logosrbdeachrvdeacbosact

Šakota direktor Centralne harmonizacijske jedinice MFiT-128.sjednica VMBiH

Saopćenje, 14.07.2010.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je, na današnjoj 128.sjednici održanoj u Sarajevu,  pojedinačna rješenja kojima su, na mandat od pet godina, za direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine imenovan Ranko Šakota, a za zamjenika direktora Huso Šepić

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za Projekt „Općinski nivo podrške infrastrukturnim projektima“ u sklopu IPA 2008 Višekorisničkog programa, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Na osnovu ovog sporazuma EIB će Bosni i Hercegovini dodjeliti grant u iznosu od pet miliona eura s alokacijom na Federaciju BiH.

Ovaj grant proistekao je iz Sporazuma o finansiranju između BiH i Federacije BiH i Evropske Investicione Banke za Projekt vodovoda i kanalizacije u FBiH u iznosu od 60 miliona eura koji je zaključen s ciljem poboljšavanja sistema vodosnabdijevanja i odvoda otpadnih voda u sedam općina: Velikoj Kladuši, Orašju, Bosanskom Petrovcu, Posušju, Širokom Brijegu, Tomislavgradu i Bosanskoj Krupi. 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o garanciji za zajam Vodovodu i kanalizaciji Bijeljina a.d. između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – Bijeljina faza 2 – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH  u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Evropska banka za obnovu i razvoj ovim ugovorom daje zajam Vodovodu i kanalizaciji Bijeljina a.d. u iznosu od pet milona eura uz garanciju Bosne i Hercegovine i podgaranciju Republike Srpske. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući 3,5 godina grejs perioda uz povoljnu kamatnu stopu. 

Ukupna vrijednost projekta je 23 miliona eura, od čega EBRD – pet miliona, Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) grant - 4,3 miliona eura, Evropska unija grant – sedam miliona eura i Općina Bijeljina - 6,7 miliona eura.      

Realizacija ovog projekta predstavlja nastavak Projekta obnove kanalizacionog sistema Bijeljine iz 2007. godine koji je Evropska banka za obnovu i razvoj finansirala sa sedam miliona eura.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i UniCredit Bank Austria AG za Projekt „Rekonstrukcija i proširenje kanalizacionog sistema Gradiška“ koji proizilazi iz Okvirnog sporazuma i Amandmana na Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije.  Vijeće je odredilo delegaciju za pregovore koju će predvoditi ministar finansija i trezora ili ovlaštena osoba, a nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora postupit će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama.

Kredit, koji će u cijelosti biti alociran na Republiku Srpsku, u vrijednosti od 2.480.089,16 eura namijenjen je za rekonstrukciju i proširenje kanalizacionog sistema u Općini Gradiška.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca (Centralna banka Bosne i Hercegovine kao zastupnik zajmoprimca).

 Na ovaj način Evropska unija dat će Bosni i Hercegovini zajam u vrijednosti od 100 miliona eura koji će prema Memorandumu o razumijevanju biti alociran na BiH – 10 posto; Federaciju BiH - 60 posto i Republiku Srpsku – 30 posto.

Cilj ove makrofinansijske pomoći je da se pomogni BiH u vanjskom finansiranju i budžetskim potrebama koje su se javile kao posljedica snažnog ekonomskog usporavanja. Ova pomoć Evropske unije komplementarna je sredstvima osiguranim iz međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora. /kraj-Služba za informiranje VMBiH