logosrbdeachrvdeacbosact

Međunarodna suradnja

Međunarodna saradnja

Sektor za odnose sa finansijskim institucijama

 

 

U Sektoru za odnose sa finansijskim institucijama obavljaju se poslovi: istraživanja,  analize i pripreme za zaključenje finansijskih aranžmana; saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Svjetskom bankom (WB), Evropskom komisijom, komercijalnim bankama i drugim multilateralnim i bilateralnim finansijskim institucijama, provođenje procedura za novo zaduženje, praćenje dinamike i efektivnosti kredita/grantova i uslova za operativnost pojedinih tranši kredita/grantova, procjenu ukupnog priliva sredstava iz međunarodnih izvora za BiH, finansijsku implementaciju ugovora i drugih aranžmana, poslove izbora neovisnog revizora i praćenje procesa revizije izvršenja međunarodnih ugovora, provođenje procedura vezanih za izvršenje obaveza po osnovu članstva u međunarodnim finasijskim institucijama, kontrolu finansijskih aranžmana sa finansijskim institucijama i realizaciju finansijskih aranžmana, izradu zakonskih, podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Sektora, pripremu projekata i aranžmana koji se realizuju preko domaćih banaka (revolving fondovi), pripremu i praćenje postupka ugovaranja i izdavanje garancija BiH, saradnju sa Centralnom bankom BiH, domaćim bankarskim i finansijskim institucijama (IGA, Agencije za bankarstvo, Agencije za osiguranje depozita i drugim nebankarskim depozitnim institucijama), praćenje propisa kojima se reguliše rad Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankarski i devizni sistem, sistem osiguranja i tržišta kapitala, pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima zajmove i druge finansijske obaveze s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, izrada analiza, izvještaja, informacija i mišljenja iz oblasti međunarodnih finansijskih odnosa i aranžmana BiH, analiziranje politike i mjera u oblasti kredita sa inostranstvom, učešće u postupku usaglašavanja elemenata makroekonomske politike i priprema strategije ekonomskog razvoja, praćenje provođenja mjera za ekonomski oporavak i rast na podlozi fiskalnih, finansijskih, zakonskih i institucionalnih reformi, davanja informaciono–tehničke podrške Centralnoj banci BiH.

 

Pomoćnik ministra:   Miroljub Krunić

Tel  033 703 086, 703 085        Fax 033 203 601

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije

 

Centralna jedinica za finansiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Evropske unije (CJFU) u sastavu Ministarstva je jedinica za obavljanje poslova implementacije predpristupnih fondova EU, a u vezi sa finansiranjem, ugovaranjem, nabavkom, plaćanjem, nadzorom i kontrolom sprovođenja svih programa i projekata pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Jedinica sarađuje sa Direkcijom za evropske integracije, drugim minsitarstvima i upravnim organizacijama u fazi finansiranja programa/projekata odobrenih od strane Evropske komisije, priprema višegodišnje programe finansiranja projekata; obavlja finansijsku i administrativnu koordinaciju projekata finansiranih od EU;  organizira lokalne i međunarodne tendere za javnu nabavku radova, usluga i roba po principima i pravilima utvrđenm dokumentima EU; pruža konsalting usluge i administrativnu pomoć institucijama BiH prilikom evaluacije rezultata  predhodno spomenutih tendera, izrada nacrta i zaključivanje ugovora, izrada nacrta ugovornih obaveza između Jedinice i primaoca / ugovarača, uključujući uvođenje sankcija u slučaju nepoštivanja obaveza; podnosi ugovore na saglasnost i odobrava plaćanja od strane nadležnih službi; provjerava koje prijave za isplatu se mogu odobravati prema planu i kriterijumima za odobravanje (sve faze ciklusa nabavke su predmet ex-ante odobravanja od strane Delegacije EK); jedinica obavlja funkcije pravnog eksperta procjenjujući pripremljene ugovore sa korisnicima projekta / ugovaračima, te procjenu tenderske dokumentacije i integralnih naloga; jedinica obavlja fukcije koje se odnose na računovodstvo i transfere banke kroz vršenje računovodstvene obrade pasive i plaćanja po projektu i ugovorima, evidentiranje pasive, plaćanja i troškova u posebnim knjigama po pravilima i principima EU i u posebno instalisanim računovodstvenim sistemima. Jedinica je odgovorna za upravljanje sistemom za finansijsko praćenje provođenja projekata i tokova finansijskih sredstava. U saradnji sa NAC, obavlja monitoring implementacije pojedinačnih projekata i reviziju provedbe svih projekata unutar programa finansiranja EU, u skladu sa  principima  finansijske kontrole uključujući rad nezavisnih internih i vanjskih revizora i revizora EK. Istovremeno u okviru monitoringa jedinica prati aktivnosti svih institucija kako bi se postigao progres u implementaciji projekta,  pregled izvještaja o napretku projekta i iniciranje poništavanja ugovora ako projekti nisu implementirani u skladu sa planom. Jedinica je odgovorna za pravovremeno izvještavanje u skladu sa zahtjevima EK i Državnog fonda koji su sadržani u finansijskom sporazumu između Državnog fonda i CJFU. Jedinica organizuje obuke u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata i obavlja druge poslove koji su joj dodjeljeni usvojenom Strategijom o implementaciji decentralizovanog sistema upravljanja pomoći EU i definisanim Memorandumom o razumijevanju izmeđe BiH i EU. Jedinica vrši programiranje pomoći Evropske komisije kroz predpristupne fondove kao što su CARDS, SAP, IPA i dr. vezane za sektorske i razvojne politike procesa institucionalne izgradnje na putu ka Evropskim integracijama

 

Pomoćnik ministra:   Vera Letica

Tel  033 703 024, 703 025 , 703 026     Fax 033 703 138

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći 

  

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći sastoji se od dvije unutrašnje organizacione jedinice, i to:

a)     Odsjek za pripremu i realizaciju Programa javnih investicija (PJI)

b)     Odsjek za koordinaciju i mobilizaciju ekonomske međunarodne pomoći

U okviru Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći obavljaju se poslovi: koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH, izuzev dijela koji se odnosi na pomoć EU; koordinacija s(a) i između multilateralnih i bilateralnih donatora/kreditora u cilju utvrđivanja i definisanja njihovih budućih planova ulaganja i osiguravanja budućeg finansiranja razvojnih projekata i projekata tehničke pomoći; implementacija i monitoring  primjene principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći od strane institucija BiH i donatora u BiH; prezentacija PJI; promocija prioriteta iz PJI potencijalnim finansijerima; godišnja priprema i izrada strateškog dokumenta PJI; realizacija PJI; koordinacija i promocija učinkovite implementacije razvojnih programa ekonomske i tehničke pomoći BiH, u skladu s utvrđenim politikama i sektorskim strategijama; mobilizacija međunarodne ekonomske pomoći u skladu s razvojnim prioritetima iz strateških dokumenata BiH; uspostava učinkovite i neduplicirane saradnje sa svim partnerima na državnom i entitetskom nivou, u cilju osiguranje proaktivne koordinacije između Ministarstva i relevantnih državnih i entitetskih institucija i pružalaca pomoći; koordinacija pripreme međuentitetskih razvojnih programa; koordinacija projekata i usklađivanje s regionalnim potrebama razvoja; procjena ukupnog finansiranja i finansiranja po sektorima iz domaćih i međunarodnih izvora; uključivanje PJI u sistem upravljanja javnim finansijama; unapređenje integriranja tokova pomoći s državnim procesom proračunavanja i PJI; monitoring realizacije programa i projekata iz PJI BiH i izrada godišnjih izvještaja o korištenju sredstava za razvoj uz široku analizu uslova implementacije, progresa i dostignuća, prednosti i slabosti, trendova i razvoja domaćih i stranih investiranja; osiguranje bliske koordinacije između različitih funkcija koordiniranja pomoći; učestvovanje u radu Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; Sekretarijat Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; organizacija redovnih konsultativno-radnih sastanaka s predstavnicima bosanskohercegovačke vlasti i međunarodne zajednice; učestvovanje u radu Koordinacionog foruma donatora (DCF); Sekretarijat Koordinacionog foruma donatora (DCF); priprema i provedba procedure za usvajanje i potpisivanje međunarodnih akata iz oblasti koordinacije međunarodne ekonomske pomoći; informiranje i izvještavanje Vijeća ministara i Parlamenta BiH o realizaciji PJI; priprema mišljenja, odluka, uputstava, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje a odnose se na koordinacioni mehanizam za upravljanje razvojnim sredstvima i PJI; priprema prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Sektora; priprema periodičnih izvještaja o rezultatima koordinacije i mobilizacije međunarodne pomoći za Vijeće ministara i Parlamenta BiH i za pružaoce međunarodne pomoći.

     Pomoćnik ministra: Dušanka Basta

 

    Maršala Tita 9a,  71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

    Tel: +387 33 254 261 / 254 260; Fax: 033 254 294

    E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.