logosrbdeachrvdeacbosact

Pravilnik

P R A V I L N I K  o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02),  člana 22. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 i 59/09), u skladu sa odlukom o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima i uslovima za njihovo obavljanje u organima uprave institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/03) i Odlukom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije uprave institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/03), ministar finansija i trezora, uz potvrdu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, d o n o s i P R A V I L N I K  o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (član 52.// Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj 01-04-02-495/08 od 03.07.2008. godine.)

Sarajevo, mart 2010. godine

 

 

P R A V I L N I K  o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva finansija i trezora

 

Na osnovu člana 22. st. 2. i 4. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.: 5/03, 42/03, 26/04 i 42/04), čl. 52. i 53. Zakona o upravi («Službeni glasnik BiH», broj 32/02), Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.: 30/03 i 42/03), Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06), Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.: 26/04 i 7/05) kao i odredaba Odluke o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima i uslovima za njihovo obavljanje u organima uprave institucija Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 12/03) i odredaba Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije uprave institucija Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 12/03), ministar finansija i trezora, uz potvrdu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,   d o n o s i  P R A V I L N I K  o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija i trezora/više/…

Sarajevo, mart 2006. godine

 

 

 

P R A V I L N I K  o izmjenama i dopunama  P R A V I L N I K A  o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva finansija i trezora

 

 Na osnovu člana 22. stav 2. i 4.  Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine(„Službeni glasnik BiH”, broj 5/03, 42/03,26/04,45/06), člana 52. i 53. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/03, 42/03, 81/06), člana 59. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06), člana 89. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine((„Službeni glasnik BiH”, broj 26/04,7/05,48/05), tačke IV Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije uprave institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/03), i tačke XX Odluke o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima i uslovima za njihovo obavljanje u organima uprave institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/03), ministar financija i trezora, uz prethodnu potvrdu od strane Vijeća ministara BiH, donosi  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministartsva financija i trezora/više/…

Sarajevo  31.05.2007.godine