvjerenje o poreznoj registraciji i identifikacioni broj

Djelokrug

Ministarstvo izvršava zakone i druge propise njihovom neposrednom primjenom, rješavanjem upravnih stvari u upravnom postupku, obavljanjem upravnog nadzora i obavljanjem drugih upravnih poslova iz područja svoje nadležnosti.

Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zakone i druge propise i opšte akte iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.

Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, analize, izvještaje, informacije o stanju u oblastima i aktivnostima koje preduzima iz nadležnosti Ministarstva.

Ministarstvo prati stanje u oblastima i aktivnostima iz svoje nadležnosti, a naročito izvršavanje zakona i drugih propisa, preduzima mjere za koje je ovlašteno ili daje preporuke nadležnim organima u cilju izvršavanju zakona i drugih propisa.

Nadležnost

 Ministarstvo je nadležno za:

 • principe poreske politike, taksi i pripremu propisa iz ovih oblasti;
 • uspostavljanje odnosa sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama;
 • pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojima Bosna i Hercegovina preuzima kreditne i druge finansijske obaveze sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama;
 • planiranje i upravljanje dugom Bosne i Hercegovine i izvršavanje finansijskih i međunarodnih obaveza;
 • predlaganje politike novog zaduživanja u zemlji i inostranstvu;
 • pripremanje Budžeta i završnog računa Bosne i Hercegovine;
 • koordiniranje aktivnosti za obezbjeđenje budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine;
 • izvršavanje Budžeta i staranje o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine;
 • upravljanje novčanim sredstvima i održavanje Jedinstvenog Računa Trezora;
 • uspostavljanja računovodstvenih operacija institucija Bosne i Hercegovine;
 • razvijanje i održavanje finansijskog informacionog sistema;
 • propisivanje i provođenje internog nadzora budžetskih korisnika;
 • vođenja aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ;
 • upravljanje imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine;
 • kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidovanih opštih vladinih fiskalnih podataka;
 • pripremanje zakona, drugih propisa i procedura javnih nabavki i
 • obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonima i drugim propisima.

 Unutrašnja organizacija

 

Unutrašnja organizacija Ministarstva osigurava posebno: racionalnu organizaciju rada, efikasno obavljanje poslova i uspješno rukovođenje Ministarstvom, grupisanje poslova prema njihovoj prirodi i načinu obavljanja, potpunije objedinjavanje zajedničkih i opštih poslova radi njihovog racionalnog obavljanja i korištenja usluga zajedničkih službi osnovanih za potrebe svih ili pojedinih organa uprave, te ostvarivanje pune saradnje organa uprave s drugim organima, a posebno s onim organima i institucijama koje su osnovane za pružanje stručne i tehničke pomoći. 

Radi obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva osnovane su   sljedeće osnovne organizacione jedinice:

 • Kabinet ministra,
 • Kabinet zamjenika ministra,
 • Sekretar ministarstva (nije osnovna organzaciona jedinica ali su poslovi Sekretara vezani za Ministarstvo kao cjelinu)
 • Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove,
 • Sektor za budžet institucija Bosne i Hercegovine,
 • Sektor za odnose sa finansijskim institucijama,
 • Sektor za planiranje i upravljanje dugom,
 • Sektor za trezorsko poslovanje,
 • Sektor za poslove sukcesije bivše SFRJ,
 • Sektor za fiskalne poslove,
 • Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske Unije,
 • Interna revizija.

 Propisi koji reguliraju rad Ministarstva finansija i trezora:

Zakon o Vijeću ministara BiH („Službeni glasnik“ broj 30/03,42/03,81/06,76/07

Zakon o Trezoru institucija BiH (Službeni glasnik broj 27/00)

Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima  Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH („Službeni glasnik“ broj  37/03)

Zakon  o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.: 5/03, 30/03 , 42/03, 26/04 i 42/04, , 45/06, 88/07,),

Zakon o sukobu interesa u institucijama  vlasti BiH(„Službeni glasnik“ broj  16/02

Zakon o upravi („Službeni glasnik“ broj  32/02

Zakon  o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06, 48/06) ,

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.: 26/04 i 7/05,48/05) 

Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine (Sliužbeni glasnik broj 42/04)

Zakon o financiranju institucija BiH (Službeni glasnik broj 61/04)

Zakon  o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (Službeni glasnik broj 55/04)

Zakon o zaduživanju , dugu i garancijama Bosne i hercegovine (Službeni glasnik, broj 52/05)

Zakon o  postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora (Slčužbeni glasnik broj 29/00)

Zakon o  utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga BiH (Službeni glasnik broj 44/04)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost   („Službeni glasnik“ broj  9/05,35/05

Zakon  o javnim nabavkama BiH(„Službeni glasnik“ broj  49/04, 19/05, 52/05, 24/06,8/06,52/06, 70/06)

Zakon o namjeni i korištenju dijela imovine koju je BiH dobila po sporazumu o pitanjima sukcesije (Službeni glasnik broj 11/02)

Zakon o administrativnim taksama (Službeni glasnik broj 16/02, 19/02, 43/04 18/06, 76/06)

Zakon o sprječavanju pranja novca („Službeni glasnik“ broj  29/04,

Zakon o Centralnoj banci BiH („Službeni glasnik“ broj  1/97,29/02, 14/03,9/05 76/06,    1/07,32/07)

Zakon  o usvajanju Zakona  o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama  na nivou BiH („Službeni glasnik“ broj  32/07

Zakon o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH(„Službeni glasnik“ broj 39/03

Zakon o pečatu institucija BiH  („Službeni glasnik“ broj  12/98,14/03

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik“ broj 28/00, 45/06

Odluka o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima i uslovima za njihovo obavljanje u organima uprave institucija Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 12/03)  

 

Ministri i zamjenici ministra  u prethodnim sazivima Vijeća ministara BiH

Dvanaesti saziv Vijeća ministara BiH 

 

Vjekoslav Bevanda, zamjenik predsjedavjućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora
Mirsad Žuga, zamjenik ministra finansija i trezora BiH 

Jedanaesti saziv Vijeća ministara  BiH - 10.02.2012.

dr. Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora

Fuad Kasumović,zamjenik ministra finansija i trezora

dr. Edita Đapo, zamjenik ministra finasija i trezora

Deseti saziv Vijeća ministara  BiH - 20.02.2008.

Dragan Vrankić, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora

Fuad Kasumović,zamjenik ministra finansija i trezora  

Deveti saziv Vijeća ministara  BiH - 09.02.2007. (Službeni glasnik BiH, broj 3/07 )

Dragan Vrankić, zamjenik predjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora

Fuad Kasumović,zamjenik ministra finansija i trezora

Osmi saziv Vijeća ministara BiH - 23.12.2002. i 13.01.2003.  /Službeni glasnik BiH,broj 40/2002. i 1/03)

Mr.Ljerka Marić, ministar finansija i trezora

Mr.Jusuf Kumalić, zamjenik ministra finansija i trezora

Sedmi saziv  Vijeća ministara BiH15.03.2002. godine /Službeni glasnik BiH, broj 7/2002)

Dr.Ante Domazet, ministar za trezor institucija BiH

Muharem Imamović, zamjenik ministra za trezor institucija BiH

Gordana Ković, zamjenik ministra za trezor institucija BiH

Šesti saziv  Vijeća ministara  BiH -18.07.2001. (Službeni glasnik BiH, broj 20/2001)

Dr.Ante Domazet ,ministar  za trezor institucija BiH

Muharem Imamović, zamjenik ministra za trezor institucija BiH

Gordana Ković, zamjenik ministra za trezor institucija BiH

Peti saziv Vijeća ministara  BiH -22.02.2001.(Službeni glasnik BiH, broj 7/2001)

Dr.Božidar Matić, predsjedavavući Vijeća ministara BiH i ministar za  trezor institucija BiH

Muharem Imamović, zamjenik ministra za trezor institucija BiH

Gordana Ković, zamjenik ministra  za trezor  institucija BiH

četvrti saziv Vijeća ministara  BiH -18.10.2000. (Službeni glasnik“ broj 28/2000)

Dr Spasoje Tuševljak, ministar za trezor institucija BiH

Anton Rill, zamjenik ministra  za trezor  institucija BiH

Fatima Leho, zamjenik ministra  za trezor  institucija BiH

Treći saziv  Vijeća ministara  BiH - 06. i 22.06. 2000 godine („Službeni glasnik BiH“ broj 19/2000.)

Dr. Spasoje Tuševljak  predsjedavajući Vijeća ministara BiH  i ministar za trezor institucija BiH

Anton Rill, zamjenik ministra za trezor institucija

Fatima Leho, zamjenik ministra za trezor institucija