logosrbdeachrvdeacbosact

Fiskalna politika

Fiskalna politika

Tumačenje u  vezi s porezom po odbitku za kredite Evropske banke za obnovu i razvoj

Evropska banka za obnovu i razvoj je međunarodna finansijska institucija čija je članica i Bosna i Hercegovina.

Generalni uvjeti EBRD, član  53. Izuzeci od oporezivanja u stavu 1. utvrđuju da će  u okviru vlastitih zvaničnih aktivnosti Banke, njezina imovina, vlasništvo i prihod biti izuzeti od svih direktnih poreza. U direktne poreze spada i kamata na kredite i po osnovu toga ona se ne oporezuje u zemlji u kojoj nastaje.

Isprava o prihvatanju članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj banci za obnovu i razvoj je potpisana u Sarajevu, 30.marta 1996. godine. Time su stečene privilegije za korištenje sredstava za obnovu i razvoj po povoljnim, koncesionalnim uvjetima,  a preuzete obaveze, koje proizlaze iz Generalnih uvjeta EBRD, na koje se poziva u  Preambuli svakog Ugovora koji potpisuje korisnik kredita,   samim tim  su sastavni dio Ugovora i obaveza za  provođenje od strane zemlje članice EBRD.